Tesztnapló: Cadillac CTS4 3.6 V6 Sport Luxury

A CTS a Cadillac el­ső, eu­ró­pai mér­cé­vel is pré­mi­um­ka­te­gó­ri­ás kö­zép­osz­tá­lyo­sa leg­in­kább a Mer­ce­des, a BMW és az Au­di vevő­i­re pá­lyá­zik.

Tesztnapló

Ha­mi­sí­tat­la­nul ame­ri­kai for­ma, a ha­zai jár­dás par­ko­lá­sok­hoz és fek­vő­rend­őrök­höz túl­sá­go­san ala­csony hasmagassággal. Az aj­tók fi­no­man nyíl­nak-csu­kód­nak, a le­mez­il­lesz­té­sek pon­to­sak, a fé­nye­zés mi­nő­sé­gi

Az új CTS az Ame­ri­ká­ban so­ka­dik szem­pont­nak szá­mí­tó, Eu­ró­pá­ban fon­tos bel­té­ri anyag­hasz­ná­lat­ban fej­lő­dött a leg­töb­bet, s mű­sza­ki tar­tal­ma is mai: 3,6-os ben­zin­mo­tor­ja vál­to­zó ve­zér­lé­sű és köz­vet­len be­fecs­ken­de­zé­ses.

Ka­ros­­szé­ria, utas­tér A hely át­la­gos mé­re­tű, a váll­tér bő, de a fe­jek­től nincs mes­­sze a pla­fon. Az ülé­sek na­gyok, lap­juk hos­­szú, jól tar­ta­nak, és nem is túl ke­mé­nyek. Az erő­sen hát­ra­dön­tött hát­só pad hos­­szú, a láb­tér kel­le­me­sen bő. Há­tul ket­ten jól el­fér­nek, s fej­te­rük sem szűk, de a kö­zép­ső pad­ló­me­re­ví­tő (kar­dán­alag­út) ma­gas, és za­va­ró­an szé­les is. A kö­zép­kon­zol ter­je­del­mes, a mély­re hú­zott mű­szer­fal le­szű­kí­ti a láb­szá­rak he­lyét, de a pe­dál­tér így is nagy,

A mű­szer­fal fel­ső ré­sze pu­ha, az anyag­­mi­nő­ség mes­­sze fe­lül­múl­ja a ko­ráb­bi Cadillacekét. Az ülé­sek hos­­szú tá­von is ké­nyel­me­sek, a Sport Luxury-szin­ten elekt­ro­mo­san ál­lít­ha­tók

a fék/gáz-magasságkülönbség túl­zott. Az anyag­mi­nő­ség ki­emel­ke­dő­en igé­nyes: pu­ha fe­lü­le­tek, szé­pen fu­tó, kes­keny il­lesz­té­sek, fi­no­man já­ró kap­cso­lók, ka­rok. A pa­ko­ló­he­lyek át­la­go­sak: aj­tó­zse­bek a há­tul ülők­nek is jár­nak, igaz, elöl is rö­vi­dek és kes­ke­nyek, a kesz­tyű­tar­tó vi­szont jól pa­kol­ha­tó, s a két el­ső ülés kö­zött szin­tén akad­nak re­ke­szek. Az osz­tott tám­la­dön­tés­sel bő­vít­he­tő cso­mag­tér ki­csi, ellenben szé­pen kár­pi­to­zott, be­já­ra­ta szűk, pe­re­me ma­gas. Jópont, hogy fe­de­lé­nek pánt­jai nem nyúl­nak a tér­be, de az utas­tér fe­lé ve­ze­tő át­já­ró kes­keny és ala­csony.

