Technika

2011. július 11. hétfő, 14:36

Rovaroldók tesztje - Bogárles

A szél­vé­dő­re és a ka­ros­­szé­ri­á­ra ke­nő­dő bo­ga­rak te­te­me­it ne­héz el­tá­vo­lí­ta­ni. Van se­gít­ség?

Au­tós szem­pont­ból a nyár egyik leg­kel­le­met­le­nebb ho­za­dé­ka a ren­ge­teg bo­gár: szét­ke­nőd­nek az au­tón, és nem csu­pán a ki­lá­tást aka­dá­lyoz­zák, a fé­nye­zést is ki­kez­dik. Az oda­la­pí­tott te­te­mek­kel az ab­lak­tör­lő és az egy­sze­rű mo­só­fo­lya­dék sem tud el­bán­ni.

A spe­ci­á­lis sze­rek nem drá­gák, nem pénz­ki­do­bás be­ru­ház­ni rá­juk

Száz­egy­né­hány ki­lo­mé­ter meg­té­te­le után meg kell áll­ni, mert a bo­gár­ma­rad­vá­nyok­tól nem le­het ki­lát­ni. A meg­ol­dás a ro­var­ol­dó, ami au­tós­bolt­ban, be­vá­sár­ló­köz­pont­ban és barkácsáruházban is kap­ha­tó. Mi is vá­sá­rol­tunk hár­mat: egy aerosolos ki­sze­re­lé­sű ame­ri­ka­it (Cyclo Bug&Tar Clean: 990 Ft), ami fe­hér szí­nű anya­got jut­tat a fe­lü­let­re, és két ma­gyar gyárt­má­nyú pum­pás fo­lya­dé­kot (Prelix: 795 Ft, Forest: 399 Ft).

A fla­ko­nok mind­egyi­ké­re ma­gyar nyel­vű hasz­ná­la­ti uta­sí­tást nyom­tat­tak, a fel­hasz­ná­lá­si ja­vas­lat is csak­nem azo­nos: a per­me­tet a ma­rad­vá­nyok­ra kell fúj­ni, majd né­hány per­ces vá­ra­ko­zás után szi­vac­­csal vagy ned­ves ken­dő­vel és bő víz­zel le kell mos­ni.

Pró­ba­kép­pen há­rom fe­lü­le­tet vá­lasz­tot­tunk: egy leg­alább egy éve nem tisz­tí­tott rend­szám­táb­lát, egy szin­tén erő­sen szen­­nye­zett lök­há­rí­tót és egy szél­vé­dőt. Mind­há­rom szer­nél be­tar­tot­tuk az elő­írt aján­lást: a ke­ze­lést kö­ve­tő­en a le­tör­lést vi­zes rong­­gyal vé­gez­tük.

A hasz­ná­la­ti uta­sí­tás sze­rint a Prelixnél 3-5, a Forestnél 2-3 per­cig kell a szert a fol­ton hagy­ni, a Cycloé nem en­­nyi­re konk­rét: a ne­he­zen be­lő­he­tő „rö­vid ide­ig” va­ló al­kal­ma­zást ja­va­sol­ja. Ez utób­bi­ból nagy sű­rű­sé­gű fo­lya­dék jön ki, még a füg­gő­le­ges fe­lü­let­ről sem fo­lyik le.

A sű­rű, ró­zsa­szí­nű Prelix zö­me le­csö­pög, de ma­ga után hagy egy vé­kony film­ré­te­get a fe­lü­le­ten, a sár­ga Forest gyor­san el­il­lan. A rend­szám­tesz­ten a Prelix vi­téz­ke­dett, alig le­ma­rad­va mö­göt­te kö­vet­ke­zett a Cyclo, majd a Forest. A két el­ső szer mi­ni­má­lis dör­zsö­lés után el­tün­tet­te a bo­gár­ma­rad­vá­nyo­kat, a sár­ga per­me­tet azon­ban két­szer kel­lett a le­mez­re fúj­ni, és még ak­kor sem lett tö­ké­le­tes az ered­mény. A le­mez­fe­lü­le­ten ha­son­ló­an tel­je­sí­tet­tek, s az üveg­gel sem volt prob­lé­ma. Igaz, a Prelixnél és a Cyclónál el­kélt egy kis dör­zsö­lés is.

A ro­var­ol­dók te­hát jók, rá­adá­sul éve­kig hasz­nál­ha­tók. Mi a pró­ba alap­ján a Prelixet vá­lasz­ta­nánk, ez árá­val kö­zé­pütt he­lyez­ke­dik el a me­zőny­ben, ám a leg­meg­győ­zőb­ben tel­je­sí­tett.

Az Autó 2011/7. számából

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Első ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésébenElső ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésében

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...

A Nokian Tyres Romániában kezdi meg az első zöldmezős, CO2-mentes gyárának építését

A finn abroncsgyártó vállalat Nagyváradon építi majd meg új...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás