Első teszt: Opel Agila 1.2 Enjoy

No­ha az Agila csak ős­­szel lép a ha­zai piac­ra, a test­vér­mo­dell, a Su­zu­ki-emb­lé­más vá­ro­si egy­te­rű már ná­lunk is kapható.

Képekben

Egy­ség­nyi alap­te­rü­le­ten igen jó a hely­kí­ná­lat az Opel Agila/Suzuki Splash pá­ros­ban. Az Agila front­maszk­ja és fény­szó­rói is jól il­lesz­ked­nek az Opel már­ka­ar­cu­la­tá­ba, a mű­sza­ki ele­mek zö­me azon­ban Suzu­ki
 
A ko­ráb­bi Agilánál 20 cm-rel hos­z­szabb ka­ros­­szé­ria egyterűs fel­épí­tés­mód­ja meg­ma­radt, a for­ma azon­ban szin­te tit­kol­ja ezt, lég­el­len­ál­lá­sa is ked­ve­zőbb
 
Az Opel-emb­lé­ma el­le­né­re a kor­mány­ke­rék a rá­dió gomb­ja­i­hoz ha­son­ló­an a Su­zu­ki Swiftből is­me­rős, a ki­lo­mé­ter­óra kön­­nyen ol­vas­ha­tó, a for­du­lat­szám­mé­rő és a dönt­he­tő kor­mány­osz­lop az Enjoy-szint sa­ját­ja, víz­hő­mé­rő nincs. A mű­anyag­ok ke­mé­nyek, de gusz­tu­so­sak
    

  

Az el­ső ülé­sek mé­ret és ké­nye­lem szem­pont­já­ból is ki­vá­ló­ak
 
A fej- és láb­tér há­tul is tá­gas, rö­vi­debb uta­kon 3 fel­nőtt is meg­osz­toz­hat a so­ron, a tám­lá­ra tol­ha­tó fej­tá­ma­szo­kat nem kell ki­emel­ni az ülés­haj­tás­hoz
 
A hát­só osz­lo­pok­ra tett lám­pák ügyes és di­va­tos ele­mek
    

  

A pe­dál­rend di­csé­re­tes, bal­eset­kor a ka­rok a láb­sé­rü­lé­sek csök­ken­té­sé­ért bees­nek
 
A kesz­tyű­tar­tó nem túl nagy, de kí­nál­ko­zik egy polc is fe­let­te, az alap­áras 4 lég­zsák kö­zül az uta­sé ki­ik­tat­ha­tó
 
A Su­zu­ki 1,2-ese alap­já­ra­ton csen­des, ere­jé­ért for­gat­ni kell, za­ja au­tó­pá­lyán már je­len­tős
    

 

 

 
Szin­te meg­té­vesz­tő, de az aj­tó­kár­pit a színes betétes kivitelekben is tel­je­sen mű­anyag. Az el­ső aj­tók zse­be akár 1 l-es pa­lac­ko­kat is el­bír, a hát­só ab­la­kok tel­je­sen le­en­ged­he­tők
 
A kö­zép­kon­zol tö­vé­be ül­te­tett vál­tó­kar kéz­re esik. A felső CD-rekesz alapáras, a színes műszerfal és a gyári rádió nem
 
A hát­só osz­lo­pok vas­kos­sá­ga erő­sen ront­ja az át­lát­ha­tó­sá­got
    

 

 
A sza­bá­lyos ala­kú cso­mag­tér alap­mé­re­te a kis­au­tók kö­zött jó­nak szá­mít, a ka­lap­tar­tót kéz­zel kell haj­to­gat­ni
 
Az ülés­haj­tás egy­moz­du­la­tos, a rak­tér­pad­ló sík, a csomagtérnyílás elég nagy, akár na­gyobb ház­tar­tá­si gé­pek is be­szu­sza­kol­ha­tók 
 
A Su­zu­ki 1,2-ese alap­já­ra­ton csen­des, ere­jé­ért for­gat­ni kell, za­ja au­tó­pá­lyán már je­len­tős
    

Az Autó2 újság 2008/4. számában megjelent cikk rövidített változata

Előnyei-hátrányai

Karosszéria, felfüggesztésMotor, erőátvitel
Ké­nyel­mes be­szál­lás, ma­gas ülés­po­zí­ció
Hely­kí­ná­lat elöl és há­tul
Öt­le­tes ki­ala­kí­tás
Ké­nyel­mes ülé­sek
Kön­­nyű ülés­haj­tás
Jól ki­hasz­nál­ha­tó cso­mag­tér
Az át­la­gos­nál ma­ga­sabb súly­pont
Hir­te­len kor­mány­moz­du­la­tok­ra bil­le­nő ka­ros­­szé­ria
Hos­­szan­ti út­hi­bá­kon „ka­la­pá­ló” ke­re­kek
Át­lós hát­ra­lá­tás
 
Vá­ros­ban di­na­mi­kus mo­tor
Jól el­he­lye­zett vál­tó­kar
Jó fo­ko­zat­osz­tá­sú vál­tó
Ala­csony for­du­la­ton nyo­ma­ték­sze­gény mo­tor
Kor­lá­to­zott au­tó­pá­lyás me­net­tu­laj­don­sá­gok
Au­tó­pá­lya-tem­pó­nál za­jos mo­tor
Biztonság Költségek
Ál­lít­ha­tó fej­tá­masz, há­rom­pon­tos öv min­den ülés­hez
Négy lég­zsák, ABS, biz­ton­sá­gi pe­dál­sor, Isofix-csatok alap­áron
Fel­ár­ért füg­göny­lég­zsák, kitörésgátló
Alapáron csak két légzsák jár
 A ha­zai for­gal­ma­zás őszi kez­de­te mi­att nin­cse­nek ada­ta­ink 

Az Autó2 újság 2008/4. számában megjelent cikk rövidített változata

Műszaki adatok

Motor So­ros négy­hen­ge­res, fo­lya­dék­hű­té­ses, négy­üte­mű ben­zin­mo­tor, elöl ke­reszt­ben be­épít­ve. Két ve­zér­mű­ten­gely lánc­haj­tás­sal. Hen­ge­ren­ként négy sze­lep. Kön­­nyű­fém hen­ger­fej és blokk. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1242 cm3, fu­rat: 73,0, lö­ket: 74,2 mm. Sű­rí­té­si arány 11,0:1. Tel­je­sít­mény: 86 LE/63 kW (5500/min). Nyo­ma­ték: 114 Nm (4400/min). Olaj­töl­tés: 3,9 l. Hű­tő­víz: 4,5 l. Ak­ku­mu­lá­tor: 12V, 44 Ah.

Erőátvitel Öt­fo­ko­za­tú kéziváltó, elsőkerék-hajtás. Hid­ra­u­li­kus mű­köd­te­té­sű ten­gely­kap­cso­ló. Se­bes­ség 1000/min. for­du­lat­szá­mon ötö­dik fo­ko­zat­ban: 35 km/h

Felfüggesztés Elöl se­géd­ke­re­tes McPherson, kanyarstabilizátor. Há­tul csa­tolt hos­­szan­ti len­gő­ka­rok, te­kercs­ru­gók. Elöl hű­tött tár­csa-, há­tul dob­fé­kek, ABS. 3,2 for­du­la­tos fo­gas­lé­ces kor­mány­mű, elekt­ro­mos rá­se­gí­tés.

Karosszéria Öt­aj­tós, öt­ülé­ses ön­hor­dó acél­ka­ros­­szé­ria. Sa­ját tö­meg: 975 kg-tól. Meg­en­ge­dett össztömeg: 1530 kg-ig. Üzem­anyag­tar­tály: 45 l. Hossz: 3740 mm, Szélesség: 1680 mm, Magasság: 1590 mm, Tengelytáv: 2360 mm, Nyomtáv elöl: 1470 mm, Nyomtáv hátul: 1480 mm, Belmagasság elöl: 990–1035 mm, Elülső ülőlap: 510 mm, Lábhelyméret: 420–630 mm, Belmagasság hátul: 955 mm, Hátsó ülőap: 480 mm, Üléstér: 95–350 mm.

Menetteljesítmények Gyorsulás (0–100 km/h): 12,3 s. Végsebesség: 175 km/h. Fogyasztás: város/városon kívül/vegyes: 6,9/4,7/5,5 l/100 km.

Garancia, szerviz Ál­ta­lá­nos ga­ran­cia és vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: 2 év, km-kor­lá­to­zás nél­kül. Át­rozs­dá­so­dás el­le­ni: 12 év. Szer­viz­pe­ri­ó­dus: 15 000 km vagy 1 év, olaj­cse­re és szer­viz.

Az Enjoy-kivitel érdemleges tartozékai: Elekt­ro­mos ab­la­kok elöl, táv­irá­nyí­tós köz­pon­ti zár, köd­fény­szó­rók, kor­mány­ról ve­zé­rel­he­tő MP3-as CD-rá­dió, fe­dél­ze­ti szá­mí­tó­gép, for­du­lat­szám­mé­rő, 60:40 arány­ban dönt­he­tő hát­só ülés, pad­ló­re­kesz a cso­mag­tér­ben, dönt­he­tő kor­mány­osz­lop.

A tesztautó további érdemleges tartozékai: Lég­kon­di­ci­o­ná­ló, füg­göny­lég­zsák, ESP, „stí­lus” cso­mag (bőr­kor­mány, 15” alufelnik, sö­té­tí­tett hát­só ab­la­kok).

Ára: Nincs ha­zai adat

Az Autó2 újság 2008/4. számában megjelent cikk rövidített változata