Aktuális

2011. augusztus 6. szombat, 02:29

Szigorodó pontrendszer és bírságolás - Rövidebb a póráz

Az új­ra­írt sza­bá­lyok to­vább ne­he­zí­tik a sza­bály­ta­lan­ko­dó au­tó­sok éle­tét.

Az út­pad­kán, a jár­dán és a la­kott te­rü­le­ten kí­vül a fő­úton va­ló meg­ál­lá­sért az üzem­ben tar­tó kap­ja a csek­ket

Az utób­bi évek­ből ke­vés olyan re­gu­lát em­lít­he­tünk, amit az au­tó­sok, az au­tós­szak­mai szer­ve­ze­tek és az Eu­ró­pai Unió meg­elé­ge­dés­sel is fo­ga­dtak. A köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyok szi­go­rí­tá­sa, az ob­jek­tív fe­le­lős­ség el­vé­nek meg­je­le­né­se vi­szont po­zi­tív ered­ményt ho­zott, s ezt még azok az au­tó­ve­ze­tők is kény­te­le­nek el­is­mer­ni, akik az új érá­ban fen­na­kad­tak va­la­mi­lyen el­len­őr­zé­sen, hi­szen az át­ala­kí­tá­sok­kal biz­ton­sá­go­sab­bá vált a köz­le­ke­dés. En­nek egy­sze­rű és ne­he­zen cá­fol­ha­tó bi­zo­nyí­té­ka a ja­vu­ló bal­ese­ti sta­tisz­ti­ka.

Már a be­ve­ze­tést kö­ve­tő 12 hó­nap­ban (2008 ta­va­szá­tól) 7 szá­za­lék­kal csök­kent a sze­mé­lyi sé­rü­lé­ses bal­ese­tek szá­ma, s 20 szá­za­lék­kal ke­ve­seb­ben hal­tak meg az uta­kon, mint egy év­vel ko­ráb­ban. 2009 és 2010 el­ső hét hó­nap­já­nak ös­­sze­ha­son­lí­tá­sa e ten­den­cia foly­ta­tó­dá­sát mu­tat­ja: ha­lá­los ki­me­ne­te­lű bal­eset­ből 21,79 szá­za­lék­kal volt ke­ve­sebb, mint ta­valy, és mint 2009-ben, s az idei esz­ten­dő el­ső öt hó­nap­já­nak adat­so­ra sem rossz: 15 szá­za­lé­kos a mér­sék­lő­dés 2010 azo­nos idő­sza­ká­val ös­­sze­vet­ve. Tény­ként azért ér­de­mes mind­eh­hez hoz­zá­ten­ni: a gaz­da­sá­gi vál­ság kö­vet­kez­té­ben – a benzinfogyasztás csök­ke­né­sé­ből is ér­zé­kel­he­tő­en – ke­ve­sebb au­tó fut a ha­zai uta­kon, s ez szin­tén be­le­szól az ered­mé­nyek­be. S ter­mé­sze­te­sen azt sem ér­de­mes ta­gad­ni, hogy a bír­sá­go­lá­si rend­szer át­ala­kí­tá­sa bí­rá­la­tot is ka­pott bő­ség­gel.

A 100 km/órás kor­lá­to­zást kön­­nyű 20-30-cal túl­lép­ni, ha az ese­tet rög­zí­tik, mi­ni­mum 30 000 fo­rin­tos bír­ság­ra és 4 pont­ra szá­mít­sunk

A tör­vény­al­ko­tók to­vább me­ne­tel­nek a meg­kez­dett úton. Már ta­valy év vé­gén nyil­ván­va­ló­vá vált, hogy az ed­dig ne­he­zen be­cser­kész­he­tő kül­föl­di au­tó­so­kat is el akar­ják kap­ni. Ép­pen ezért a sza­bá­lyok át­írá­sá­val le­he­tő­vé vált, hogy a kül­föl­di ma­gán­sze­mé­lyek vagy cé­gek tu­laj­do­ná­ban lé­vő jár­mű­ve­ket vis­­sza­tart­sa a rend­őr, amen­­nyi­ben sza­bály­sze­gést ész­lelt. Az ügy­me­net egy­sze­rű: el­ve­szik a for­gal­mi en­ge­délyt, ki­je­löl­nek egy al­kal­mas vá­ra­ko­zó­he­lyet az au­tó­nak, és írás­ban tá­jé­koz­tat­ják a so­főrt a hely­zet­ről. For­gal­mi nél­kül nem le­het köz­le­ked­ni, így a sza­bály­ta­lan­ko­dó kül­föl­di au­tó­tu­laj­do­nos nem tud to­vább­ha­lad­ni.

