Újautó

2011. augusztus 6. szombat, 03:03

Összehasonlító teszt: Mazda3 1.6 TX, Volkswagen Jetta 1.2 TSI Comfortline - Családi pótlék

A lép­csős­há­tú­ak ná­lunk az al­só-kö­zép­ka­te­gó­ri­á­ban is nép­sze­rű­ek. E két ver­seny­társ stí­lu­sa na­gyon el­té­rő, cél­cso­port­juk még­is azo­nos.

A Maz­da 17 co­los alufelniken gu­rul, a VW be­éri halkabb futású 16-os­sal

A Maz­da örö­köl­te az öt­aj­tós spor­tos vo­ná­sa­it, ve­tély­tár­sa vi­szont önál­ló mo­dell­ként fut a VW pa­let­tá­ján; a Gol­fé­nál 7 cen­ti­vel hos­szabb a ten­gely­táv, s a for­ma is sok rész­le­té­ben más. A Maz­da és a Jetta ten­gely­táv­ja csak­nem egy­for­ma, ám a VW 6,5 cm-rel hos­­szabb, s ez a ka­bin tér­kí­ná­la­tá­nak is jót tesz. A Jetta és a Maz­da tük­rei egy­aránt na­gyok, csak a ve­ze­tő­nél osz­tott te­rű­ek, mind­ket­tő­nél ugyan­úgy kor­lá­toz­za a hát­ra­lá­tást a vas­tag C-oszlop, de a Maz­da ro­busz­tus A-osz­lo­pa töb­bet ta­kar a tér­ből.

A Mazdában a kor­mány bal ol­da­lá­nál lé­vő ezüst­ szí­nű mű­szer­fa­li pa­nel tük­rö­ző­dik a külső vis­­sza­pil­lan­tó­ban

Mazda3-ba a be­szál­lás ké­nyel­mes, bár a hát­só aj­tók ki­seb­bek, mint a Jettában, így a má­so­dik sor­ba igyek­vők ne­he­zeb­ben ká­szá­lód­hat­nak be. Elöl jó a hely, ám szél­té­ben an­nak el­le­né­re ki­sebb, hogy pa­pí­ron be­lül a Maz­da a szé­le­sebb – a kö­zép­kon­zol és az aj­tó­bur­ko­lat több te­ret vesz el a 3-as­ban. A ja­pán mű­anyag­jai a mű­szer­fal fel­ső ré­szé­nek ki­vé­te­lé­vel ko­po­gó­sak, nem igény­te­le­nek, de kön­­nyen kar­co­lód­nak. A fe­ke­te mel­lett meg­je­le­nő vi­lá­gos­szür­ke kár­pit fel­dob­ja a han­gu­la­tot.

A Jetta 6,5 cen­tis hossz­be­li fö­lénye be­lül több­nek ér­ző­dik, elöl szél­té­ben, há­tul térd­hely­ben is ké­nyel­me­sebb, utób­bi­nál je­len­tős az elő­nye: a 190 cm-es ve­ze­tő mö­gé be­ül­te­tett ugyan­ek­ko­ra utas tér­de el sem éri a tám­lát. Az ülé­sek ké­nyel­me­sek, ám ol­dal­tar­tá­suk cse­kély, az ülő­lap az utasoldalon is ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú. A Jetta mű­szer­fa­lá­nak al­só ré­szét ugyan­csak pu­ha mű­anyag­ból ön­töt­ték, a kö­zép­kon­zol a Maz­dá­é­nál ke­vés­bé lóg be a hasz­nos tér­be. A mi­nő­ség el­ső osz­tá­lyú, a sok szür­ke kár­pit ki­csit le­han­go­ló.

A Jetta kor­mány­ról ve­zé­rel­he­tő rá­diója fel­áras, mind a négy elekt­ro­mos ab­lak au­to­ma­ta fel-le funk­ci­ó­val is bír

A két négy­hen­ge­res szer­kesz­té­si el­vei na­gyon tá­vo­li­ak, még­is akad­nak kö­zös je­gyek. Mind­ket­tő csu­pa kön­­nyű­fém, ve­zér­mű­vü­ket pe­dig a mo­tor tel­jes élet­tar­ta­mát ki­szol­gá­ló lánc hajt­ja. A Maz­da szí­vó­cső-be­fecs­ken­de­zé­ses, hen­ge­ren­kén­ti négy­sze­le­pes szí­vó 1,6-osá­nak hen­ger­fej­ében két ve­zér­mű­ten­gely fo­rog, a szí­vó­ol­dal ve­zér­lé­se fo­lya­ma­to­san vál­to­zó. Az 1,2-es TSI csak nyolc­sze­le­pes, egy ve­zér­ten­ge­lyes, és a ve­zér­lé­si idők is fi­xek ben­ne, cse­ré­be tur­bós, köz­tes hű­tős (víz hű­ti az ös­­sze­sű­rí­tett le­ve­gőt) és köz­vet­len be­fecs­ken­de­zé­ses is. A haj­tás­lánc­ban ke­ve­sebb a kü­lönb­ség, mind­két kup­lun­got hid­ra­u­li­ka eme­li ki, és mind­két vál­tó bowdenes kap­cso­lá­sú, a Volks­wa­ge­né hat-, a Maz­dáé öt­se­bes­sé­ges.

A japán 1,6-os alap­já­ra­ta rez­ze­nés­te­len, és an­­nyi­ra csen­des, hogy szin­te hal­la­ni sem le­het. Gáz­re­ak­ci­ó­ja a szí­vó négy­hen­ge­res, Euro5-ös ben­zi­ne­sek me­ző­nyé­ben ki­emel­ke­dő­en élénk, de mes­­sze el­ma­rad a TSI-étől. Hi­de­gen is kész­sé­ges, és szé­pen ve­szi a ter­he­lést, 2000/perc alatt azon­ban üzemmelegen is csak tü­re­lem­mel gyor­sít­ha­tunk. 2200-tól ki­csit ma­gá­ra ta­lál, 2500-2600 tá­ján már jól húz, és egyen­le­te­sen erő­söd­ve, vil­lany­mo­to­ros si­ma­ság­gal fo­rog el egé­szen 6000 fö­lé.

Alul nyo­ma­ték­sze­gény, de fent jól húz, és na­gyon csen­des is a Mazda 1,6-os szí­vó­mo­torja, a hoz­zá kap­csolt öt­fo­ko­za­tú vál­tó át­tét­elei jó­val rö­vi­deb­bek a Jettáénál

Za­ja csak 3500 fe­lett erő­sö­dik fel, 4500-tól akár spor­tos mu­tat­vá­nyok­ra is ké­pes, de ilyen­kor már han­gos. A na­gyon pon­tos ku­lis­­szá­ban já­ró, rö­vid uta­kon és kön­­nyen to­lo­gat­ha­tó (a haj­tá­si be­fo­lyá­sok­tól tel­je­sen el­szi­ge­telt) vál­tó­kar szűk­re át­té­te­le­zett erő­át­vi­telt kap­csol­gat, min­den fo­ko­zat sok­kal rö­vi­debb, mint a Jettában.

A Volks­wa­gen Jetta 1,2-es motorja egyen­le­te­sen, de gur­gu­lá­zó or­gá­num­mal fo­rog alap­já­ra­ton, rez­gést egy­ál­ta­lán nem kelt. Hi­de­gen-me­le­gen ugyan­úgy vi­sel­ke­dik, gáz­re­ak­ci­ó­ja meg­le­pő­en élénk. 1500/ perc alatt nagy tur­bó­lyuk­kal, de egyen­le­te­sen gyor­sít, 2000-től a gáz­ké­sés mi­ni­má­lis­ra zsu­go­ro­dik, 2300-nál fel­jebb kap­csol­va nagy ter­he­lés­sel is jól mo­zog a Volks­wa­gen. A kö­vet­ke­ző lép­cső 2600-nál érez­he­tő, ek­kor ha­tá­ro­zot­tan meg­erő­sö­dik a TSI, 3000-től pe­dig spor­tos­ba vált, és szépen fo­rog fel egé­szen 6000-ig. 3000 alatt meg­le­pő­en csen­des, 4000-nél már za­jos, bú­gó szí­vás­za­ja gyor­sí­tás­kor lej­jebb is jól hall­ha­tó.

A Maz­dá­é­hoz ha­son­ló­an pon­to­san meg­ve­ze­tett és kön­­nyen to­lo­gat­ha­tó vál­tó­kar az el­len­fé­lé­nél jó­val hos­­szabb uta­kon jár, rez­gé­sek és haj­tá­si be­fo­lyá­sok nem érez­he­tők raj­ta. Az át­té­tel­ki­osz­tás sok­kal szel­lő­sebb a 3-asé­nál, de így sem túl hos­­szú­ak a fo­ko­za­tok, vá­ros­ba a ne­gye­dik a meg­fe­le­lő, az ötö­dik már sok, a har­ma­dik fe­les­le­ge­sen rö­vid. A ha­to­dik dí­ze­le­sen hos­­szú, 130-nál ép­pen 2600/perc a for­du­lat­szám, csen­des az 1,2-es. Itt már jó erő­ben van a Jetta, a gyors elő­zé­sek­hez sem fel­tét­le­nül kell vis­­sza­kap­csol­ni. A VW alap­já­ra­ton és kö­ze­pes for­du­la­ton is ki­csi­vel han­go­sabb a Maz­dá­nál.

A két pad­ló­le­mez egy is­ko­lát járt, elöl a ka­te­gó­ri­á­ban szo­ká­sos, se­géd­ke­re­tes McPherson-futómű gu­rul, há­tul rang­eme­lő­en, ol­da­lan­kén­ti négy len­gő­ka­ros, kanyarstabilizátoros mind a ­két rend­szer. Az el­ső sta­bi­li­zá­to­ro­kat mind­ket­tő­ben a gó­lya­lá­bak­ra kö­töt­ték be. A fé­kek tár­csák, elöl bel­ső hű­tés­sel, a kormányszervo a Maz­dá­ban elekt­ro­hid­ra­u­li­kus, a Volks­wa­gen­ben tisz­tán vil­lany­mo­to­ros.

Kö­zel meg­egye­ző árért azo­nos (csa­lá­di) igé­nye­ket elé­gí­te­nek ki, más-más irány­ból kö­ze­lít­ve a fel­adat­hoz. A Mazda3 kí­vül-be­lül spor­to­sabb han­gu­la­tú, s fu­tó­mű­ve is job­ban be­jön majd a di­na­mi­ku­san ve­ze­tő csa­lád­apák­nak. A Volks­wa­gen klas­­szi­kus limuzinruhája ké­nyel­me­sebb utas­te­ret rejt, több cso­ma­got el­visz, s mo­dern tur­bó­mo­tor­já­val is sok hí­vet sze­rez.

Az Autó 2011/8. számából

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás