Aktuális

2011. szeptember 16. péntek, 23:35

A kilométeróra-manipulálás visszaszorítása - Számokosok

Bün­te­tés­sel nem tud, ezért néhány adat nyil­vá­nos­sá té­te­lé­vel pró­bál gá­tat szab­ni a ki­lo­mé­ter­órás csa­lá­sok­nak az ál­lam.

A ha­zai hasz­nált­au­tó-ke­res­ke­de­lem egyik rák­fe­né­je, hogy ma a ve­vők nagy ré­sze nem ké­pes hi­telt ér­dem­lő­en meg­bi­zo­nyo­sod­ni a meg­vá­sá­rolt au­tó va­lós fu­tás­tel­je­sít­mé­nyé­ről. A ve­ze­tett szer­viz­köny­ves au­tók sem ki­vé­te­lek, egy, a szak­má­ban já­ra­tos ügyes ke­zű nep­per bár­mi­kor ha­mi­sít vagy kre­ál pe­csé­tet.

Az egy­sze­rű me­cha­ni­kus órák még egy kez­dő mű­sze­rész­nek sem je­len­te­nek ki­hí­vást, ám a mo­dern di­gi­tá­lis ki­jel­zők "tu­do­má­nyát" is mind több bűn­ban­da sa­já­tít­ja el.

Ahogy hasz­nált­au­tó-pi­a­ci szak­ér­tőnk, Várkonyi Gá­bor fo­gal­maz: az el­adás­ra kí­nált au­tók 70-80 szá­za­lé­ká­nál va­la­mi­lyen tur­pis­ság­ra buk­kan­ha­tunk. És ez a hely­zet nem­csak a to­ho­nya ha­tó­ság­nak kö­szön­he­tő, ha­nem a ve­vők­nek is. Na­gyon so­kan ugyan­is ki­zá­ró­lag a 100 ezer ki­lo­mé­ter alat­ti fu­tás­sal bí­ró au­tó­kat te­kin­tik jó vé­tel­nek, a 150–200 ez­res ér­ték­kel ki­tett gé­pe­ket mes­­szi­ről el­ke­rü­lik. Ez a fel­fo­gás ar­ra ösz­tön­zi a nep­pe­re­ket és a csa­ló­kat, hogy meg­pró­bál­ják tel­je­sí­te­ni az el­vá­rá­so­kat – a meg­va­ló­sí­tás is­mert.

A rend­őr­ség sem tu­dott fel­mu­tat­ni túl sok ered­ményt ezen a te­rü­le­ten, s a ha­zai bün­te­tő jog­sza­bály­ok kö­zé sem fért be sem­mi­lyen, e te­rü­le­tet kü­lön sza­bá­lyo­zó spe­ci­á­lis pas­­szus. Ál­ta­lá­nos eset­ben a csa­lás bűn­tet­té­ért 2, nagy ér­ték­nél 3 évet tud­nak ki­osz­ta­ni. Amen­­nyi­ben bűn­szer­ve­ze­tet me­szel­nek el, to­váb­bi né­hány évet kaphatnak.

Az utób­bi hó­na­pok­ban ugyan­ak­kor fel­pö­rög­tek az ese­mé­nyek, a nap­vi­lá­got lá­tott (köz­tük a la­punk­ban is kö­zölt tény­fel­tá­ró) cik­kek és a kül­föl­di bűn­ban­dák si­ke­res le­lep­le­zé­se­i­ről szó­ló hír­adás­ok, va­la­mint a ha­zai au­tós­szer­ve­ze­tek nyo­más­gya­kor­lá­sá­nak ha­tá­sá­ra lé­pett az Or­szág­gyű­lés.

Jú­li­us el­ső he­té­ben sza­vaz­ták meg a köz­úti köz­le­ke­dé­si nyil­ván­tar­tás­ról szó­ló 1999. évi LXXXIV. tör­vényt érin­tő mó­do­sí­tá­so­kat, a leg­fon­to­sabb pas­­szu­sok 2012 ja­nu­ár­já­ban lép­nek ha­tály­ba. Nos, aki ha­tal­mas föld­in­du­lás­sze­rű vál­to­zá­so­kat vár, csa­ló­dik majd. Ar­ról dön­tött a par­la­men­ti több­ség, hogy ezen­túl a ki­lo­mé­ter­óra ada­tát ki le­het kér­ni a Köz­igaz­ga­tá­si és Elekt­ro­ni­kus Köz­szol­gál­ta­tás­ok Köz­pon­ti Hi­va­ta­lá­nak (KEKKH) köz­pon­ti adat­bá­zi­sá­ból.

Tu­laj­don­kép­pen ért­he­tet­len, hogy mi­ért kel­lett er­re a dön­tés­re oly so­kat vár­ni, hi­szen ké­zen­fek­vő­nek tű­nik a lé­pés. Több mint tíz éve lé­te­zik ere­de­ti­ség­vizs­gá­lat, ott le­fény­ké­pe­zik a ki­lo­mé­ter­órát is. Mi­vel min­den adás­vé­tel­nél kö­te­le­ző az ere­de­ti­ség-el­len­őr­zés, azt leg­alább in­nen már lehet(ne) tud­ni, hogy a két idő­pont kö­zött tör­tént-e, tör­tén­he­tett-e ma­ni­pu­lá­ció. A mű­sza­ki vizs­ga ada­tai is ugyan­eb­be az adat­bá­zis­ba fut­nak be, rá­adá­sul ott az el­ső négy év után két­éven­te van kö­te­le­ző el­len­őr­zés, az­az még pon­to­sabb le­het a kép.

A sok fel­té­te­les mód azért in­do­kolt, mert a té­má­ban il­le­té­kes Nem­ze­ti Fej­lesz­té­si Mi­nisz­té­ri­um tá­jé­koz­ta­tá­sá­ból ki­de­rül: ezt az ada­tot csak a mű­sza­ki vizs­gán, il­let­ve a tu­laj­do­nos sa­ját adat­köz­lé­se nyo­mán (ami­nek mi­ként­jét nem rész­le­te­zi a jog­sza­bály-mó­do­sí­tás) vi­szik fel a rend­szer­be. És most jön a csat­ta­nó: nem azért nem le­he­tett a fu­tás­tel­je­sít­mény­re vo­nat­ko­zó in­for­má­ci­ó­hoz hoz­zá­jut­ni, mert nem volt jog­sza­bá­lyi fel­ha­tal­ma­zás a be­te­kin­tés­re, ha­nem mert nem volt ilyen adat a KEKKH szu­per adat­bá­zi­sá­ban.

Va­gyis – hogy ne men­jünk mes­­szi­re – az el­múlt tíz év min­den ilyen ada­ta, amit rög­zí­tet­tek vagy rög­zít­het­tek vol­na, hi­ány­zik, el­ve­szett, elkótyavetyélték… Te­hát aki ja­nu­ár­tól él­ne a le­he­tő­ség­gel, és sze­ret­né meg­tud­ni a tény­le­ges fu­tást, nagy va­ló­szí­nű­ség­gel nem kap majd sem­mi­lyen hasz­nál­ha­tó in­for­má­ci­ót az au­tó egyik (az ár és az üz­let nyél­be üté­se szem­pont­já­ból) leg­lé­nye­ge­sebb pa­ra­mé­te­ré­ről. Azon már meg sem le­pő­dünk, hogy az adat­bá­zis­ból (ed­dig és ez­után is) hi­á­nyoz­nak az au­tó kár­tör­té­ne­té­re vo­nat­ko­zó in­for­má­ci­ók. Pe­dig ezt a biz­to­sí­tók­tól el le­he­tett vol­na kér­ni (ven­ni), s he­lyük len­ne a ki­kér­he­tő ada­tok kö­zött.

Már most in­dok­lás nél­kül meg­kap­ha­tók a for­gal­mi en­ge­dély vagy a jár­mű­ok­mány tí­pu­sá­ra, ok­mány­azo­no­sí­tó je­lé­re, ki­adá­si ide­jé­re, ér­vé­nyes­sé­gé­re, cse­ré­jé­re, vis­­sza­vo­ná­sá­ra, el­vesz­té­sé­re, el­tu­laj­do­ní­tá­sá­ra, meg­sem­mi­sü­lé­sé­re, meg­ta­lá­lá­sá­ra, meg­ke­rü­lé­sé­re vo­nat­ko­zó in­for­má­ci­ók. To­váb­bá az en­ge­dély­ben fel­tün­te­tett ada­tok egyez­te­té­sét sem ta­gad­ják meg, amen­­nyi­ben nem azok tar­tal­má­ra, ha­nem csak az eset­le­ges ma­ni­pu­lá­ció tényére va­gyunk kí­ván­csi­ak.

Min­den to­váb­bi nél­kül ki­de­rít­het­jük a jár­mű gyárt­má­nyát, tí­pu­sát, szí­nét, de az al­váz- és mo­tor­szá­mot, il­let­ve a mo­tor­kó­dot nem, ezek ese­té­ben is mind­ös­­sze ar­ról a tény­ről in­for­mál­nak, ha az ada­tok kö­zött el­té­rés van. A le­en­dő ve­vő előtt az is vi­lá­gos­sá vál­hat még, ha van az au­tón ér­vény­ben lé­vő for­gal­ma­zá­si kor­lá­to­zás, mond­juk ban­ki op­ció mi­att. Mind­eh­hez jön majd ja­nu­ár­tól a ki­lo­mé­ter­óra ada­ta.

A ké­rel­met elekt­ro­ni­kus úton kell majd el­kül­de­ni a KEKKH ré­szé­re, a hi­va­tal az egye­di azo­no­sí­tó, az­az a rend­szám alap­ján in­dít­hat­ja el a ke­re­sést. Té­te­len­ként 550 fo­rin­tot kér­nek min­den egyes ada­tért, de – po­fát­lan mó­don – 1250 fo­rint a mi­ni­má­lis, min­den­kép­pen be­fi­ze­ten­dő díj, így ér­de­mes töb­bet is ki­kér­ni egy me­net­ben. A költ­sé­get ter­mé­sze­te­sen ak­kor is ki kell fi­zet­ni, ha utó­lag ki­de­rül: a ka­pott tá­jé­koz­ta­tás nem se­gí­ti a le­en­dő ve­vőt az ér­de­mi dön­tés meg­ho­za­ta­lá­ban.

Az Autó 2011/9. számából

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás