Pikoló: Mercedes-Benz E 420 CDI Avantgarde

Az új 4,0 li­te­res gáz­ola­jos a Mer­ce­des leg­iz­mo­sabb személy­au­tó-dízele.

Pikoló

A vál­to­zó csil­la­pí­tá­sú fu­tó­mű­vel a hasmagasság gomb­nyo­más­ra meg­emel­he­tő, így egy­sze­rűbb a vá­ro­si par­ko­lás. A hát­só láb­tér át­la­gos – a kar­dán­alag­út szé­les –, de a váll­szé­les­ség ké­nyel­mesen bő

A 2002-ben be­mu­ta­tott E-osz­tály már túl van egy ránc­fel­var­rá­son, így vár­ha­tó, hogy ha­ma­ro­san le­kö­szön. Eh­hez ké­pest a stutt­gar­ti mo­to­ros csa­pat úgy ro­bo­tol, mint­ha a mo­dell még ere­je tel­jé­ben len­ne; igaz, azt sem igen tit­kol­ják, hogy a közelmúltban fel­újí­tott V8-as dí­zel már sok­kal in­kább a 2009-2010-re ígért utód­nak szól.

A ha­tal­mas gép va­ló­di cél­pi­a­ca ál­lí­tó­lag az USA, mert a Mer­ce­des­nél azt re­mé­lik, hogy az üzem­anyag­árak emel­ke­dé­se és az emisszi­ós nor­mák szi­go­ro­dá­sa előbb-utóbb az ame­ri­ka­i­a­kat is dí­ze­lek­be ül­te­ti. Eh­hez ké­pest az ada­lék­anya­gos re­duk­ci­ós ka­ta­li­zá­to­ros és ré­szecs­ke­szű­rős – ki­fe­je­zet­ten a tengerentúli elő­írá­sok­hoz iga­zí­tott, extratiszta – Bluetec Mercik egy­elő­re csak a 3,0 li­te­res V6-os gáz­ola­jos­sal fut­nak oda­át.

A geo­met­ri­ai mé­re­te­it a 2003-ban be­mu­ta­tott (260 LE, 560 Nm) V8-as dí­zel­től örök­lő, csu­pa alu, hen­ge­ren­kén­ti négy­sze­le­pes, har­ma­dik ge­ne­rá­ci­ós kö­zös csö­ves be­fecs­ken­de­zé­sű, hen­ger­so­ron­kén­ti tur­bós V8-ast túl­zás nél­kül bár­me­lyik te­her­au­tó meg­iri­gyel­het­né. Hang­ja mor­gó V8, alap­já­ra­ta „fecs­ke­far­kú ame­ri­kai limósan” gur­gu­lá­zó. Gomb­bal és indítóautomatikával kel élet­re, az­az elég meg­érin­te­ni a hét­fo­ko­za­tú boly­gó­mű­ves au­to­ma­ta vál­tó vá­lasz­tó­kar­já­nak te­te­jé­be ül­te­tett mik­ro­kap­cso­lót, az elekt­ro­ni­ka iz­zít és in­dít, ahogy és ami­kor kell.

Az au­to­ma­ta kéz­zel is kap­csol­gat­ható, a motor a váltókar tetejébe épített gombbal is indítható

A gyor­san üzemmeleg nagy dí­zel, moz­dony­nyi nyo­ma­té­ka el­le­né­re nem iga­zán bír­ja a nyu­godt ko­csi­ká­zást. A gázt fi­no­man ke­zel­ve kel­let­le­nül gyor­sul (a pe­dál el­len­ál­lá­sa is nagy), au­to­ma­tá­ja nem szí­ve­sen vált 2000-2200/perc alatt, oly­kor fe­les­le­ge­sen kap­csol vis­­sza, s ilyen­kor za­va­ró­an na­gyo­kat ránt. A mér­nök­csa­pat meg­elé­gel­het­te a mo­tor­fék­hi­á­nyos Mer­ce­des-au­to­ma­tá­kat kri­ti­zá­lók zak­la­tá­sa­it, mert a 420-as­nak az al­sóbb fo­ko­za­tok­ban olyan erős a mo­tor­fé­ke, hogy a bó­bis­ko­ló hát­só utas köny­­nyen le­fe­jel­he­ti az el­ső ülés fejtám­lá­ját. A gázt ke­mé­nyen ta­pos­va meg­vál­to­zik a hely­zet: a vál­tó ügyes­sé és gyors­sá vá­lik, ka­nya­rok előtt vil­lám­gyor­san kap­csol­gat vissza, jól fel­is­me­ri az emel­ke­dő­ket, ma­ga­sabb fokozatokbéli ész­­sze­rű mo­tor­fé­ke pe­dig kü­lö­nö­sen jól jön a na­gyobb lej­tő­kön. De az ef­faj­ta hasz­ná­lat nem iga­zán il­lik a 314 ló­erős és 730 Nm (!) for­ga­tó­nyo­ma­té­kú dí­zel­hez. Ilyen ada­tok­kal, kis túl­zás­sal, egy ba­rát­sá­gos, nyu­godt mű­kö­dé­sű két­fo­ko­za­tú vál­tó­val is jól el­bol­do­gul­na, úgy, hogy for­du­lat­szá­ma so­ha­sem emel­ked­ne 2500/perc fö­lé.

Az au­tó a nagy blokk kö­rül a ré­gi, fu­tó­mű­vé­nek csil­la­pí­tá­sa és hasmagassága az utas­tér­ből sza­bá­lyoz­ha­tó, fé­kei fi­no­mak és fá­rad­ha­tat­la­nok, de kor­mány­gé­pe meg­szo­kást igény­lő­en túl­át­té­te­le­zett, ez kü­lö­nö­sen vá­ros­ban za­va­ró. A teszt­fo­gyasz­tás 10,2 l/100 km-re adó­dott.

SZG

Az Autó2 újság 2008/3. számában megjelent cikk rövidített változata.

Öröm, bánat

Öröm: Nyo­ma­ték, mo­tor­hang, ülé­sek, a ki­dol­go­zás mi­nő­sé­ge, fé­kek, vi­lá­gí­tás.

Bánat: Vál­tó, gáz­pe­dál, kor­mány.

Az Autó2 újság 2008/3. számában megjelent cikk rövidített változata.

Műszaki adatok

Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 3996 cm3; tel­je­sít­mény: 314 LE/231 kW (3600/min); nyo­ma­ték: 730 Nm (2200/min); gyor­su­lás (0–100 km/h): 6,1 s; vég­se­bes­ség: 250 km/h; fo­gyasz­tás (vá­ros/ vá­ro­son kí­vül/ve­gyes): 13,2/7,0/9,3 l/100 km; fel­füg­gesz­tés elöl ket­tős keresztlengőkaros, há­tul ol­da­lan­ként több lengőkaros, multilink-rend­szer; elöl-hátul bel­ső hű­té­sű tár­csa­fé­kek, kitörésgátló, hátsókerék-hajtás; hosszúság x szé­les­ség x ma­gas­ság: 486x182x 148 cm; ten­gely­táv: 285 cm; cso­mag­tér: 540 l.

Ára: 19 263 000 Ft

Az Autó2 újság 2008/3. számában megjelent cikk rövidített változata.