Menettudósítás: BMW X3

Ben­zi­nes és dí­zel­motor­ral is pró­bá­ra tettük az új ba­jor sza­bad­idő-te­re­pest.

A BMW el­ső­ként itt kom­bi­nál­ja a start­stop elekt­ro­ni­kát au­to­ma­ta vál­tó­val

Az új X3-asnak előd­je jó­vol­tá­ból jól meg­ala­po­zott a he­lye a ka­te­gó­ri­á­ban. A for­ma már­ka­jel­zés nél­kül is árul­ko­dó, az X5 volt a min­ta. A Szlovéniában ki­pró­bált mo­del­lek ka­ros­­szé­ri­á­ját egyen­le­te­sen kes­keny hé­za­gok jel­le­mez­ték, az aj­tó a meg­szo­kott pré­mi­u­mos tom­pa puf­fa­nás­sal csa­pó­dik.

El­ső rá­né­zés­re in­kább emelt kom­bi az X3, de a 212 mm-es sza­bad ma­gas­ság iga­zi te­rep­já­rós ér­ték; ma­gas­ra kell be­ül­ni. A külméretek alig nőt­tek (h x sz x m: 4648x1881x1661 mm, ten­gely­táv: 2810 mm), a ka­bin az előd­höz ha­son­ló­an tá­gas, a me­re­dek ol­dal­fa­lak mi­att elöl-hátul bő a fej- és a váll­tér.

A lejt­me­net­ve­zér­lő és a di­na­mi­kus len­gés­csil­la­pí­tás kap­cso­ló­it a vál­tó­kar­tól bal­ra kell ke­res­ni

Bár a ki­dol­go­zás szín­vo­na­las, azért akad­nak rész­let­meg­ol­dá­sok (rések), ame­lyek nem il­le­nek az igé­nyes kör­nye­zet­be. Meg­szo­kott sé­ma sze­rint épül fel az egy­sze­rű, négy órá­ból ál­ló mű­szer­cso­port, s a ve­ze­tő fe­lé for­dí­tott, jól ér­tel­mez­he­tő kö­zép­kon­zol is be­vett BMW-s ki­ala­kí­tás.

Kez­det­ben két­fé­le mo­tor­ral jön az X3: 2,0 l-es, közöscsöves négy­hen­ge­res gáz­ola­jos­sal (20d) és 3,0 l-es, dup­latur­bós so­ros hat­hen­ge­res ben­zi­nes­sel (35i). Mind­ket­tő­vel men­tünk. A már több­ször Az év mo­tor­já­nak vá­lasz­tott a 306 LE-s (400 Nm) izom­pa­csir­ta jel­leg­ze­tes, vi­sí­tós hang­ja döb­be­ne­tes gyor­su­lás­sal pá­ro­sul, 0-ról 100 km/órá­ra 5,7 mp alatt re­pí­ti az 1,8 ton­nás va­sat, már alap­já­rat­tól ve­he­men­sen húz, kü­lö­nö­sen au­to­ma­ta vál­tó­val.

A 184 LE-s (380 Nm) dí­zel ka­rak­te­re mi­att job­ban szol­gál te­re­pen, és sok­kal ta­ka­ré­ko­sabb: át­lag­fo­gyasz­tá­sa 5,6 l/100 km. A si­ma já­rá­sú hat­hen­ge­res­hez ké­pest ez nem­csak han­go­sabb (bár a csen­de­sebb dí­ze­lek kö­zé tar­to­zik), de alap­já­ra­ton a kor­mányt és a ke­ze­lő­szer­ve­ket is fi­no­man re­meg­te­ti.

Az Autó 2010/11. számából