Aktuális

2011. augusztus 3. szerda, 04:18

VI. Mosaic-felmérés - Milyenek az autóink?

Rövidesen le­zá­rul a leg­na­gyobb au­tós köz­vé­le­mény-ku­ta­tás idei fu­ta­ma.

Idén is több ezer választ várunk, hogy megtudjuk, mely márkák érdemlik ki a vásárlók elégedettségét

Le­zá­rul a leg­na­gyobb au­tós köz­vé­le­mény-ku­ta­tás idei fu­ta­ma. Aki meg akar­ja nyer­ni a sze­ren­csés vá­lasz­adó­nak ki­írt fő­nye­re­ményt, az 1000 li­ter ben­zint, tölt­se ki, és küld­je el a kér­dő­ívet. A nyereményjáték-szabályzat tartalmazza a részvételi feltételeket.

Im­már ha­to­dik al­ka­lom­mal fag­gat­ja az ol­va­só­kat Az Au­tó és a Data Research kö­zös köz­vé­le­mény-ku­ta­tá­sa. Az újabb és újabb ku­ta­ko­dás­ra fel­bá­to­rít min­ket, hogy min­den év­ben több ez­ren ve­szik a fá­rad­sá­got, és töl­tik ki Az Au­tó­ban, il­let­ve a hon­la­punkon át elérhető kér­dő­ívet, hogy vá­la­szuk­kal gaz­da­gít­sák a vá­sár­lás­ról és az au­tó­tar­tás­ról, az au­tó­zá­si szo­ká­sok­ról, az au­tó­már­kák­ról ki­ala­ku­ló ké­pet.

Idén is meg­vizs­gál­juk, mennyi­re elé­ge­det­tek vá­lasz­adó­ink autó­juk­kal, mi­lyet sze­ret­né­nek ma­guk­nak a leg­kö­ze­lebb, ho­gyan vé­le­ked­nek a sa­ját­juk­ról és az egyéb már­kák­ról. A ko­ráb­bi évek­től el­té­rő­en ez­út­tal azt is sze­ret­nénk nyo­mon kö­vet­ni, mi­ként vál­toz­tat­ta meg az au­tó­val kap­cso­la­tos vé­le­mé­nye­ket a vál­ság és a nyo­má­ban szét­zu­hant au­tó­ke­res­ke­de­lem.

A vá­la­szok­ból ta­lán együtt ki­ol­vas­hat­juk a je­lent, és ki­ele­mez­het­jük az au­tó­sok­ra vá­ró kö­zel­jö­vőt. Ezért is tár­juk is­mét ol­va­só­ink elé a fél éve már meg­je­lent kér­dő­ívet.

Mély és bo­nyo­lult a ku­ta­tás, sok a kér­dés, tü­re­lem szük­sé­ges a a vá­lasz­adás­hoz. Re­mél­jük, meg­éri; az ered­mény az ol­va­sók szá­má­ra is ér­de­kes (a ko­ráb­bi fel­mé­ré­sek egy-­e­gy ér­de­kes meg­ál­la­pí­tá­sát rend­sze­re­sen köz­re­ad­tuk Az Au­tó­ban).

Vá­lasz­adó­ink kö­zött ér­té­kes nye­re­mé­nye­ket sor­so­lunk ki, öten egy év­re szó­ló Retro Mo­bil-, ugyan­csak öten egy éven át tar­tó Az Au­tó-elő­fi­ze­tést nyer­nek. A kér­dő­ív ki­töl­tő­i­re ha­ma­ro­san, a szep­tem­ber­ben le­zá­ru­ló so­ro­zat vé­gén iz­gal­mas sor­so­lás vár: ki­de­rül, ki nye­ri meg a fő­dí­jat, azt az 1000 li­ter ben­zint, amely­nek ér­té­ke a ver­seny meg­hir­de­té­se óta el­telt fél­év­ben je­len­tő­sen meg­nőtt!

A ku­ta­tás ered­mé­nyé­ről ter­mé­sze­te­sen is­mét be­szá­mo­lunk Az Autó­ban. Rész­le­tes elem­zé­sek­kel azo­kat a már­ka­kép­vi­se­le­te­ket és -ke­res­ke­dé­se­ket lát­ják el a szak­em­be­rek, ame­lyek igényt tar­ta­nak az egye­dül a Mosaic-ku­tatás­ból ki­ol­vas­ha­tó in­for­má­ci­ók­ra és ös­­sze­füg­gé­sek­re.

Min­den, a szer­kesz­tő­ség cí­mé­re vis­­sza­kül­dött kér­dő­ív részt vesz a nye­re­mény­au­tó-sor­so­lá­son, és az inter­netes vál­to­zat va­la­men­­nyi ki­töl­tő­je is esé­lyes a nye­rés­re. A nyom­ta­tott lap ol­va­só­i­tól szep­tem­ber 10-ig vár­juk a szer­kesz­tő­ség­be a vá­la­szo­kat (Az Au­tó, 1410 Pf. 212). Kö­szön­jük a leg­na­gyobb ha­zai au­tós köz­vé­le­mény-ku­ta­tást se­gí­tő együtt­műkö­dé­sü­ket!

Az Autó 2011/8. számából

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Oktatás a Magyar Autóklub vezetéstechnikai pályáján (x)

Hasznos és élményekkel teli programmal vár mindenkit a MAK...

Ecobest Challenge 2021, Electrified by Vinfast

Az Autobest idén is megrendezte Spanyolországban a nagy villanyautó-tesztjét.

Mutatjuk az Autobest 2022 döntőseit!

Döntött a zsűri, ez a hat modell maradt versenyben...

Háromféle hibrid hajtáslánc elérhető a Suzukinál

Egyre több vásárló érdeklődik a hibrid meghajtású modellek iránt,...

A Vinfast és az Autobest együttműködése

A 2017-ben alapított, 2018-ban pedig az Autobest által is...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás