Változások a regisztrációs adóban

Az el­ső hí­rek je­len­tős át­ala­kí­tás­ról szól­tak, vé­gül csak ránc­fel­var­rás­ra fu­tot­ta.

A nagy köb­cen­ti most nem él­vez előnyt, ahogy az Euro5-ös be­so­ro­lá­sú au­tó­k sem járnak jobban

Ami­ó­ta a re­giszt­rá­ci­ós adó 2004. februárjában meg­je­lent, ál­lan­dó vi­ta­té­ma, hogy jó-e, meg­fe­le­lő mér­té­kű­-e a ha­zai for­ga­lom­ba he­lye­zés­hez kö­tő­dő adó­nem. Nem­csak itt­hon, az Eu­ró­pai Uni­ó­ban is sok kri­ti­kát ka­pott, el­ső­sor­ban a hasz­nált au­tók­nál al­kal­ma­zott avul­ta­tás, il­let­ve an­nak nem el­fo­gad­ha­tó mér­té­ke mi­att.

Az is szúr­ta az uni­ós bü­rok­ra­ták sze­mét, hogy az au­tó ko­rán kí­vül sem­mi­lyen más té­nye­ző nem szá­mít be­le az avul­ta­tás­ba, s hogy aki­nek nem tet­szik a rend­szer, egye­di el­bí­rá­lás cí­mén hos­­szas és meg­alá­zó pro­ce­dú­rán kény­te­len vé­gig­men­ni. Nos, jú­li­us­ban dön­tött a kor­mány az egyes gaz­da­sá­gi tár­gyú tör­vé­nyek mó­do­sí­tá­sá­ról, így a regisztrációsadó-törvény át­ala­kí­tá­sá­ról is. Az Or­szág­gyű­lés Szám­ve­vő­szé­ki és Költ­ség­ve­té­si Bi­zott­sá­ga ne­vé­ben dr. Nyikos Lász­ló el­nök még jú­ni­us 24-én nyúj­tott be mó­do­sí­tó ja­vas­la­tot, amely gyö­ke­re­sen át­szab­ta vol­na a regiszt­rá­ci­ósadó-tételeket.

A dí­ja­kat fel­so­ro­ló táb­lá­zat­ba egy új osz­lo­pot tet­tek, hogy (vég­re) az Euro5-ös jár­mű­ve­ket is ne­ve­sít­sék, meg­kü­lön­böz­tes­sék. Az ed­di­gi, évek óta al­kal­ma­zott dí­jak eme­lé­sé­re is ja­vas­la­tot tet­tek. Úgy okos­kod­tak, hogy ha 100 szá­za­lék­nak te­kint­het­jük az Euro5-ös jár­mű­vek adó­ját, hoz­zá­juk ké­pest 115, 200, 300 és 400 szá­za­lé­kos szin­tet ér­jen el az Euro4, az Euro3, az Euro2 és az Euro1 (il­let­ve an­nál ros­­szabb) be­so­ro­lá­sú jár­mű. Az 5-ös és 4-es osz­tály kö­zöt­ti ki­sebb kü­lönb­ség in­do­kolt­nak tű­nik, hi­szen a két ki­bo­csá­tá­si nor­ma kö­zött is sok­kal ki­sebb a kü­lönb­ség, mint a töb­bi osz­tá­ly kö­zött.

Ter­vez­ték még, hogy el­tű­nik a leg­ma­ga­sabb mo­tor­mé­ret-ka­te­gó­ria, az­az a 3000 cm3 fe­let­ti ben­zi­ne­sek és a 3500 cm3 fe­let­ti dí­ze­lek is az eggyel ki­sebb osz­tály­ba tar­toz­tak vol­na. Az in­dok­lás sze­rint azért, hogy a kül­földön re­giszt­rált, de itt­hon hasz­nált au­tó­kat ha­za­te­rel­jék; a bi­zott­ság sze­rint a leg­na­gyobb mo­to­rú au­tók­ból van a leg­több olyan, ame­lyik ma­gyar he­lyett más EU-s ál­lam rend­szá­mát vi­se­li. Az ed­di­gi táb­lá­zat­ban a két utol­só sor­ban sze­rep­lő té­te­lek köz­ti kü­lönb­ség az Euro4-es ka­te­gó­ri­á­ban csak­nem 1 mil­li­ó fo­rint, így va­ló­ban le­het csáb­ere­je egy ilyen lé­pés­nek.

Ezeket a mó­do­sí­tá­so­kat a több­ség az avul­ta­tá­si ská­la koz­me­ti­ká­zá­sán kí­vül vé­gül még­sem sza­vaz­ta meg, ti­tok, hogy mi­ért. Nem hin­nénk, hogy a hasz­nált­au­tós lob­bi fúr­ta meg az adó­eme­lés ügyét, bár két­ség­te­len, hogy a Ma­gyar Gép­jár­mű-ke­res­ke­dők Or­szá­gos Egye­sü­le­te (MGOE) til­ta­ko­zott a ter­ve­zet el­len. Sze­rin­tük in­do­ko­lat­la­nul drá­gult vol­na az öre­gebb au­tók dí­ja, ehe­lyett in­kább adó­csök­ken­tés­re len­ne szük­ség, hogy ja­vul­has­son a szek­tor ha­zai ver­seny­ké­pes­sé­ge.

Ez utób­bi ala­ku­lá­sa bi­zo­nyá­ra nem csu­pán az adó­csök­ken­té­sen mú­lik, a kor­mány ez irá­nyú ter­ve­i­ről azon­ban nincs in­for­má­ci­ónk. Az vi­szont biz­tos, hogy a na­pok­ban a köz­tár­sa­sá­gi el­nök­nek el­kül­dött, a par­la­ment ál­tal jó­vá­ha­gyott T/3414 szá­mú tör­vény­ja­vas­lat rög­zí­ti az avu­lá­si ská­lát, az­az 2012-től már eze­ket az ér­té­ke­ket fi­gye­lem­be vé­ve kell a hasz­nált au­tók adó­ját ki­szá­mí­ta­ni. A most el nem fo­ga­dott mó­do­sí­tá­sok­kal ér­de­mes kal­ku­lál­ni, hi­szen az Euro5-ös mo­to­rok meg­kü­lön­böz­te­té­se jo­gos igény, így van rá esély, hogy az őszi ülés­szak­ban új­ból ne­ki­fut­nak a tör­vény át­ala­kí­tá­sá­nak.