Újautó

2011. szeptember 22. csütörtök, 00:43

Teszt: Audi A6 3.0 TDI quattro S-Tronic - Úri muri

A nagy prémiumlimuzinok kö­zött ádáz a ver­seny.
Meg­lép­het az Au­di?

A 490 000 fo­rin­tos LED-es főfény­szó­rók ki­vá­ló­an vi­lá­gí­ta­nak. Me­net köz­ben szin­te nincs szél­zaj, csak a gu­mik han­gos fu­tá­sa ront­ja a kom­fort­ér­ze­tet.

A leg­na­gyobb pi­a­co­kon – Ame­ri­ka, Eu­ró­pa, Kí­na – az Au­di, a BMW és a Mer­ce­des áll a prémiummodellek eladási listájának élén. Kö­zü­lük fő­leg az Au­di vit­te tö­kély­re (so­kak sze­rint rossz irány­ba) az egy­sé­ges ar­cu­la­tot. Ha vé­gig­né­zünk a pa­let­tán, gyak­ran alig le­het meg­kü­lön­böz­tet­ni az ár­ban és mé­ret­ben egyéb­ként elég­gé el­té­rő mo­del­le­ket.

Az új A6-os is be­állt eb­be a sor­ba, ol­dal­ról az A4-essel, há­tul­ról az A8-assal le­het kön­­nyen ös­­sze­té­vesz­te­ni, a la­i­kus pe­dig még a né­mi egyé­ni­ség­gel bí­ró orr fe­lől is ne­he­zen azo­no­sít­ja. Előd­jé­től azon­ban elég mar­kán­san kü­lön­bö­zik, mi­köz­ben mé­re­te­i­vel szo­ro­san kö­ve­ti az ed­di­gi szé­ri­át: ten­gely­táv­ja ugyan gya­ra­po­dott (2843 he­lyett 2910 mm), ám a túl­nyú­lá­sok csök­ke­né­sé­vel a tel­jes hossz rö­vi­dült ki­csit: 4915 mm a ko­ráb­bi 4927-hez ké­pest. Szél­té­ben 19 mm a több­let, s a ki­fu­tó­mo­dell­nél 4 mm-rel ala­cso­nyabb az új.

Az ös­­sze­sze­re­lé­si mi­nő­ség az utób­bi évek­ben min­dig meg­győ­ző volt az Audinál, az A6-os is jól tel­je­sít: a ka­ros­­szé­ria il­lesz­té­sei egyen­le­te­sen kes­ke­nyek, a mű­anyag­ok, az üve­gek, a lám­pák be­épí­té­se pre­cíz, ahogy egy drá­ga au­tó­nál len­nie kell. Ugyan­ez igaz a bel­ső tér­re és a cso­mag­tar­tó­ra is: me­net köz­ben az ös­­szes kár­pit­elem rez­ze­nés­te­le­nül ül a he­lyén, a ré­szek ta­lál­ko­zá­sá­nál szé­pen ki­dol­go­zot­tak az élek.

Rend­kí­vül ké­nyel­mes ülé­sek, a per­fo­rált bőr­kár­pit igé­nyes. A fej­tá­masz­ok pu­ha kö­ze­pe előre-hát­ra moz­gat­ha­tó.

Egye­dül a mély puf­fa­nás­sal zá­ró­dó aj­tók­hoz szo­kott "audista" csa­ló­dik, mert az im­már kön­­nyű­fém nyí­lás­zá­rók az ed­di­gi­ek­nél sok­kal ke­vés­bé telt hang­gal csu­kód­nak. A ren­ge­teg aluelemmel – az aj­tó­kon kí­vül a mo­tor­ház­te­tő, a csomagtérfedél, az el­ső sár­vé­dők és még meg­an­­nyi bel­ső me­re­ví­tés is alu­mí­ni­um – az előd­höz ké­pest jó 60 ki­lót spó­rol­tak.

Ha­tal­mas men­­nyi­sé­gű in­for­má­ció zú­dul a so­főr­re, aki te­mér­dek kap­cso­lót nyo­mo­gat­hat ma­ga kö­rül, az és­z­sze­rű­sí­té­si kí­sér­le­tek (egy kap­cso­ló – több funk­ció) oly­kor, pél­dá­ul a szel­lőz­te­tés­nél, za­va­rók, meg kell ta­nul­ni a mű­kö­dést. A két nagy ke­rek órát, a LED-es víz­hő­mé­rőt és üzem­anyag­mű­szert is ma­gá­ban fog­la­ló pa­nel kö­ze­pén lé­vő ki­jel­ző töb­bek kö­zött a na­vi­gá­ció, az audiorendszer és a fe­dél­ze­ti szá­mí­tó­gép ada­ta­it is az or­runk elé tol­ja.

Emel­lett a kö­zép­ső szel­lő­zők fe­let­ti rés­ből ki­buk­ka­nó nagy "la­pos té­vé" je­le­ní­ti meg az infókat, re­mek gra­fi­ká­val, tük­rö­ző­dés­men­te­sen. A kü­lön­fé­le fe­dél­ze­ti elekt­ro­ni­ká­kat ke­ze­lő rend­szert, az Audinál meg­szo­kott mó­don, a vál­tó­kar mö­göt­ti kap­cso­ló- és te­ke­rő­gomb-együt­tes­sel tud­juk mű­köd­tet­ni.

A há­rom­kül­lős (fel­áras) sport­kor­mány jó fo­gá­sú, a mű­szer­fal lát­vá­nyo­sabb, mint az ed­di­gi. A 6,5 co­los ki­jel­ző alap­fel­sze­re­lés, a 3D-s meg­je­le­ní­té­sű na­vi­gá­ció jól dol­go­zik.

A má­so­dik sor az el­ső­höz ha­son­ló­an tá­gas két fel­nőtt­nek, sem a fej-, sem a láb­tér nem szűk, az ülé­sek ké­nyel­me pa­zar. Bár a szé­les­ség há­rom­sze­mé­lyes, a hossz­irány­ban vé­gig­fu­tó vas­kos pad­ló­me­re­ví­tés és az ele­ve két­sze­mé­lyes pad­for­má­zás nem kö­zép­sőutas-pár­ti. A ra­ko­dó­he­lyek meg­le­pő­en szű­kek, sem a kesz­tyű­tar­tó, sem a négy aj­tó­zseb nem ké­nyez­tet az au­tó mé­re­té­hez il­lő hel­­lyel, és még az el­ső ülé­sek köz­ti kar­tá­masz alat­ti dup­la fe­ne­kű üreg is la­pos.

Az A6-os há­rom­fé­le közöscsöves turbódízellel ké­szül, kö­zü­lük ket­tő fris­sí­tett szer­ke­ze­tű 3,0 l-es V6-os – a teszt­au­tó az erő­seb­bik­kel fu­tott. A 245 LE-s (500 Nm) hat­hen­ge­res ki­fi­no­mult já­rás­kul­tú­rá­jú, alap­já­ra­ton és me­net köz­ben is vib­rá­ci­ók nél­kül, csen­de­sen, de hall­ha­tó­an dí­zel­or­gá­num­mal dol­go­zik. A gyor­su­lás ülés­be pré­se­lő.

A V6-os a ter­he­lést már 1000/perctől el­vi­se­li, és ez el­len a hét­gan­gos, dup­la­kup­lun­gos, kéz­zel is kap­csol­ha­tó S-Tronic-vál­tó­nak sincs ki­fo­gá­sa. Di­csé­re­tes a fo­gyasz­tás: sok vá­ro­si és né­mi au­tó­pá­lya-me­net­tel, jel­lem­ző­en kí­mé­le­tes üzem­ben 8,0 l/100 km adó­dott. A startstop sok­szor öt­let­sze­rű­en ál­lít­ja le a mo­tort, s új­ra­in­dí­tás­kor sem gyors, de ez au­to­ma­ta vál­tó­val nem gond, nincs le­ful­la­dá­si ve­szély.

Az új A6 ka­te­gó­ri­á­já­nak ta­lán leg­sta­bi­lab­ban vi­sel­ke­dő, leg­spor­to­sab­ban ve­zet­he­tő tag­ja, szin­te nem le­het le­rob­ban­ta­ni az út­ról, még ak­kor sem, ha ka­nyar­ban el­túl­zott a tem­pó. Eh­hez a Torsen köz­pon­ti diffis au­to­ma­ta összkerékhajtás is hoz­zá­já­rul, amely a V6-os dí­zel­lel alap­tar­to­zék. Az új A6 mo­tor­já­val, vál­tó­já­val, szol­gál­ta­tá­sa­i­val, ki­ala­kí­tá­sá­val és hely­kí­ná­la­tá­val egy­aránt ka­te­gó­ri­á­já­nak éltanulója. Aki ne­he­zen vi­se­li a ke­mény fu­tó­mű­vet, vá­la­sszon bal­lo­no­sabb gu­mi­kat és lég­ru­gó­zást.

Az Autó 2011/9. számából

Comments

comments

Címkék: ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás