Tesztnapló: BMW 530d GT

Új kon­cep­ci­ó­val pró­bál si­ker­re jut­ni a BMW.

Tesztnapló

Ke­ret nél­kü­li ab­la­kok­kal pró­bál­tak meg sport­ku­pés han­gu­la­tot te­rem­te­ni. A ki­lin­csek­ben fe­hér LED-fény vi­lá­gít. Az új 5-ös li­mu­zi­né­hoz na­gyon ha­son­ló front­rész hű­tő­maszk­ja a ré­gi „Cá­pa” mo­del­le­ket idé­zi

A most meg­újult 5-ös so­ro­zat elő­fu­tá­ra­ként küld­te a pi­ac­ra a ba­jor cég a fer­de­há­tú GT-t. A BMW-s ve­vő­kör szá­má­ra szokatlan far­ki­ala­kí­tá­sá­val a pré­mi­um óri­ás­ku­pék szűk tá­bo­rá­ban in­dul csa­tá­ba.

Karosszéria, utastér A va­do­na­túj 5-ös so­ro­zat li­mu­zin­já­hoz ké­pest 10 cm-rel meg­tol­dot­ták a ten­gely­tá­vot, ez­zel pon­to­san ak­ko­ra a ke­re­kek köz­ti tá­vol­ság, mint a 7-es­nél.

Bár a kö­zép­kon­zol szé­les, és ke­mény a szé­le, a com­bok­nak ju­tó tér így sem szű­kös. A vál­tó­kar előtt két po­hár­tar­tó ül, a kö­zép­ső ki­jel­zőn lát­szik az éj­jel­lá­tó és a ke­reszt­irá­nyú for­gal­mat mu­ta­tó ka­me­ra ké­pe

Bő­sé­ges a térd- és a fej­tér, egye­dül ab­ba le­het be­le­köt­ni, hogy az elül­ső ülé­sek hát­tám­lá­ján lé­vő ke­mény szé­lű zse­bek meg­fáj­dít­hat­ják a hoz­zá­juk nyo­mó­dó síp­cson­to­kat. Há­tul csak kétsze­mé­lyes­re for­máz­ták a te­ret, a teszt­au­tó ké­nyel­mes hát­só fo­tel­jei elekt­ro­mo­to­rok­kal mo­zog­tak. A mű­szer­pult fel­épí­té­se lo­gi­kus, az ergo­nó­mia jó, de ki­vi­tel­ében, rése­zé­sé­ben, anyag­hasz­ná­la­tá­ban el­ma­rad a töb­bi, fő­leg német pré­mi­um­gyár­tó­é­tól. A köz­pon­ti i-Drive for­ga­tó­gomb ke­ze­lé­sét meg le­het szok­ni. Az elül­ső ülé­sek kom­for­to­sak, a ve­ze­té­si po­zí­ció kön­­nye­dén be­ál­lít­ha­tó. Bő­ven van ra­ko­dó­hely az utas­tér­ben, ám mé­re­tűk – fő­leg az aj­tó­zse­be­ké és a kesz­tyű­tar­tóé – le­het­ne na­gyobb. A 440 li­te­res cso­mag­tar­tó osz­tot­tan (elekt­ro­mo­san) dönt­he­tő tám­lák le­haj­tá­sá­val bő­vít­he­tő.

Akár a Sko­da Superbnél, két­fé­le­kép­pen nyí­lik a cso­mag­tar­tó: csak a függőleges lemezrész, vagy az üve­ges rész is fel­emel­ked­het. Le­dön­tés­kor az ülés­tám­lá­kat mo­to­rok hajt­ják elő­re

Motor, erőátvitel Há­rom­li­te­res, so­ros hat­hen­ge­res, kö­zös csö­ves turbódízel hajt­ja a hát­só ke­re­ke­ket, ez a gyen­géb­bik dí­zel a kí­ná­lat­ban. 245 ló­ere­jé­vel és 540 Nm nyo­ma­té­ká­val min­den kö­rül­mé­nyek kö­zött pa­rá­dé­san gyor­sít, alap­já­rat­tól élénk, na­gyobb for­du­lat­szá­mon is kedv­vel dol­go­zik, visz­­sza­fo­got­tan kerregő hang­ját alig hal­la­ni.

Há­tul iga­zi lu­xus­au­tós ki­ala­kí­tás vár az uta­sok­ra. Van sa­ját „hőközpontjuk”, be­ál­lít­hat­ják a tám­lák dő­lés­szö­gét, s fil­met néz­het­nek az elül­ső ülé­sek há­tul­já­ra sze­relt kép­er­nyő­kön

Mért át­lag­fo­gyasz­tá­sa (8,8 l/100 km) ked­ve­ző. Nyolcfo­ko­za­tú (!) boly­gó­mű­ves au­to­ma­tá­ja kis lép­csők­kel, szin­te ész­re­vét­le­nül te­szi a dol­gát. Ké­zivál­tá­si funk­ci­ó­val gyors a re­ak­ci­ó­ja, au­to­ma­tá­ban ki­csit las­sú­nak ér­ző­dik, jól fel­is­me­ri a lej­tőt, nem vál­to­gat fe­les­le­ge­sen.

Bővebben az Az Autó 2010/4. számában olvashat a cikk témájáról!

Előnyei-hátrányai

ElőnyeiHátrányai
Komfortos, jó minőségű utastér
Csendes, takarékos motor
Kiváló rugalmasság
Ideális automata váltó
„Sokszínű”, szerethető futómű
Jól használható csomagtér
Drága extrák
Négyszemélyes kivitel
Kicsi ajtózsebek
Nehézkes átlós hátralátás
Súlyos kormány
Havas, síkos úton elindulás, veszélyes viselkedés

Bővebben az Az Autó 2010/4. számában olvashat a cikk témájáról!

Műszaki adatok

Hathengeres soros, közös csöves, turbódízel motor, elöl keresztben beépítve, hengerenként négy szelep. Hengerűrtartalom: 2993 cm3. Furat x löket: 90,0×84,0 mm. Teljesítmény: 245 LE/180 kW (4000/min). Nyomaték: 540 Nm (1750–3000/min). Nyolcfokozatú automata váltó, hátsókerék-hajtás. Elöl kettős keresztlengőkaros, hátul több lengőkaros, független karrendszerű felfüggesztés. Elöl-hátul hűtött tárcsafék, ESP. Gumiméret: 245/50 R18. Csomagtér: 440 l. Hosszúság x szélesség x magasság: 4998x1901x 1559 mm. Tengelytáv: 3070 mm. Saját tömeg: 2035 kg. Megengedett össztömeg: 2590 kg. Üzemanyagtartály: 70 l. Gyorsulás (0–100 km/h): 6,9 s. Végsebesség: 240 km/h. Fogyasztás (város/városon kívül/vegyes): 8,1/5,6/ 6,5 l/100 km. Tesztfogyasztás: 8,8 l/100 km. CO2: 173 g/km. Általános garancia: 2 év km-korlátozás nélkül. Védőszárny-szolgáltatás: 5 év. Fényezési garancia: 3 év. Rozsdagarancia: 12 év. Szervizintervallum: rugalmas.

Ára: 17 045 000 Ft

Bővebben az Az Autó 2010/4. számában olvashat a cikk témájáról!