Mo­tor, erő­át­vi­tel Az orr­ban hos­­szá­ban for­gó s a GM-kon­szern­társ Opel­lel kö­zö­sen fej­lesz­tett új, csu­pa alu 3,6-os V6-os min­den ízé­ben mo­dern. Szé­pen, egyen­le­te­sen jár, vil­lany­mo­to­ros si­ma­ság­gal fo­rog, gáz­re­ak­ci­ó­ja meg­le­pő­en élénk. Az ame­ri­ka­i­as gur­gu­lá­zás­ból csu­pán ala­csony for­du­la­ton ter­hel­ve mu­tat egy ke­ve­set, egyéb­ként csen­des és spor­to­san ve­he­mens. A ha­gyo­má­nyos boly­gó­mű­ves és kéz­zel is kap­csol­gat­ha­tó au­to­ma­ta min­den fo­ko­zat­ban gyor­san át­hi­dal­ja a hid­ro­di­na­mi­kát, így

A „fel­hő­kar­co­ló” for­má­jú hát­só fé­nyek LED-esek, a lám­pá­ban fu­tó füg­gő­le­ges fény­cső az 50-es évek fecs­ke­far­ka­i­ra em­lé­kez­tet. A 373 li­te­res cso­mag­tar­tó nyí­lá­sa szűk, pe­re­me ma­gas, de a fe­dél pánt­jai nem lóg­nak a tér­be

szlipje kel­le­me­sen cse­kély. Né­hány hi­deg­üze­mi vissza­kap­cso­lás ki­vé­te­lé­vel fi­no­man dol­go­zik, vál­tá­sai si­mák, még a lejt­me­ne­tet is egé­szen jól fel­is­me­ri. A hos­­szú át­té­te­le­zés mi­att au­tó­pá­lyán is 2200/perc kör­nyé­kén jár a for­du­lat­szám­mé­rő, a V6-os 3500/perc alatt csen­des, a fö­lött spor­tos or­gá­nu­mú, de nem za­jos.

Ve­ze­tés, me­net­tu­laj­don­sá­gok A CTS gáz­re­ak­ci­ó­ja már-már túl­sá­go­san is élénk. A gáz­pe­dált na­gyon fi­no­man kell ke­zel­ni ah­hoz, hogy a töb­bi au­tós ne hig­­gye, ver­se­nyez­ni aka­runk. Az au­to­ma­ta a vá­ros­ban is jól kap­csol­gat, bár ké­ziál­lás­ban is mind­un­ta­lan fe­lül­bí­rál­ja a ve­ze­tői uta­sí­tá­so­kat. A lép­csős far lát­ha­tat­lan, de ol­dal­ra és elő­re jó a ki­lá­tás, az át­lós hát­ra­né­zést a szé­les C-oszlop kor­lá­toz­za. Az igé­nyes szer­ke­ze­tű fu­tó­mű han­go­lá­sa nem túl spor­tos, így a Caddy a ká­tyús uta­kat is egé­szen jól vi­se­li, az utas­té­ri ele­mek rossz úton sem zö­rög­nek, a szél­zaj nagy tem­pó­nál is cse­kély. A Haldex-kuplungos összkerékhajtás már csak a CTS ala­csony hasmagassága mi­att sem te­rep­re va­ló, a nagy se­bes­sé­gű és a té­li csú­szós au­tó­zást se­gí­ti: fi­no­man kap­csol, a fu­tó­mű ív­me­ne­te tel­jes ter­he­lés­sel és te­le­pa­kolt cso­mag­tér­rel is sem­le­ges. Iga­zi au­tó­pá­lya-me­nő: a szél­zaj mi­ni­má­lis, egyenesfutása pon­tos. A fék­pe­dál ere­je az át­la­gos­nál na­gyobb, de a négy tár­csa túl­ter­hel­he­tet­len, és pon­to­san ada­gol­ha­tó. A gázt fino­man ke­zel­ve az au­to­ma­ta már 2000/perc kör­nyé­kén fel­kap­csol, s a di­na­mi­kus ha­la­dás­hoz is elég 2500–2800/percig hú­zat­ni a V6-ost.

Fel­sze­relt­ség A Sport Luxury a kí­ná­lat csú­csa, egye­bek mel­lett alap­áron jár hoz­zá az eső­ér­zé­ke­lő, az el­ső ülé­sek elekt­ro­mos ál­lí­tá­sa és fű­té­se, a fe­dél­ze­ti szá­mí­tó­gép, a to­la­tó­ra­dar, a ka­nyar­kö­ve­tő xe­non fényszórópár, a kitörésgátló és az alufelnikészlet. Az ext­ra­lis­tán olyan ame­ri­kai kü­lön­le­ges­sé­gek is sze­re­pel­nek, mint a táv­in­dí­tás vagy a sze­mély­re szab­ha­tó és a me­mó­ri­á­ban tá­rol­ha­tó egye­di ké­nyel­mi be­ál­lí­tá­sok le­he­tő­sé­ge.

SZG

Az Autó2 újság 2008/6. számából

Előnyei-hátrányai

ElőnyeiHátrányai
Mo­dern, erős és ru­gal­mas mo­tor
Mi­nő­sé­gi ki­dol­go­zás
Gaz­dag alap­fel­sze­relt­ség
Pre­cíz au­to­ma­ta vál­tó
Fi­no­man kap­cso­ló összkerékhajtás
Sem­le­ges ka­nyar­tu­laj­don­sá­gok
Jó fu­tó­mű
Vas­tag pad­ló­me­re­ví­tés (há­tul kö­zé­pen)
Kis cso­mag­tér (szűk át­já­ró az utas­tér fe­lé)
Ma­gas cso­mag­tar­tó­pe­rem
Túl­sá­go­san „he­ves”, nem li­ne­á­ris karak­te­risz­ti­ká­jú gáz­pe­dál
A ve­ze­tő uta­sí­tá­sa­it fe­lül­bí­rá­ló au­to­ma­ta vál­tó (ké­ziál­lás­ban)
Szűk fej­tér (elöl)
Túl mély­re hú­zott mű­szer­fal
Szé­les kö­zép­kon­zol
Lép­csős pe­dál­rend

Az Autó2 újság 2008/6. számából

Műszaki adatok

V6-os, köz­vet­len be­fecs­ken­de­zé­ses ben­zin­mo­tor, elöl hos­­szá­ban be­épít­ve. Két fe­lül­fek­vő ve­zér­mű­ten­gely, hen­ge­ren­ként négy sze­lep, vál­to­zó ve­zér­lés. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 3564 cm3. Fu­rat x lö­ket: 94,0×85,6 mm. Tel­je­sít­mény: 311 LE/229 kW (6400/min). Nyo­ma­ték: 374 Nm (5200/min). Hat­fo­ko­za­tú au­to­ma­ta vál­tó, Haldex-kuplungos összkerékhajtás. Elöl ket­tős keresztlengőkaros, há­tul ol­da­lan­ként több len­gő­ka­ros fel­füg­gesz­tés, elöl-hátul kanyarstabilizátorok. Elöl-hátul hű­tött tár­csa­fé­kek, ESP. Gu­mi­mé­ret: 235/50 R18. Cso­mag­tér: 373 l. Üzem­anyag­tar­tály: 68 l. Hosszúság x szé­les­ség x ma­gas­ság: 4860x 1842×1463 mm. Ten­gely­táv: 2880 mm. Sa­ját tö­meg: 1882 kg. Gyor­su­lás (0–100 km/h): 6,7 s. Vég­se­bes­ség: 225 km/h. Fo­gyasz­tás (vá­ros/ vá­ro­son kí­vül/ve­gyes): 16,8/8,0/11,2 l/100 km. Teszt­fo­gyasz­tás: 13,1 l/100 km. CO2: 267 g/km. Ál­ta­lá­nos és fé­nye­zé­si ga­ran­cia: 3 év vagy 100 000 km. Rozs­da­ga­ran­cia: 6 év. Szerviz­cik­lus: 15 000 km, vagy 1 év. Vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: a ga­ran­cia tel­jes ide­jé­re.

Ára: 15 642 500 Ft

Az Autó2 újság 2008/6. számából