Tuningbemutató: Dodge Challenger SRT8

A Dodge Chal­len­ger nálunk fil­mek fő­szerep­lő­je­ként vált ikon­ná.

Tuningbemutató

A fény­szó­rók xe­no­nok, a hen­ge­ren­kén­ti két­sze­le­pes, nyo­mó­ru­das ve­zér­lé­sű V8-as hos­­szá­ban fo­rog, és a hát­só ten­gelyt hajt­ja

A het­ve­nes évek ele­jén Californiában és Michiganben is gyár­tot­ták a két­aj­tós Chal­len­gert, 1978-tól 1983-ig pe­dig a má­so­dik ge­ne­rá­ci­ót Ja­pán­ban, a Mi­tsu­bi­shi szár­nyai alatt, a Mi­tsu­bi­shi Sapporo alap­ja­in, négy­hen­ge­res mo­to­rok­kal. Er­re még a tí­pus sze­rel­me­sei sem em­lé­kez­nek szí­ve­sen. A ta­valy be­mu­ta­tott har­ma­dik nem­ze­dék a má­gi­kus ős vo­na­la­it hor­doz­za, le­me­zei alatt a Chrys­ler 300, va­gyis a Dodge Charger, az­az a ko­ráb­bi Mer­ce­des E-osz­tály ele­mei is fel­fe­dez­he­tők. A fel­füg­gesz­té­sek így egé­szen kor­sze­rű­ek: elöl ket­tős keresztlengőkarosak, há­tul ol­da­lan­ként öt­ka­ros füg­get­le­nek (multilink rendszerűek).

A csúcs­gép 4,9 má­sod­perc alatt ér 100 km/ órá­ra, vég­se­bes­sé­gét elekt­ro­ni­ka kor­lá­toz­za 250 km/óránál.

 

Vég­ál­lá­sai kö­zött 2,75-öt for­dul a bő­rö­zött vo­lán, a rögzítőfék mercedeses: bal láb­bal kell „be­húz­ni”, bal kéz­zel ol­da­ni
 
Az SRT8 kagy­ló­ülé­sei a töb­bi ki­vi­teléhez ha­son­ló­an a tám­la ol­da­lá­nak kal­lan­tyú­i­val bil­lent­he­tők elő­re
 
A cso­mag­tér 460 l-es, a ka­ros­­szé­ria min­den rész­le­te hang­sú­lyo­san retrós, az SRT8 245/45 R20-as Good­year Eagle-abroncsokat hord
    

Bővebben Az Autó 2009/3. számában olvashat a cikk témájáról!

Műszaki adatok

Motor: V8-as, nyo­mó­ru­das, hen­ge­ren­kén­ti két­sze­le­pes ben­zin­mo­tor

Hengerűrtartalom [cm3]: 6059

Teljesítmény [LE/kW (1/min)]: 425/318(6200)

Nyomaték [Nm (1/min)]: 569(4800)

Gyorsulás 0–100 km/h [s]: 4,6

Végsebesség [km/h]: 250

Átlagfogyasztás [l/100 km]: 14,3

Bővebben Az Autó 2009/3. számában olvashat a cikk témájáról!