Teszt: Hyundai ix20 Life AC

Az ix20 a ná­lunk alig is­mert Matrix utód­ja, a Hyundai el­ső iga­zi al­só­kö­zép-egy­te­rű­je.

Az A-osz­lo­pot ab­lak­kal osz­tot­ták ket­té, de bi­zo­nyos köz­le­ke­dé­si hely­ze­tek­ben így is aka­dá­lyoz­za a ki­lá­tást. A ka­ros­­szé­ria il­lesz­té­si hé­zag­jai egyen­le­te­sen kes­ke­nyek.

A Hyundai–Kia óri­ás­vál­la­lat úgy dön­tött, előbb a Kia ruk­kol ki az új kom­pakt egy­te­rűvel. Az eu­ró­pai ter­ve­zé­sű és cseh gyár­tá­sú Vengával kö­zös so­ro­kon ké­szül a műsza­ki­lag ve­le azo­nos, de meg­je­le­né­sé­ben ügye­sen tá­vol tar­tott ix20.

A Kia be­ve­ze­té­se óta el­telt an­­nyi idő, hogy a pi­ac most a Hyundaira fi­gyel­hes­sen. Az orr (fény­szó­rók, mo­tor­ház­te­tő, hűtő­maszk és lök­há­rí­tó), a hát­fal (lám­pák, hát­só aj­tó, lök­há­rí­tó), a kül­ső tük­rök és az ol­dal­aj­tók al­ján vé­gig­fu­tó él lett más, a Hyundai mos­ta­ni for­ma­vi­lá­gá­ba il­lő.

Mé­re­te­i­vel a kis- és az al­só-kö­zép­ka­te­gó­ri­ás egy­te­rűek kö­zé il­lesz­ke­dik (4100x1765x1600 mm). A töm­zsi orr után ma­gas­ra emel­ke­dő szél­vé­dő és szé­les­re tá­ru­ló ajtópár kö­vet­ke­zik, az alap­áron 15 co­los ke­re­kek fur­csán ki­csi­nek tűn­nek a ke­rék­já­ra­tok­ban. Az utas­tér­ben át­raj­zol­ták az aj­tó­bur­ko­la­to­kat és a műszer­fa­lat, a kö­zép­kon­zol­lal együtt.

A Life AC alap­vál­to­zat­ban az 1,4-es ben­zi­nes­hez ké­pest félmillióval ke­rül töb­be a szin­tén 1,4-es dí­zel­mo­tor

Az ös­­sze­sze­re­lé­si mi­nő­ség ki­áll min­den kri­ti­kát, me­net köz­ben, még rossz uta­kon sem zö­rög sem­mi. A so­főrt két ke­rek, ana­lóg fő­mű­szer és két osz­lo­pos di­gi­tá­lis ki­jel­ző (ben­zin­szint- és vízhőfokmérő) tá­jé­koz­tat­ja.

A má­so­dik sor már alap­ki­vi­tel­ben több egyterűs meg­ol­dást tar­to­gat. Vé­gig sík a pad­ló, hat láb­fej ké­nyel­me­sen el­fér egy­más mel­lett. A há­rom­sze­mé­lyes­re fa­ra­gott ülés 1/3-2/3 arány­ban osz­tott, a ré­szek kü­lön-kü­lön sí­ne­ken to­lo­gat­ha­tók, a tám­lák több po­zí­ci­ó­ban rög­zít­he­tők.

A Vengából és a kon­szern más au­tó­i­ból is is­me­rős 1,4-es Euro5-össégét meg­ha­zud­to­ló­an már alap­já­rat­tól len­dü­le­te­sen moz­dít­ja meg az au­tót, 1500/perctől nyu­god­tan ter­hel­he­tő, 2500-tól jön meg az ere­je. A kis mo­tor so­sem te­szi ra­ké­tá­vá az üre­sen is 1178 ki­lós ix20-ast, de aki nem akar a lám­pás gyor­su­lá­sok baj­no­ka len­ni, és el­fo­gad­ja, hogy tel­jes ter­he­lés­sel ala­po­san vis­­sza­esik a di­na­mi­ka, elé­ge­dett lesz ve­le.

Az Autó 2010/11. számából