Újautó

2011. szeptember 28. szerda, 21:09

Teszt: Kia Rio 1.2 EX Limited - Alapjárat

Az új Rio kis mo­tor­já­val is nag­­gyá vál­hat a kis­au­tók kö­zött.

Na­gyok a lám­pák, jel­leg­ze­te­sen szű­kü­le­tes a hű­tő­rács, rö­vid a mo­tor­ház, ha­tá­ro­zot­tak az új Rio vo­na­lai

Ma­nap­ság rit­ka az olyan új au­tó, ame­lyik va­ló­ban új­don­ság. Sok gyár a vál­ság nyo­mo­rá­ban új­ként ün­ne­pel­te­ti azo­kat a vál­toz­ta­tá­so­kat is, ame­lye­ket a bol­do­gabb idők­ben leg­fel­jebb rö­vid köz­le­mény­ben je­len­tett vol­na be. A vissza­fo­gott fej­leszt­ge­tés kény­sze­re a je­lek sze­rint nem hat a len­dü­le­tes Hyundai–Kia-tan­dem­re.

A Kia Rio ne­gye­dik ge­ne­rá­ci­ó­ja per­sze kény­szer­ből is új: a vá­sár­lók le­né­ző jó­in­du­la­ta a múl­té, az "ah­hoz ké­pest nem is rossz" meg­bo­csá­tá­sa el­szállt, a ko­re­ai au­tók­nak tel­jes har­ci mez­ben kell fel­lép­ni­ük az eu­ró­pai és ja­pán kon­ku­ren­sek­kel szem­ben. Friss ver­seny­tár­sa bő­ven akad: a négy­mé­te­re­sek me­ző­nye mind­egyik kö­zött a leg­zsú­fol­tabb. Itt a ma­gá­nak he­lyet kö­ve­te­lő új mo­dell­nek va­la­mi von­zó­val il­lik ki­ruk­kol­nia.

Nem za­va­ró, hogy a pe­dál­sor eny­hén jobb­ra áll a kor­mány­osz­lop­hoz ké­pest. A kö­zép­kon­zol csak szél­té­ben ter­je­del­mes, alul tárolóhelyet hagy

A Rio egyik fegy­ve­re a mi­nő­sé­ge, ami­ről hét év ga­ran­ci­á­val ad ki biz­ton­sá­gi elő­iga­zo­lást a vá­sár­lók­nak. A má­sik ke­zé­vel per­sze vis­­sza is vesz va­la­men­­nyit: a 15 ezer kilométerenként esedékes kö­te­le­ző szer­viz rö­vid fi­ze­tőpó­rá­zon tart­ja a vá­sár­ló­kat. Ad a Rio friss mo­tort is, kor­sze­rű a hen­ge­ren­ként négy­sze­le­pes kön­­nyű­fém erő­for­rás, a szí­vó- és a ki­pu­fo­gó­ol­da­lon fo­lya­ma­to­san vál­to­zó sze­lep­ve­zér­lés­sel. Jó da­ra­big csön­des is a mo­tor, a for­du­lat­szám emel­ke­dé­sé­vel meg­jön az ere­je, de a vá­ros­ban még ke­vés zaj­jal el le­het len­ni az au­tó­val. A vál­tó­kar szin­te sik­lik, kön­­nyen ta­lál a meg­fe­le­lő fo­ko­zat­ba, ki­vé­ve hatodikba… Az ugyanis nincs, pe­dig el­kel­ne.

A gör­dü­lés or­szág­úti tem­pó­nál vá­lik jól hall­ha­tó­vá, a mo­tor hang­ja 130 kö­rül iga­zán felerősödik. Vá­ros­ban har­ma­dik­ban au­tóz­va le­het jól re­a­gál­ni a for­ga­lom vál­to­zá­sá­ra. A mo­tor hang­ja és a fe­dél­ze­ti vál­tás­ese­dé­kes­ség-jel­ző ja­vas­la­ta alap­ján vá­lasz­tott ne­gye­dik fo­ko­zat­ban ke­vés erő­tar­ta­lék­kal, de rán­ga­tás nél­kül tű­ri az öt­ven kö­rü­li ha­la­dást. Zöld­lám­pás el­in­du­lás­kor nem ér­de­mes küz­de­ni a start­he­lye­zés meg­őr­zé­sé­ért, ala­csony for­du­la­ton ki­zárt az erő­fi­tog­ta­tás.

A hát­só aj­tó el­kes­ke­nye­dő ab­la­ká­nak üve­ge ma­ra­dék­ta­la­nul a bo­rí­tás mö­gé sül­­lyeszt­he­tő

A vi­szony­lag gyors elő­zés­kor 3500–4500 kö­zött jár a for­du­lat­mu­ta­tó. Elég szűk ez a tar­to­mány, rö­vi­dek a fo­ko­za­tok, igaz, a kis mo­tor­tól nem ver­seny­ered­ményt, ha­nem tisz­tes­sé­ges ha­la­dást vá­runk, és eb­ben alig­ha kell csa­lat­koz­nunk. A fel­jebb­kap­cso­lás-jel­ző 2500-as for­du­lat­nál vil­lan fel szo­lid fi­gyel­mez­te­tés­ként a mű­szer­fal al­ján, ezen a for­du­lat­szá­mon ötö­dik­ben 90-es tem­pó tá­ján csön­des a mo­tor. A ru­gó­zás ké­nyel­mes, szin­te nagy­au­tó­san so­kat el­fed az út­hi­bák­ból. Ka­nyar­ban hos­­sza­san nyu­godt a Rio vi­sel­ke­dé­se, nem csak a tér­hasz­no­sí­tást se­gí­ti a nagy ten­gely­tá­vol­ság.

A szél­vé­dő­ig hos­­szan nyúj­tó­zó mű­szer­fal fel­ső ré­sze eny­hén lejt az utas­tér fe­lé. Et­től na­gyon jó­nak érez­ni a ki­lá­tást. Pe­dig nem az, mert so­kat ta­kar­nak az osz­lo­pok. Elég ma­ga­san van a men­­nye­zet, és szél­té­ben is ele­gen­dő a hely.

Há­tul, a lám­pák­nál ki­vál­la­so­dik a ka­ros­­szé­ria, a tá­vo­li sar­kok­ba ül­te­tett ke­re­ke­ket a le­mez ki­du­do­ro­dá­sa ke­re­te­zi

Az ülés ki­csit pu­ha, ol­dal­tar­tá­sa nem to­la­ko­dó. A ve­ze­tő­ülés­ben egy-két órát ké­nye­lem­ben le­het el­töl­te­ni, ké­sőbb jól jön­ne, ha le­het­ne vál­toz­tat­ni a de­rék­tá­ma­szon. A kor­mány négy irány­ban ál­lít­ha­tó, a ve­ze­tő­ülés is. A fe­dél­ze­ti ki­jel­zőn pi­ros be­tűs üze­ne­tek ol­vas­ha­tók, az át­lag­fo­gyasz­tás ada­ta vá­ros­ban és au­tó­pá­lyán rit­kán esik 6 li­ter alá. A há­rom cső­be fog­lalt órák jól lát­ha­tó­ak, sö­tét ala­pon vi­lá­gos a jel­zé­sük. A 2,8 for­du­la­tú kor­mány táv­kap­cso­ló­ja a szá­mí­tó­gé­pet, a hang­zó­rend­szert és a te­le­font sza­bá­lyoz­za.

Há­tul ki­ssé kes­keny az aj­tó­nyí­lás. Kö­zé­pen szin­te la­pos a pad­ló, nem nagy mu­tat­vány hár­man el­fér­ni a sor­ban. A fej fö­löt­ti ma­gas­ság kö­ze­pes, a térd­hely ga­val­lé­ros. Az ülés lap­ja rö­vid, a comb nem kap sok alá­tá­masz­tást. Mind­két ko­po­gós mű­anyag bur­ko­la­tú aj­tó­ban po­hár­tar­tó, az el­ső ülé­sek há­tán há­ló se­gí­ti a szál­lí­tást. Az ab­lak­üve­get ad­dig le­het kurb­liz­ni, amíg tel­je­sen el nem tű­nik. Ez nem nagy cso­da, mert az üveg alat­ti fal­rész ma­gas, bő­ven a vál­lak fö­lé ér.

A Rio alap­ára jó­nak szá­mít, de nem ki­emel­ke­dő­en jó­nak, a ka­te­gó­ria szá­mos már­ká­ja szin­te ugyan­azért az árért kí­nál­ja a por­té­ká­ját, s még a fel­sze­relt­ség­ben sincs je­len­tős el­té­rés. Ta­lán fi­gyel­nek egy­más­ra. A kő­ke­mény ár­ver­seny­ben ak­ci­ók szok­tak se­gí­te­ni, s er­ről a Kia sem mond le: ket­tős ár­rend­szer­rel dol­go­zik. Az új Rio be­ve­ze­té­sé­vel meg­je­lent és vár­ha­tó­an tar­tó­san meg­ma­rad az ár és az ak­ci­ós ár is, mint aho­gyan több kon­ku­rens­nél is. A Kiának még egy erős ér­ve ma­rad, a fo­gyasz­tá­si ada­ta. Ez pa­pí­ron az egyik leg­jobb a ha­son­sző­rű­ek kö­zött. A mért ér­té­kek ugyan ma­ga­sab­bak, de a Rio ez­zel sem ma­rad el a ver­seny­ben.

Az Autó 2011/10. számából

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Hangos Az Autó! – 4. rész

A 4. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Michelisz Norbi idén két sorozatban is versenyez

A WTCR világkupa 2019. évi bajnoka 2022-ben az elektromos...

Hangos Az Autó! – 3. rész

A 3. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Luxus a luxusban – Pappas Showroom a Matild Palace-ban

Magyarországon először nyílik Mercedes-Benz luxury showroom, a Pappas Auto...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás