Bemutatók

2011. szeptember 29. csütörtök, 02:10

Bemutató: Mercedes-Benz B-osztály - Kecskeméti

Az új B-osztály né­met gyár­tás­ból már idén a pi­ac­ra ér, a ha­zai so­rok jö­vő­re in­dul­nak.

A B-osztályt elekt­ro­mos, ben­zin-elekt­ro­mos haj­tás­lán­cok befogadására is fel­ké­szí­tet­ték, a hát­só ülés alat­ti rész­le­ge­sen dup­la pad­ló­ban meg­van az ak­ku he­lye

Az el­ső, Ma­gyar­or­szá­gon gyár­tott Mer­ce­des a B-osztály Frank­fur­ti Au­tó­sza­lo­non be­mu­ta­tott új ge­ne­rá­ci­ó­ja lesz, a ter­me­lés 2012 el­ső ne­gyed­év­ében in­dul a kecs­ke­mé­ti üzem­ben. Rastattban már el­kez­dő­dött az ös­­sze­sze­re­lés, hisz a B ér­té­ke­sí­té­se no­vem­ber­ben star­tol, a né­met­or­szá­gi ta­pasz­ta­la­to­kat Kecs­ke­mé­ten is fel­hasz­nál­ják.

For­má­já­val nem hoz ha­tal­mas új­don­sá­got az au­tó, jól be­le­il­lik az ak­tu­á­lis Mer­ce­des-vo­nal­ba. Több mint 1100 órát töl­tött szél­csa­tor­ná­ban, lég­el­len­ál­lá­si té­nye­ző­je meg­le­pő­en ala­csony, 0,26, az ered­mény­ben az áram­vo­na­las kül­ső mel­lett sok rész­let tö­ké­le­te­s í­té­se is sze­re­pet ját­szik: pél­dá­ul az el­ső ke­re­kek kö­rü­li áram­lás­nál, a pad­ló­le­mez ki­ala­kí­tá­sá­nál és a hű­tő­le­ve­gő el­ve­ze­té­sé­nél.

A ké­sőbb meg­je­le­nő ECO cso­mag­gal 0,24-re csök­kent­he­tő a B-osztály alak­té­nye­ző­je, ezeknél a model­leknél az ab­­la­­kok szi­ge­te­lé­se is más

Egyes új­don­sá­go­kat a Mer­ce­des sza­ba­dal­maz­ta­tott is, mint pél­dá­ul a kerékdobok lég­te­re­lő­jét. Előd­jé­nél 86 mm-rel hos­­szabb (4359 mm), 9-cel szé­le­sebb (1786 mm) és 43-mal ala­cso­nyabb (1557 mm) az új B, alap­ja a már­ka MFA kód­je­lű új pad­ló­le­me­ze. Az új plat­form sza­kí­tást je­lent az­zal, a ma­ga ide­jé­ben for­ra­dal­mi­an új­nak szá­mí­tó szend­vics­szer­ke­ze­tű pad­ló­zat­tal, ami­re a kez­de­tek­től épült nem­csak a B-, ha­nem az A-osz­tály is.

Négy­fé­le fel­sze­relt­ség ren­del­he­tő, a kö­zép­kon­zo­lon újdonság a szí­nes kép­er­nyő

Az utas­tér is va­do­na­túj, a hát­só láb­tér ál­lí­tó­lag hos­­szabb, mint az S-osz­tály­ban. A cso­mag­tar­tó alap­hely­zet­ében 488 l-es, de a hát­só ülést 140 mm-es sí­ne­ken moz­ga­tó Easy Vario Plus rend­szer­rel 666 l- es­re is meg­nö­vel­he­tő, tám­la­dön­tés nél­kül. Új­don­ság az 5,8 co­los, szí­nes köz­pon­ti ki­jel­ző, amit fel­ár­ért még na­gyobb­ra, 7 co­los­ra cse­rél­nek.

Elöl McPherson a fel­füg­gesz­tés, há­tul új az ol­da­lan­ként négy len­gő­ka­ros szer­ke­zet. Plusz­pén­zért sportfu­tó­mű is ren­del­he­tő, vál­to­zó ka­rak­te­risz­ti­ká­jú len­gés­csil­la­pí­tók­kal és köz­vet­le­nebb kor­mány­át­té­tel­lel. Az elekt­ro­me­cha­ni­kus rá­se­gí­té­sű kor­mány­mű­vet új­ra­ter­vez­ték, a vil­lany­mo­tort a kormányoszlopba épí­tet­ték.

A B-osztály új, négy­hen­ge­res ben­zi­nes és dí­zel­mo­to­rok­kal, il­let­ve friss fej­lesz­té­sű ké­zi- és au­to­ma­ta vál­tók­kal fut. A kí­ná­lat kez­det­ben egy-egy ben­zi­nes­ből és egy-egy dí­zel­ből áll. A B 180 be­lé­pő­mo­dell­ben 122 LE-s (200 Nm) az 1,6-os tur­bós ben­zin­mo­tor, az erő­sebb B 200 156 lo­vas (250 Nm). Az új négy­hen­ge­res, 1,8-as dí­zel a C-től az S-osz­tá­lyig al­kal­ma­zott 2,2 l-es to­vább­fej­lesz­té­se, har­ma­dik ge­ne­rá­ci­ós közöscsöves be­fecs­ken­de­zés­sel, 109 és 136 LE-s vál­to­za­tok­ban (250 és 300 Nm).

Vál­tó­ból hat­fo­ko­za­tú ké­zi vagy hét­se­bes­sé­ges, 7G-DCT dup­la­kup­lun­gos vá­laszt­ha­tó. Ké­sőbb va­ló­szí­nű­leg egy szin­tén friss, 2,0 l-es ben­zi­nes is meg­je­le­nik a kí­ná­lat­ban. Va­la­men­­nyi vál­to­zat alap­áron start­sto­pos. A biz­ton­sá­gi lis­tán alap­fel­sze­re­lés a ra­da­ros, rá­fu­tá­sos üt­kö­zé­se­ket meg­elő­ző rend­szer adap­tív fék­as­­szisz­tens­sel.

Értékelés

  • + Szép
  • - Drága

Az Autó 2011/10. számából

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás