Összehasonlító teszt: Kia cee’d SW 1.4 CVVT LX, Peugeot 308 Break 1.4 VTi Confort Pack, Renault Mégane Grandtour 1.6 16V Expression

Hódítanak az egyterűek, de van vevő a kombikarosszériás alsóközepesekre is. Három szereplőt versenyeztettünk a legnépszerűbb motorjaikkal.

Képekben

Aki megfizethető családi autót keres, legtöbbször nem nyújtózhat tovább az alsó-középkategóriánál. A 4,5 m-es hossz itt már csaknem szabvány, a tágas utas- és csomagtérhez pedig akár a belépőmotorok is elegendőek. Mivel a népszerűségi listákat mostanában a flottás eladások határozzák meg, nem az élmezőnyből válogattuk az amúgy népszerűnek számító versenyzőinket. A tavaly frissített Kia cee’dhez a már 2 éve futó Peugeot 308-ast és a szintén tavalyi Renault Mégane-t hasonlítottuk. Az utóbbinál csaltunk, a Mégane alapmotorja eleve 1,6 l-es, de abból sem az alap 100, hanem az erősebb, 110 lóerőst mérkőztettük – a vevők ugyanis csakis az utóbbiból kérnek. Ez érthető is, hiszen hatfokozatú váltó jár hozzá.

A cee’d leg­na­gyobb­nak szá­mí­tó hasmagassága a Pe­u­ge­ot-énak pont más­fél­sze­re­se. A Kia al­ja így vé­dett, aj­tói, fé­nye­zett lök­há­rí­tói viszont nem
 
Sze­rény fö­lén­­nyel a Kia csomag­tér­ajtaja emel­ke­dik a leg­ma­ga­sabb­ra, a nyí­lás ma­gas­sá­ga is itt, szé­les­sé­ge a Pe­u­ge­ot-nál a leg­na­gyobb
 
A csomagtérajtók mind mély­ről, tel­jes szé­les­ség­ben nyíl­nak, a te­tő­cso­mag­tar­tók mind sí­ne­sek, az át­lát­ha­tó­ság a Pe­u­ge­ot ese­té­ben a leg­jobb
    
  

A beltér szé­les­sé­ge és az ülé­sek mé­re­te egy­ér­tel­mű­en a Kiában a leg­jobb, a plasz­ti­kok igé­nye­sek, de a leg­ke­vés­bé fan­tá­zia­dú­sak
 
Tér­kí­ná­la­tá­val az eb­ben re­kor­der Kiához áll kö­ze­lebb a Pe­u­ge­ot, ülő­lap­jai azon­ban érez­he­tő­en ki­seb­bek a Kiáénál
 
Sö­té­tebb és vi­lá­go­sabb plasz­tik­ja­i­val a Mégane beltere a leg­lát­vá­nyo­sabb. Ez né­mi­képp fe­led­te­ti a leg­ki­sebb bel­ső- és ülés­mé­re­te­ket
    

  

A Kia hát­só te­ré­vel és ülé­sé­vel egy­ér­tel­mű­en a leg­ké­nyel­me­sebb, a kö­zép­ső ülő­hely is itt a leg­jobb
 
Há­tul a fej- és a láb­tér is jó a 308-ban, de az ülés itt a leg­ki­sebb. A kö­zép­ső hely a leg­cse­ne­vé­szebb
 
Ha nem is nagy­vo­na­lú, még­sem szű­kös a Mégane má­so­dik so­ra, a kö­zép­ső láb­te­ret itt is erő­sen kor­lá­toz­za a hát­ra­nyú­ló tárolódoboz
    

 

 

A pad­ló­sík meg­tar­tá­sá­val a leg­na­gyobb mé­ret­re nö­vel­he­tő a cee’d SW cso­mag­te­re
 
Alap­hely­zet­ben a hár­mas leg­na­gyobb­ja a 308 Break cso­mag­te­re
 
Alap és bő­ví­tett csomagtérmérete mel­lett a bő­ví­tett tér padlótörésével is le­ma­rad a Mégane Grandtour
    
    

 

 

Mé­re­té­hez ké­pest erős a for­du­lat­szám-ked­ve­lő, si­ma alap­já­ra­tú és ta­ka­ré­kos 1,4-es Kia-blokk. Szer­viz­pe­ri­ó­du­sa a leg­szű­kebb, vi­szont ga­ran­ci­á­ja a leg­hos­­szabb
 
A trió leg­kor­sze­rűbb mo­tor­ja a Pe­u­ge­ot-é, legszerényebb tel­je­sít­mé­nye el­le­né­re a hét­köz­na­pi hasz­ná­lat­ban di­na­mi­ká­ja sem rossz, alap­já­ra­ton és emelt for­du­la­ton is a leg­hal­kabb
 
A leg­ha­gyo­má­nyo­sabb épí­té­sű, de egye­dü­li­ként 1,6 l-es Re­nault­-mo­tor 6 fo­ko­za­tú vál­tó­já­val a hár­mas leg­spor­to­sabb­ja. Za­ja és fo­gyasz­tá­sa is a leg­na­gyobb
    

Bővebben az Az Autó 2010/6. számában olvashat a cikk témájáról!

Interaktív ponttáblázat

A táblázat letöltése Microsoft Excel (xls) formátumban

Bővebben az Az Autó 2010/6. számában olvashat a cikk témájáról!