Ez­után há­rom le­he­tő­ség kö­zül vá­laszt­hat: 15 na­pon be­lül kész­pénz­-át­uta­lá­si meg­bí­zás­sal be­fi­ze­ti a bír­sá­got, a hely­szí­nen fi­zet bank­kár­tyá­val vagy kész­pénz­ben. A két utób­bi le­he­tő­ség a „fel­té­te­lek fenn­ál­lá­sa ese­tén” vá­laszt­ha­tó, de a rend­őr­ség a tá­jé­koz­ta­tó­já­ban nem rész­le­tez­te, hogy ez pon­to­san mit ta­kar. Ugyan­így vissza­tar­tás­ra szá­mít­hat az a kül­föl­di, aki­nek a köz­pon­ti nyil­ván­tar­tás sze­rint bír­ság­tar­to­zá­sa van. Ezt a szank­ci­ót két eset­ben nem al­kal­maz­hat­ja a rend­őr: amen­­nyi­ben a meg­bír­sá­golt sze­mély la­kó­he­lye Ma­gyar­or­szá­gon ta­lál­ha­tó, to­váb­bá ha van ma­gyar adó­szá­ma vagy adó­azo­no­sí­tó je­le, il­let­ve ha egy pénz­in­té­zet ke­zes­sé­get, bank­ga­ran­ci­át vál­lal, vagy a bír­ság­fi­ze­té­si kö­te­le­zett­sé­get egy ma­gyar­or­szá­gi cég át­vál­lal­ja.

Min­den­ki­re vo­nat­ko­zó új el­já­rá­si rend lép élet­be a hely­szí­nen le­fü­lelt au­tó­sok­kal szem­ben: ha egy­ér­tel­mű­en be­bi­zo­nyo­so­dik a cse­lek­mény té­nye, és a so­főr ezt nem vi­tat­ja, a rend­őr ha­tá­ro­zat­ho­za­tal nél­kül ki­szab­ja a (köz­igaz­ga­tá­si) bír­sá­got. Amen­­nyi­ben az el­kö­ve­tő vi­tat­ja a jog­sér­tést, il­let­ve nem fo­gad­ja el a bír­sá­got, a rend­őr kez­de­mé­nye­zi a köz­igaz­ga­tá­si el­já­rást. E vál­toz­ta­tá­sok idén jú­li­us 1-jé­től ha­tá­lyo­sak az elő­é­le­ti pont­rend­szer szi­go­rí­tá­sá­val egye­tem­ben. Ez utób­bi több te­rü­let­re fó­ku­szál. Egy­részt meg­emel­ték a sza­bály­sér­té­sek mi­att ki­szab­ha­tó pon­tok szá­mát: az ed­di­gi 1–5 he­lyett 1–8-ra. 

Nem lesz online bírságbefizetés?

Ta­valy ta­vas­­szal mu­tat­ták be a TrafficPoint rend­szert, amely le­he­tő­vé te­szi, hogy a köz­igaz­ga­tá­si bír­ság­gal súj­tott sza­bály­sze­gé­sek ada­ta­it és fény­ké­pe­it az interneten is meg­néz­zék az érin­tet­tek, az­az akik­kel szem­ben az el­já­rást kez­de­mé­nyez­ték. Idén áp­ri­li­sig csak­nem 1000 ügyet dol­goz­tak fel és tet­tek online el­ér­he­tő­vé a szom­bat­he­lyi köz­pont­ban, az ada­tok­ból ki­de­rül, ta­valy jú­li­us­ban kö­vet­ték el a leg­több sza­bály­sze­gést, a 96 ez­res el­kö­ve­té­si szám több mint a dup­lá­ja a de­cem­be­ri 41 ezer­nek. Az el­já­rá­so­kat dön­tő­en (809 184 eset­ben) gyors­haj­tók­kal szem­ben in­dí­tot­ták. A rend­őr­ség to­váb­bi fej­lesz­té­sek­re is ké­szült, a ter­vek internetes, bank­kár­tyás fi­ze­tés­ről és tel­jes kö­rű irat­be­te­kin­tés le­he­tő­sé­gé­ről szól­tak. Hogy mi­kor lesz ezek­ből va­ló­ság, nem tud­ni, a rend­szer­ter­vek már el­ké­szül­tek. Las­sít­hat­ja a fej­lesz­té­se­ket, hogy egy 2011. már­ci­u­si ren­de­let­mó­do­sí­tás sze­rint a 2010. de­cem­ber 31. után be­folyt köz­igaz­ga­tá­si bír­sá­gok­ból a rend­őr­ség már nem fi­nan­szí­roz­hat­ja a köz­igaz­ga­tá­si bír­sá­go­lá­si rend­szer fenn­tar­tá­sá­val és üze­mel­te­té­sé­vel kap­cso­la­tos költ­sé­ge­it, a te­te­mes ös­­sze­get az Ál­lam­kincs­tár egyik, e cél­ra lét­re­ho­zott szám­lá­ja szip­pant­ja be.

Mo­bil­te­le­fo­no­zá­sért pél­dá­ul 3, sza­bály­ta­lan elő­zé­sért akár 6 pon­tot is fel­vés­nek a ne­vünk mel­lé. A gon­dat­la­nul oko­zott bűn­cse­lek­mé­nyek­nél 6 he­lyett 9, a szán­dé­kos ese­tek­nél 9 he­lyett 11 pon­tot le­het ös­­sze­szed­ni. Új elem, hogy a köz­igaz­ga­tá­si bír­ság­gal súj­tott ese­tek­ben a "pénz­ju­ta­lom" mel­lé be­csat­la­ko­zik az elő­é­le­ti pont is, a sza­bály­sér­té­sek­hez ha­son­ló­an 1–8 pon­tot le­het be­gyűj­te­ni. Ed­dig meg­szok­tuk, hogy a jó­mó­dú gyors­haj­tó pénz­zel min­dig ki tud­ta ma­gát "mos­ni”, az­az ki­fi­zet­he­tett he­ten­te sok szá­zez­res bün­te­tést a szá­gul­do­zá­sért, a jog­si­ja nem ug­rott. Per­sze most is csak ak­kor osz­ta­nak pon­to­kat, ha is­mert­té vá­lik, ki ve­zet­te az au­tót, ám e bónuszszankció fe­nye­ge­tő ter­he mel­lett az ed­dig egyéb­ként az ese­tet ma­gá­ra vál­la­ló üzem­ben tar­tó is nagy esél­­lyel be­mond­ja a tény­le­ges so­főr ne­vét.

A pon­to­zás nem vis­­sza­fo­gott: vá­ros­ban 15 km/órát meg­ha­la­dó se­bes­ség­túl­lé­pés­nél 4 pont, 45 km/órás­nál 6 pont, 65 km/órás­nál pe­dig 8 pont ter­he­li a lis­tán­kat. Ha­son­ló­an oszt­ják a pon­to­kat az 50–100 km/óra kö­zöt­ti és a 100 km/óra fe­let­ti se­bes­sé­gű sza­ka­szo­kon le­fü­lelt so­fő­rök­nek. Ér­de­mes lesz a pi­ros lám­pa előtt is las­sí­ta­ni, le­gyen az út­ke­resz­te­ző­dés­ben vagy vas­úti át­já­ró­ban: a si­e­tő ve­ze­tő 8 pon­tot kap ezért a sza­bály­sze­gé­sért.

Egyéb­ként az ös­­szes köz­igaz­ga­tá­si bír­sá­gos ügy­ben igaz, hogy az üzem­ben tar­tót kü­lön nem veg­zál­ják, ha a cse­lek­mény idő­pont­já­ban azon­nal ki­de­rül, ki volt a so­főr. Im­már nem köz­igaz­ga­tá­si bír­sá­got kap, aki vét a mo­tor­ke­rék­pár-bu­kó­si­sak és a gyer­mek­biz­ton­sá­gi rend­szer hasz­ná­la­tá­nak sza­bá­lyai el­len, il­let­ve raj­ta­kap­ják, hogy mobiltelefonál ve­ze­tés köz­ben, el­le­nük 3000–30 000 fo­rin­tos sza­bály­sér­té­si bír­sá­got szab­hat ki a ha­tó­ság. Bár­mi­lyen büntetésről is le­gyen szó, a be­fi­ze­té­si ha­tár­idő egy­sé­ge­sen 15 nap­ra vál­to­zott, az­az a köz­igaz­ga­tá­si bír­ság ko­ráb­bi 30 nap­já­hoz ké­pest je­len­tő­sen le­rö­vi­dí­tet­ték.

Az Autó 2011/8. számából

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás