Tesztnapló: Citroën C4 1.6 VTI Exclusive

Két új ben­zin­mo­tor­ral, át­raj­zolt kö­tény­le­mez­zel pró­bál érdek­lő­dést kel­te­ni a C4.

Tesztnapló

Az át­raj­zolt el­ső lök­há­rí­tó króm­csík­jai a 17 co­los alufelnikhez ha­son­ló­an az Exclusive-szinttel jár­nak

Ná­lunk ne­he­zen fogy a 2004-ben de­bü­tált al­só-kö­zép­ka­te­gó­ri­ás. En­nek oka alig­ha az au­tó ké­pes­sé­ge­i­ben, sok­kal in­kább a már­kát öve­ző, a meg­bíz­ha­tat­lan­ság­tól tar­tó köz­vé­le­ke­dés­ben ke­re­sen­dő. A más­hol sok­kal job­ban tel­je­sí­tő mo­dell­hez csak vis­­sza­fo­got­tan nyúl­tak. A kí­ná­lat leg­főbb új­don­sá­ga a két na­gyon kor­sze­rű PSA– BMW 1,6-os ben­zin­mo­tor.

Ka­ros­­szé­ria, utas­tér Nem fel­tű­nő­en, de friss az el­ső szok­nya, a ko­ráb­bi­nál na­gyobb, a C4 Pi­cas­só­é­hoz ha­son­lít a lég­be­öm­lő, domborúbb a mo­tor­ház­te­tő.

A mű­szer­fa­lon nem csu­pán a be­vo­nat új, a for­du­lat­szám­mé­rő a fix kö­ze­pű kor­mány mö­gül a köz­pon­ti mű­szer­blokk­ba ke­rült

A lé­nyeg vál­to­zat­lan: az öt­aj­tós ka­ros­­szé­ria a mai át­lag­nál sok­kal job­ban át­lát­ha­tó, na­gyok az ab­lak­fe­lü­le­tek, kes­ke­nyek a te­tő­osz­lo­pok. A ve­ze­té­si po­zí­ció a ma­gas­ság­sza­bály­zós, ál­lít­ha­tó de­rék­tá­ma­szú ülés­sel és a ki-be, le-fel­ to­lo­gat­ha­tó, fix kö­ze­pű vo­lán­nal pre­cí­zen be­ál­lít­ha­tó. Szo­kat­lan és hi­bás el­gon­do­lás, hogy a kürt csak egy ap­ró csík­kal kap­csol­ha­tó, a ke­ze­lő­szer­vek fi­no­man jár­nak. A mű­szer­fa­lat és az aj­tó­kat két­tó­nu­sú, felül sö­té­tebb (így tük­rö­ző­dés­men­tes) pu­ha, alul vi­lá­go­sabb, ke­mény plasz­tik bur­kol­ja. A mi­nő­sé­gi össz­ha­tás túl­mu­tat a ka­te­gó­ri­án, a fel­tű­nő­en hos­­szú ülő­la­pú ülé­sek hos­­szú tá­von is komfortosak. A hely­kí­ná­lat há­tul is jó, 4 fel­nőtt­nek szel­lős, ké­nyel­mes he­lye van. Mély a kesz­tyű­tar­tó, na­gyok az el­ső-hát­só aj­tó­zse­bek, a hát­só sor­ból az el­ső hát­tám­lák szaty­rai is el­ér­he­tők. A cso­mag­tér for­má­ja sza­bá­lyos, kü­szö­be ma­gas és szé­les, a pa­ko­lás nem könnyű. Az ülés­haj­tás szok­vá­nyos, a (60/40 ará­nyú osz­tás­sal) fel­haj­ló ülő­la­pok he­lyé­re fek­vő hát­tám­lák kis­mér­ték­ben meg­tö­rik a rak­tér sík­ját.

Bővebben az Autó2 2009/1. számában olvashat a cikk témájáról!

Előnyei-hátrányai

ElőnyeiHátrányai
Csendes, rezonanciamentes motor
Kényelmes, stabil futómű
Csendes futás
Gazdag alap- és opciós szereltség
Átláthatóság
Fogyasztás
Hosszú szervizperiódus
Szokatlan kürtgomb
Magas csomagtérküszöb
A bővített raktér padlója nem törésmentes
Átlag alatti csomagtérméret
Mély úthibánál koppanó futómű (a szerelt gumikkal)

Bővebben az Autó2 2009/1. számában olvashat a cikk témájáról!

Műszaki adatok

So­ros négy­hen­ge­res, hen­ge­ren­kén­ti négy­sze­le­pes ben­zin­mo­tor, elöl ke­reszt­ben be­épít­ve. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1598 cm3. Fu­rat: 77,0, lö­ket: 95,8 mm. Tel­je­sít­mény: 120 LE/88 kW (6000/min). Nyo­ma­ték: 160 Nm (4250/min). Öt­fo­ko­za­tú kéziváltó, elsőkerék-hajtás. Elöl McPherson-, há­tul csa­tolt hosz­­szan­ti len­gő­ka­ros fel­füg­gesz­tés. Elöl-hátul tár­csa­fé­kek, ESP. Gu­mi­mé­ret: 205/50 R17. Cso­mag­tér: 320–1023 l. Üzem­anyag­tar­tály: 60 l. Hos­­szú­ság x szé­les­ség x ma­gas­ság: 4275x1773x1458 mm. Ten­gely­táv: 2608 mm. Gyor­su­lás (0–100 km/h): 10,0 s. Vég­se­bes­ség: 195 km/h. Fo­gyasz­tás (vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes): 9,3/5,2/6,7 l/100 km. CO2: 159 g/km. Teszt­át­lag: 7,4 l/100 km. Ga­ran­cia: 2 év ál­ta­lá­nos km-kor­lát nél­kül (meg­hos­­szab­bít­ha­tó), 12 évi át­rozs­dá­so­dás el­le­ni. Vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: a ga­ran­cia tel­jes ide­jé­re. Olaj­cse­re-pe­ri­ó­dus: 30 000 km vagy 2 év.

Ára: 5 050 000 Ft

Bővebben az Autó2 2009/1. számában olvashat a cikk témájáról!