Újautó

2011. augusztus 4. csütörtök, 03:17

Teszt: Chevrolet Aveo 1.6 LTZ - Józanész

A vá­ro­si kis­au­tók zsú­folt osz­tá­lyá­ban az emi­nen­sek erős ver­seny­tár­sa az új Aveo.

Nagy a ten­gely­tá­vol­ság, a ke­rekek a tá­vo­li sar­kok­ban ad­nak tá­maszt

Pon­to­san meg­ha­tá­ro­zott cél le­beg­he­tett az Aveo ter­ve­ző­i­nek sze­me előtt, az öt­aj­tós lát­tán er­re le­het kö­vet­kez­tet­ni. A pon­tos cél: jó au­tó. A négy­mé­te­re­sek kö­zött jó­nak mond­ha­tó az, ame­lyik meg­bíz­ha­tó, prak­ti­kus csa­lá­di, má­sod- és önál­ló vá­ro­si kis­au­tó, és ami­vel hos­­szú út­ra is el le­het me­rész­ked­ni. Jó, ha so­kan meg­ve­szik, ezért ol­csó­nak és va­la­men­­nyi­re von­zó­nak is kell len­nie. Jó au­tót so­kan gyár­ta­nak, ol­csót ke­ve­sen, jót és ol­csót még ke­ve­seb­ben.

A for­ma már csak egye­di­sé­ge mi­att is von­zó le­het. Ma­gas épí­té­sű öt­aj­tós, kis vállasodással, eny­hén emel­ke­dő öv­vo­nal­lal, élénk lám­pák­kal, ha­tá­ro­zott ke­rék­ívek­kel. A há­tul­ján lég­te­re­lő utal spor­tos ha­tásra, a magas hát­só ki­lincs az egye­di­sé­get erő­sít, de nem te­szi ku­pés­sá az ol­dal­né­ze­tet. Még fém­csí­ko­zás is jut az ol­dal­ab­la­kok alá. Már szin­te prémiumközeliséget ki­ál­ta­nánk, de az aj­tó­csu­kó­dás ke­mény csat­ta­ná­sa el­nyom­ja a han­gun­kat. Az aj­tó­szi­ge­te­lés mi­ni­má­lis, az utas­tér izo­lá­ci­ó­ja nem volt a ter­ve­zés ve­zér­mo­tí­vu­ma.

A hát­só aj­tó nagy ívet ír le a két osz­lo­pon, erő­sen haj­lik a hát­fal ab­la­ka is

Az ülés ké­nyel­mes, pu­ha, a lap­ja is elég hos­­szú. Más­fél órás au­tó­zás után már jó vol­na ál­lí­ta­ni a de­rék­tá­ma­szon, ám ilyen le­he­tő­ség nincs. Ol­dal­tar­tás se na­gyon. Van vi­szont le­hajt­ha­tó kar­tá­masz a ve­ze­tő­ülés­re sze­rel­ve, or­szág­úti au­tó­zás­kor tán jól jön, de a vá­ros­ban jobb fel­hajt­va tar­ta­ni, mert kü­lön­ben min­den vál­tás bo­nyo­lult el­ke­rü­lő moz­du­lat­sor­ral in­dul. A kor­mány­osz­lop és a ve­ze­tő­ülés is min­den irány­ba moz­dít­ha­tó. Bár túl nagy fo­ko­za­tok­ban moz­dul az ülés­tám­la, elég gyor­san meg­ta­lál­ha­tó a meg­fe­le­lő ve­ze­tő­hely­zet.

Kel­le­mes a ru­gó­zás, nem túl fe­szes. Az út­hi­bák so­rán gyak­ran nagy­au­tó­san fi­no­man jut túl, si­mít­ja az egye­net­len­sé­ge­ket, a sorozatos úthibahalmon kis­au­tós pat­to­gás­ba kezd. A sű­rűn sor­já­zó ke­reszt­bor­dá­kon erős fel­üté­sek­kel jut túl. Ka­nyar­ban so­ká­ig meg­őr­zi szo­li­dan alul­kor­mány­zott, ki­szá­mít­ha­tó vi­sel­ke­dé­sét, a me­net­di­na­mi­kai rend­szer­nek rit­kán kell be­avat­koz­nia. A hir­te­len irány­vál­tások­ra ki­csit leng a nagy ten­gely­tá­vol­sá­gon meg­tá­masz­tott ka­rosszé­ria. A hid­ra­u­li­kus szer­vó se­gí­tet­te kor­mány két vég­ál­lá­sa kö­zött 2,8-at for­dul, tom­pán tart kap­cso­la­tot az út és a ve­ze­tő kö­zött.

Ke­mény hé­jú a mű­szer­fal. A kö­zép­kon­zol fel­ső ré­sze tér­elem­ként ki­emel­ke­dik, al­só ré­szét, akár­csak a kor­mány kül­lő­jét, el­té­rő anyag bo­rít­ja

A fu­tó­mű min­dig, szin­te ál­ló hely­ze­té­től han­gos, nem úgy, mint a mo­tor. Az 1,6-os erő­for­rás kez­det­ben halk. A gyor­sí­tás 2400-as for­du­lat­nál érez­he­tő­vé vá­lik, 3500 tá­ján (ek­kor ötö­dik­ben 120-szal ha­la­dunk) ki­tel­je­se­dik, a mo­tor hang­ja is meg­erő­sö­dik. A gyorsítóképesség meg­bíz­ha­tó­an ki­tar­tó, és el­ér 5000-ig. A zaj mi­att kis­au­tós ér­zést kelt a mo­tor, meg­le­pő, hogy emel­ke­dőn is ké­pes gyor­sí­ta­ni az au­tót. Au­tó­pá­lyán sem las­sú. 130-nál 4000-en áll a for­du­lat­mé­rő, és ép­pen ek­kor­tól olyan erős a mo­tor­zaj, hogy el­megy a so­főr ked­ve az au­tó­pá­lyás se­bes­ség­ha­tár meg­sér­té­sé­től. Ek­kor már na­gyon idő­sze­rű vol­na, hogy meg­je­len­jen a fel­jebb kap­cso­lás­ra buz­dí­tó szo­lid fi­gyel­mez­te­tés a mű­szer­fa­lon, de nincs több fo­ko­zat. A vál­tó kön­­nyen jár, pon­to­san ve­ze­tett.

A hát­só aj­tó nem emel­ke­dik elég ma­gas­ra, de pa­ko­lás­kor 180 cm-es test­ma­gas­ság­gal még jó esél­­lyel el­su­han­ha­tunk a zár alatt. A rak­tér pe­re­me ala­csony. A ra­ko­dó­lap több­szin­tes. A leg­ma­ga­sabb a kü­szöb­bel azo­nos ma­gas­ság­ban van, és ki­csi­vel a le­haj­tott tám­lák fö­lé nő. A má­sik szint 12 cen­ti­vel mé­lyeb­ben ta­lál­ha­tó. Ez az aján­lot­tabb hely­ze­te, mert a kü­lönb­ség nem olyan sok, hogy kel­le­met­len le­gyen a cso­ma­gok át­eme­lé­se, el­len­ben elég ah­hoz, hogy nagy­nak lás­suk a rak­te­ret. Pe­dig nem az, ép­pen csak meg­kö­ze­lí­ti a ka­te­gó­ria át­la­gát. Elég egy­sze­rű a mű­anyag bur­ko­lás, a fa­lak egyen­le­tes sí­kok (kö­zöt­tük egy mé­ter a tá­vol­ság), két akasz­tó­szem gaz­da­gít­ja a fel­sze­re­lést.

Pu­ri­tán a be­ren­de­zés, az elekt­ro­mos ab­lak­eme­lő az egyet­len lu­xus. Más nem is na­gyon hi­ány­zik a rö­vid uta­kon, az Aveo el­ső­sor­ban vá­ro­si au­tó. Köny­nyen ma­nő­ve­rez­he­tő, kis he­lyen meg­for­dul. A dom­bos sza­ka­szo­kon ara­szol­gat­va ér­té­kes a fék-gáz pe­dál­vál­tást se­gí­tő vissza­gu­ru­lás-gát­ló, par­ko­lás­kor a to­la­tó­ra­dar, min­den­kor a biz­ton­sá­got je­len­tő ESP és lég­zsák­cso­port. Ne­gye­dik fo­ko­zat­ban ke­vés­sel 2000 alatt tart­va a mo­tor­for­du­la­tot fo­lya­ma­to­san le­het 50 kö­rü­li se­bes­ség­gel au­tóz­ni. A fe­dél­ze­ti felkapcsolásjelző eb­ben a fo­ko­zat­ban ép­pen 2000-nél lép elő, ez az ér­ték a di­na­mi­kus ki­ug­rás­hoz ala­csony, va­la­me­lyest vis­­sza­fo­gott fo­gyasz­tás­hoz ele­gen­dő.

Az Autó 2011/8. számából

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Oktatás a Magyar Autóklub vezetéstechnikai pályáján (x)

Hasznos és élményekkel teli programmal vár mindenkit a MAK...

Ecobest Challenge 2021, Electrified by Vinfast

Az Autobest idén is megrendezte Spanyolországban a nagy villanyautó-tesztjét.

Mutatjuk az Autobest 2022 döntőseit!

Döntött a zsűri, ez a hat modell maradt versenyben...

Háromféle hibrid hajtáslánc elérhető a Suzukinál

Egyre több vásárló érdeklődik a hibrid meghajtású modellek iránt,...

A Vinfast és az Autobest együttműködése

A 2017-ben alapított, 2018-ban pedig az Autobest által is...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás