Bemutatók

2011. szeptember 8. csütörtök, 01:57

Bemutató: Opel Ampera - Rövidpárlat

Az elekt­ro­mos és hib­rid­au­tó­zás lé­nye­gét sűrí­tet­te egy egy­ség­be az Opel.

A vá­sár­lá­sát a hol­land kor­mány 7000 euró­val, az an­gol 5000 font­tal tá­mo­gat­ja. Van, ahol 160 000 km-es ga­ran­ci­át kap, az elekt­ro­mos kom­po­nen­se­ket 8 éves (160 000 km-es) ga­ran­cia vé­di

Hang­ta­la­nul su­ha­nunk a hol­land au­tó­pá­lyán, sok­kal csen­de­seb­ben, mint­ha va­la­me­lyik mai elekt­ro­mos au­tó­ban ül­nénk, a futóműza­jok jó­val vissza­fo­got­tab­bak. A fél­ve­ze­tők­be fa­gyasz­tott cég­ve­ze­tés­nek, a Voltec rend­szer­nek van mit ten­nie. Még be­le­gon­dol­ni is rossz, ha em­be­rek­nek kel­le­ne el­vé­gez­ni­ük, há­nyan dol­goz­ná­nak azon a lo­gisz­ti­kai fel­ada­ton, hogy mi­kor mi­re mi az ide­á­lis idő­pont. Már az is épp elég len­ne, ha csak azt kel­le­ne egy csa­pat­nak ki­szá­mol­nia, hogy mi­kor kell el­in­dul­nia az iga­zi nagy, 110 kW-os (150 LE) 370 Nm nyo­ma­té­kú vil­lany­mo­tor­nak, és mi­kor a 86 lo­vas, 1,4-es ben­zin­mo­tor­nak, az 54 kW-os generátort mi­kor ál­lít­sa motor-, vagy töl­tés­üzem­re.

De a szer­ve­zé­sen kí­vül az is ér­de­kes, hogy ez az egész egy­ség együtt elöl, a mo­tor­tér­ben, a gép­ház­te­tő alatt gub­baszt, az au­to­ma­ta se­bes­ség­vál­tó sze­re­pét is be­töl­tő boly­gó­mű­ves át­té­tel­rend­szer­rel, ami na­gyon le­egy­sze­rű­sít­ve még ráadá­sul a mo­to­ro­kat is sza­bá­lyoz­za. Hű­té­sü­ket mind­eh­hez még a boly­gó­mű ke­nő­olaj­ára bíz­ták.

Do­ku­men­tum­ér­té­kű fo­tó. Pró­bánk 109,9 km-én 10 kWh "vil­lanyt" és 2,13 liter ben­zint fo­gyasz­tot­tunk. Jobb­ra lent az au­tó tel­jes éle­té­nek fo­gyasz­tá­sa. Ál­lí­tó­lag va­lós ér­ték: nem le­het nul­láz­ni

Még vé­let­le­nül sem té­veszt­jük ös­­sze a rend­szert a hib­rid­del. Ez alap­já­ban elekt­ro­mos au­tó. Az ak­ku­mu­lá­tort hasz­nál­ja ad­dig, amed­dig le­het, a be­épí­tett ben­zin­mo­tor lé­nye­gi­leg csak ak­kor jut szó­hoz, ha az ak­ku­szuf­la egy adott szint alá esik, et­től kezd­ve csak a köz­le­ke­dé­si le­he­tő­ség foly­ta­tá­sa a cél, nem az ak­ku­mu­lá­tor új­ra­töl­té­se, mond­ván, a kon­nek­tor­ból jö­vő áram sok­kal ol­csóbb a ben­zin­nel ter­melt­nél.

Jól­le­het a sza­bá­lyo­zá­si fel­té­te­lek pil­la­nat­ról pil­la­nat­ra vál­toz­nak, mi eb­ből sem­mit nem ér­zünk, sze­me­ink me­re­ven ta­pad­nak a ve­ze­tő előt­ti, a mű­szer­fal sze­re­pé­re hi­va­tott egyet­len ha­tal­mas ki­jel­ző­re, azon is ar­ra a pá­lyá­já­nak kö­ze­pén le­be­gő gömb­re, ame­lyik a min­den­ko­ri pil­la­nat­nyi ener­gia­fel­hasz­ná­lást jel­zi. A csen­det iga­zá­ból sem­mi nem za­var­ja, a vi­szony­lag gyors, 120-as tem­pó el­le­né­re a szél sem za­jong. Az Ampera vezetéséről készült videó.

A ru­gó­zás ki­fe­je­zet­ten kel­le­mes, az arány­lag ma­gas tö­meg jót is tesz en­nek, a Hol­lan­di­á­ban meg­le­he­tő­sen gya­ko­ri fek­vő­rend­őr­ön – az Astra mó­do­sí­tott el­ső McPherson- és hát­só csa­tolt len­gő­kar­ja­i­val alat­tunk – ele­gán­san, mint­sem bó­lo­gat­va haj­ta­tunk át. A ko­csi hos­­szan­ti szim­met­ria­ten­ge­lyé­ben, a kar­dán­alag­út­ban ala­cso­nyan és biz­ton­sá­go­san el­he­lye­zett Opel- és a ko­re­ai LG-fejlesztésű, a hát­só ülés­nél T be­tűt al­ko­tó, 198 kg-os, hűt­he­tő és a té­li hi­deg­ben fűt­he­tő fo­lya­dék­hű­té­sű lí­ti­u­mi­on ak­ku­mu­lá­tor mi­att mély­re hup­pant súly­pont­nak kö­szön­he­tő­en sport­au­tó­san sta­bil a ka­nya­ro­dá­si tu­laj­don­ság.

Be­lül, az utas­tér­ben már job­ban fel­is­mer­he­tők az Opel egye­te­mes rak­tá­rá­ból szár­ma­zó ele­mek, ám a kü­lön­le­ges, ve­ze­tő előt­ti kép­er­nyős mű­szer­fal mi­att az egész még­iscsak új mo­del­lé forr ös­­sze, a kö­zép­ső rész fe­lett az info­tain­ment rend­szer, a köz­pon­ti érin­tő­kép­er­nyős ki­jel­ző­jé­vel, lej­jebb, a csil­lo­gó mű­anyag­ra fel­fes­tett mil­lió pik­to­gram és fel­irat alatt a kapac­itív érint­ke­zők­ben fel­hal­mo­zott fe­szült­ség pusz­tán érin­tés­re kap­csol. A na­vi­gá­ció, a hang­ve­zér­lés, a me­rev­le­me­zes ze­ne­tá­ro­lás és sok egyéb, pi­ac­tól füg­gő szé­ria­sze­rel­vény, a kitörés­gátló azon­ban alap­tar­to­zék.

Az aj­tó­kat be­lül­ről bur­ko­ló fé­nyes, ke­mény mű­anyag bá­tor meg­ol­dás. A hely vi­szony­lag tá­gas, a cég szó­hasz­ná­la­tá­val a fel­ső-kö­zép­ka­te­gó­ri­á­ban ülünk, de hi­á­ba ké­nyel­mes és je­len­tős há­tul az ak­ku­mu­lá­tor mi­at­ti két önál­ló ülés láb­he­lye, már csak kül­ső mé­re­tei folytán is még­is csu­pán leg­fel­jebb kö­zép­ka­te­gó­ri­ás.

Csak elekt­ro­mo­san, a 16 kW/h-s, 360 vol­tos ak­ku­mu­lá­to­rá­ról a na­gyon őszin­tén, gyá­ri­lag dek­la­rált 40–80 km-t tud­ja el­fut­ni, az eu­ró­pai au­tó­sok 80 szá­za­lé­ka en­nél nem megy töb­bet na­pon­ta, de a be­épí­tett, 1,4-es, 86 lo­vas Ecotec-­mo­tor­nak kö­szön­he­tő­en a ha­tó­su­gár 500 km fö­lé is ki­ter­jeszt­he­tő, úgy, hogy az Ampera di­na­mi­kus pa­ra­mé­te­rei az ép­pen ak­tu­á­lis üzem­től füg­gő­en nem vál­toz­nak.

A ve­ze­tő műsze­re­it egy ki­jel­ző raj­zol­ja fel, kö­zé­pen az érin­tőkép­er­nyő, alat­ta az ös­­szes fel­raj­zolt kap­cso­ló kapac­itív úton, érin­tés­re kap­csol

Az ak­ku­mu­lá­tor ott­hon a há­ló­zat­ról négy óra alatt fel­tölt­he­tő, rá­adá­sul prog­ra­mo­zot­tan, hogy aki­nek ol­csóbb éj­sza­kai ára­ma van, ahhoz idő­zít­hes­se a töl­tést. Négy üzem­mód kö­zül le­het vá­lasz­ta­ni. A nor­mál (Normal) a ta­ka­ré­ko­sabb hasz­ná­la­tot szol­gál­ja, a sport (Sport) a spor­to­sat, ez nem je­lent na­gyobb tel­je­sít­ményt, szi­go­rú­an csak a gáz­pe­dál át­té­tel­ét vál­toz­tat­ja, a he­gyi (Mountain) mód hegy­nek fel az ak­ku­val elő­re tölt­ve is úgy spó­rol, hogy – a ben­zin­mo­tort is hasz­nál­va – az au­tó di­na­mi­ká­ja meg­ma­rad­jon.

Ezt utóbbi ál­lást a he­gyek előtt 10-15 ki­lo­mé­ter­rel kell ki­vá­lasz­ta­ni, ké­sőbb, ha a tech­ni­ka már ott tart, nyil­ván a tervezett út­tal a GPS kap­csol­gat­ja majd, a tart (Hold) üzem­mód az ak­ku töl­té­sét a ben­zin­mo­tor hasz­ná­la­tá­val az ak­tu­á­lis szin­ten tart­ja, hogy ma­rad­jon elég áram a tisz­tán csak elekt­ro­mos jár­mű­vek­nek en­ge­dé­lye­zett te­rü­let­re lé­pé­shez. A pró­ba ar­ra min­den­kép­pen le­he­tő­sé­get te­rem­tett, hogy meg­győ­ződ­jünk ar­ról, az Ampera füg­get­le­nül az ak­ku­mu­lá­tor ál­la­po­tá­tól meg­tart­ja kel­le­mes di­na­mi­kai tu­laj­don­sá­ga­it, és ér­de­kes mó­don a mo­tor be­in­du­lá­sa zaj­ban és di­na­mi­ká­ban szin­te tel­je­sen ész­re­vét­len ma­rad.

Ugyan jár a bel­ső égé­sű mo­tor, de 109,9 km le­fu­tá­sa után csend­ben gu­ru­lunk be a kép­ze­let­be­li ben­zin­kút­hoz. A mű­sze­rek ta­nú­sá­ga sze­rint 10 kWh ára­mot fo­gyasz­tot­tunk, és 2,13 li­ter ben­zint. Az Elmű je­len­le­gi díj­sza­bá­sa alap­ján nap­pa­li áron szá­mít­va 663, éj­sza­ka­in 560 fo­rint len­ne az el­fo­gyasz­tott áram költ­sé­ge. Ezt az ér­té­ket a MOL je­len­le­gi li­te­ren­ként 377 fo­rin­tos át­lag­árá­val szá­mol­va a mért sza­kaszt 3,89, il­let­ve éj­sza­kai áram áron 3,62 l/100 km-rel fu­tot­tuk be, a ben­zin­mo­tor­ban el­hasz­nált 2,13 li­ter­rel együt­t.

Az Autó 2011/9. számából

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás