Citroën C4 Pallas 1.6i 16V Business, Honda Civic 1.6i LS, Opel Astra Sedan 1.6 16V Essentia

Az al­só-kö­zép­ka­te­gó­ria nyúj­tott ten­gely­tá­vú négy­aj­tó­sait már nem csu­pán Ke­let-Eu­ró­pá­nak szán­ják gyár­tó­ik.

Képekben

Az al­só-kö­zép­ka­te­gó­ri­á­ban egye­dül ez a lép­csős hár­mas kí­nál 2,7 mé­ter fe­let­ti ten­gely­tá­vot
 
A több­szin­tes, két­tó­nu­sú mű­anyag­ból fel­épü­lő mű­szer­fal jel­leg­ze­tes Civic-elem, a kor­mány­ke­rék táv­irá­nyí­tói nem alap­ára­sak. A kö­zép­kon­zol tö­vé­be ül­te­tett ké­zi­fék és vál­tó­kar kön­­nyen ke­zel­he­tő, hely­ta­ka­ré­kos
 
Hi­á­ba nyí­lik a Citroën cso­mag­tar­tó­já­nak aj­ta­ja a leg­ma­ga­sabb­ra, elő­re­fe­lé ez moz­dul a leg­ke­ve­seb­bet, így a pa­ko­ló fe­jé­re is ez a leg­ve­szé­lye­sebb. A zá­rak mind­há­rom mo­dell­nél tokozatlanok, kül­ső csomagtérnyitó gomb egye­dül a C4-hez jár. A Civic fe­de­le az utas­tér­ből me­cha­ni­kus kar­ral vagy kí­vül­ről kulcs­csal, az Astráé a mű­szer­fal vagy a táv­irá­nyí­tó gomb­já­val nyit­ha­tó
    

  

A leg­ere­de­tibb mű­szer­fal cí­mé­ért a C4 és a Civic is ver­seng, a Citroënben a fix kö­ze­pű, sok­gom­bos kor­mány is kü­lön­le­ges. Az el­ső ülő­lap a C4 Pallasban a leg­rö­vi­debb
 
A több­szin­tes, két­tó­nu­sú mű­anyag­ból fel­épü­lő mű­szer­fal jel­leg­ze­tes Civic-elem, a kor­mány­ke­rék táv­irá­nyí­tói nem alap­ára­sak. A kö­zép­kon­zol tö­vé­be ül­te­tett ké­zi­fék és vál­tó­kar kön­­nyen ke­zel­he­tő, hely­ta­ka­ré­kos
 
Egye­dül az Astra mű­szer­fa­lán nincs vízhőfokmérő. A pa­ko­ló­hely-kí­ná­lat itt a leg­sze­gé­nye­sebb, a pe­dál­rend a leg­lép­cső­sebb
    

  

A hely­kí­ná­lat min­den irány­ban a C4-esben a leg­na­gyobb
 
A leg­ki­sebb, de így is mé­re­tes a Civic hát­só ré­sze, a pad­ló­du­dor itt a leg­ala­cso­nyabb, de a kö­zép­ső ülő­hely is kes­keny
 
Há­rom fel­nőtt­nek leg­in­kább az Astra má­so­dik so­ra ké­nyel­mes, a láb­fe­jek­nek itt jut a leg­több tér
    

 

 

 
A leg­mé­re­te­sebb és a leg­na­gyobb nyí­lá­sú cso­mag­tar­tó a C4 Pallasé. A meg­nö­velt rak­tér pad­ló­ja lép­csős
 
Tel­jes ér­té­kű pót­ke­rék egye­dül a Civic cso­mag­te­re alatt uta­zik. A nyí­lás és a rak­tér kü­szö­be a leg­ala­cso­nyabb, tám­la­dön­tés­kor a pad­ló­sík nem tö­rik meg. Hát­rány, hogy az aj­tó zsa­nér­jai a pog­­gyász­tér­be for­dul­nak
 
Az Astra cso­mag­te­re öb­lös ugyan, de nyí­lá­sa a leg­ki­sebb, kü­szö­be pe­dig a trió leg­na­gyobb­ja. A C4 Pallasénál ki­sebb utas­té­ri lép­csőt ered­mé­nyez az ülés­haj­tás, de jó­val macerásabb
    

 

 

 
A Citroën mo­tor­ja a hár­mas leg­hal­kabb­ja. Szer­viz­pe­ri­ó­du­sa a leg­hosszabb: 30 000 km vagy 2 év
 
A Hon­da gépe egy ve­zér­mű­ten­ge­lyes, de vál­to­zó ve­zér­lé­sű. A tri­ó­ból ez a leg­iz­mo­sabb, egy­ben a leg­di­na­mi­ku­sabb is
 
Az Opel 1,6-osa a leg­za­jo­sabb az ösz­­sze­ve­tés­ben, ugyan­ak­kor a leg­ta­ka­ré­ko­sabb is. Az ab­lak­tör­lők mind­egyik ver­seny­zőn egy­pen­gé­sek

Az Autó2 újság 2008/6. számában megjelent cikk rövidített változata

Interaktív ponttáblázat

Töltse le interaktív ponttáblázatunkat!

Az Autó2 újság 2008/6. számában megjelent cikk rövidített változata