Teszt: Chevrolet Cruze 1.6 LS Plus

A kö­vet­ke­zõ Astra pad­ló­le­me­ze már a Lacetti lép­csős­há­tú­já­nak, a Cruze-nak az alap­ja. Az új au­tó a ge­ne­rá­ció­vál­tás első lép­cső­je, fel­füg­gesz­té­sé­nek vi­sel­kedé­se még az Astra-jellegére is utal­hat.

Képekben

Mai for­ma nagy utas- és cso­mag­tér­rel. Nézze meg videón is!
 
Lo­gi­ka­i­lag ren­de­zett, jól hasz­nál­ha­tó mű­szer­fal. A vi­lá­go­sabb ré­szek tex­til­bo­rí­tá­sok
 
Pré­mi­um­mo­del­lek nem­zet­kö­zi olvasz­tó­té­ge­lyé­ből is me­rí­tet­tek a for­ma­ter­ve­zők
    

 

 

Alap­ve­tő­en jól ki­ala­kí­tott ülés, de ol­dal­tar­tá­sa a csí­pő­nél kü­lö­nö­sen szűk, eme­lő­szer­ke­ze­te csú­nyán mű­kö­dik
 
Szé­les és nagy a hát­só tér, a kö­zép­ső me­re­ví­tő ma­gas
 
A ké­pen jól lát­szik, hogy mek­ko­ra a hát­só láb­tér
    

 

 

 

Nagy a zseb és a hang­szó­ró, a tex­til ki­csi, a bur­ko­lat­lan rész az ab­lak­tól a kü­szö­big ke­mény mű­anyag
 
A kö­zép­rész, felül a szó­ra­koz­ta­tó­köz­pont, alat­ta a szel­lő­zés ke­ze­lő­je
 
Kis tá­ro­ló a ve­ze­tő lá­bá­nál, a pe­dál­rend, ha nem is ide­á­lis, de jobb az át­lag­nál
    

 

 

 

Nagy a kesz­tyű­tar­tó, vi­lá­gí­tá­sa van, hű­té­se nincs
 
Nagy a cso­mag­tér, alat­ta tel­jes ér­té­kű a pót­ke­rék, az át­eme­lé­si kü­szöb ala­csony, az ülés­tám­lák aszim­met­ri­kus elő­re­haj­tá­sá­val a tér nő. Felül az ab­la­kon át lát­sza­nak a fel­ső Isofix bekötési pontok
 
A leg­gyen­gébb lánc­szem, az 1,6-os mo­tor di­na­miz­mu­sa in­kább tek­nő­cös, mint ge­pár­dos
    

Bővebben az Az Autó 2009/8. számában olvashat a cikk témájáról!

Előnyei-hátrányai

Karosszéria, felfüggesztésMotor, erőátvitel
Nagy utas- és cso­mag­te­rű ka­ros­­szé­ria
Ki­dol­go­zás kí­vül-be­lül
Csen­des fel­füg­gesz­té­sek, ké­nyel­mes ru­gó­zás
Jó ka­nyar­sta­bi­li­tás és ka­nya­ro­dá­si tu­laj­don­sá­gok
Csen­des utas­tér
Jó erők­kel dol­go­zó kor­mány és fék
Bő­sé­ges fel­sze­relt­ség
Ülés­ma­gas­ság-ál­lí­tás és ülés­ki­ala­kí­tás
A kor­mány bi­zony­ta­la­nul ta­lál kö­zép­re kis se­bes­ség­nél
Ma­gas kö­zép­ső pad­ló­me­re­ví­tő há­tul
Hat év rozs­dá­so­dás el­le­ni ga­ran­cia
 
Re­zo­nan­ci­ák­tól men­tes, csen­des mo­tor
Fi­no­man kap­csol­ha­tó, meg­fe­le­lő osz­tá­sú vál­tó
Csen­des erő­át­vi­te­li lánc
Gáz­adás­ra lus­ta mo­tor
Biztonság Költségek
Kap­csol­ha­tó kitörésgátló
 Ol­dal-, és füg­göny­zsák
Fel­ső Isofix-pontok
Egyik tü­kör sem aszferikus
 
Az előd­höz ké­pest ked­ve­zőbb lis­ta­ár
30 000 km-es olaj­cse­re
 

Bővebben az Az Autó 2009/8. számában olvashat a cikk témájáról!

Műszaki adatok

Motor: Fo­lya­dék­hű­té­ses, so­ros négy­hen­ge­res ben­zin­mo­tor. Két szíj­haj­tá­sos ve­zér­ten­gely, hen­ge­ren­kén­ti négy sze­lep. Kön­­nyű­fém hen­ger­fej, acél­blokk. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1598 cm3, fu­rat: 79,0 mm, lö­ket: 81,5 mm. Sű­rí­té­si arány: 10,8:1. Tel­je­sít­mény: 113 LE/83 kW (6400/min). Nyo­ma­ték: 153 Nm (4200/min). Olaj­töl­tés: 3,8 l. Hű­tő­víz: 6,3 l. Ak­ku­mu­lá­tor: 12 V 55 Ah.

Erőátvitel: Öt­fo­ko­za­tú kéziváltó, hid­ra­u­li­kus mű­köd­te­té­sű ten­gely­kap­cso­ló. Elsőkerék-hajtás. Se­bes­ség 1000-es for­du­lat­szá­mon ötö­dik­ben 40 km/h. Felfüggesztés: Elöl McPherson, há­tul csa­tolt hos­­szan­ti len­gő­ka­rok spi­rál­ru­gók­kal. Elöl-hátul tár­csa­fé­kek. Fo­gas­lé­ces kor­mány­mű hid­ra­u­li­kus rá­se­gí­tés­sel.

Karosszéria: Négy­aj­tós, öt­ülé­ses ön­hor­dó acél­ka­rosz­­szé­ria. Sa­ját tö­meg: 1360 kg-tól. Meg­en­ge­dett össztömeg: 1788 kg. Üzem­anyag­tar­tály: 60 l.

Menetteljesítmények: Gyor­su­lás (0–100 km/h): 12,5 s. Vég­se­bes­ség: 185 km/h. Fogyasztás: vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes: 9,0/5,5/6,8 l/100 km. Teszt­át­lag: 10,1 l/100 km*. CO2: 159 g/km. * Saját mé­rés, csak vá­ro­si hasz­ná­lat­ban, egy sze­mél­­lyel, 17–35 Cel­si­us-fok hő­mér­sék­le­ten

Garancia, szerviz: Ál­ta­lá­nos: 3 év (100 000 km), hosz­­szab­bít­ha­tó. Át­rozs­dá­so­dás el­le­ni: 6 év. Fé­nye­zé­si: 3 év. Vé­dő­szárny: 3 év. Szer­viz­pe­ri­ó­dus, olaj­cse­re: 30 000 km vagy 1 év.

Az alapkivitel (1.6 Base) érdemleges tartozékai: Két front- és két el­ső ol­dal­lég­zsák, fel­ső Isofix-pontok, hát­só kö­nyök­tá­masz, aszim­met­ri­kus tám­la­dön­tés, táv­ve­zé­relt köz­pon­ti zár, indításgátló, egy sík­ban ál­lít­ha­tó kor­mány, el­ső ab­la­kok és tük­rök elekt­ro­mos moz­ga­tá­sa, 4 hang­szó­rós rádió/MP3/CD aux-csatlakozóval.

Lis­ta­ár: 3 728 000 Ft Ak­ci­ós ár: 3 299 000 Ft

A tesztautó (1.6 LS Plus) többletszerelvénye: Kitörésgátló, füg­göny­lég­zsák, klí­ma, négy ab­lak elekt­ro­mos moz­ga­tá­sa, köd­fény­szó­ró, króm hű­tő­rács, ülés­ma­gas­ság-ál­lí­tás a két el­ső ülé­sen, két síkban állítható kormány, kö­zép­ső kö­nyök­lő elöl, plüss ülés­hu­zat, fe­dél­ze­ti szá­mí­tó­gép, to­la­tó­ra­dar, kor­mány­ról ve­zé­rel­he­tő rá­dió.

Lis­ta­ár: 4 463 000 Ft Ak­ci­ós ár: 4 199 000 Ft

Bővebben az Az Autó 2009/8. számában olvashat a cikk témájáról!

Videó

Bővebben az Az Autó 2009/8. számában olvashat a cikk témájáról!