Újautó

2011. július 9. szombat, 03:32

Teszt: Citroën DS4 1.6 e-HDi Style - Feljebbvaló?

A Citroënnél a ka­te­gó­ri­ák fő­nö­kei a DS-jelet kap­ják, a C4-en tehát a DS4 ural­ko­dik?

A 225/45 R18-as na­gyon pe­res gu­mik sem tud­ják a re­me­kül han­golt fel­füg­gesz­té­sek tel­je­sít­mé­nyét érez­he­tő­en le­rom­bol­ni

A tech­no­ló­gia fej­lő­dé­sé­vel az au­tó­ipar­nak már sem­mi sem drá­ga, amíg ko­ráb­ban a for­ma­ter­ve­zők egy gör­bü­le­tért kés­hegy­re me­nő har­cot vív­tak az elő­ál­lí­tá­si ár szent­sé­gét őr­ző tech­no­ló­gu­sok­kal, ma olyan íve­ket és üve­ge­ket raj­zol­hat­nak, amit ré­gen egy ta­nul­mány­au­tón sem mer­tek vol­na meg­en­ged­ni ma­guk­nak.

Hogy a for­má­nak, akár a cél­sze­rű­ség ro­vá­sá­ra is az el­ad­ha­tó­ság­ban mi­cso­da sze­re­pet szán­nak, ta­lán a leg­job­ban szem­lél­te­ti, hogy a DS4 hát­só aj­tó­i­nak ol­dal­ab­la­kai egy for­mai el­kép­ze­lés ál­do­za­ta­i­vá vál­va, moz­dít­ha­tat­la­nul me­re­ved­tek a ka­ros­­szé­ri­á­ba. En­nek a héj­nak per­sze elő­nyei is van­nak. A leg­fon­to­sabb a le­me­zek csű­ré­sé­vel-csa­va­rá­sá­val el­ért lé­leg­zet­el­ál­lí­tó meg­je­le­nés, ami rá­adá­sul a non­szensz hát­só ab­la­kok ki­vé­te­lé­vel még cél­sze­rű is.

A nevezetes fix hátsó üveg. A hegyes csúcs miatt az ajtót nem egyszerű megkerülni

Nagy a tér elöl-hátul, a C4-hez ké­pest ki­csit ma­ga­sabb és szé­le­sebb, vi­szont rö­vi­debb. Ké­nyel­mes a ki- és a be­szál­lás, a ve­ze­tő he­lye meg­emelt, a pla­fon nor­má­lis ma­gas­ság­ban fe­szül, a cso­mag­tér is mé­re­tes, rossz öt­let vi­szont a hát­só, két sze­mély­re for­má­zott üléspár ru­gal­mat­lan­sá­ga: a cso­mag­tér nö­ve­lé­sé­re csu­pán a tám­lák dönt­he­tők elő­re, és ezen a síalagút se ja­vít so­kat.

A ki­dol­go­zás ma­ku­lát­lan, akár­csak az al­kal­ma­zott anya­gok, szebb hang­gal ki­lincs és aj­tó nem mű­köd­het, ra­ko­dó­hely­ből is van jócs­kán, de bé­le­lé­sük­re fi­no­mabb zör­gés­csil­la­pí­tó fe­lü­let­re már nem fu­tot­ta, még a hát­só aj­tó­kon is vi­szony­lag nagy zse­bek van­nak.

Fi­no­mak az anya­gok, jó a ki­vi­tel, a mű­szer­fé­nyek szí­ne vál­toz­tat­ha­tó. A be­kap­csolt se­bes­sé­gi fo­ko­zat auto és ké­zi ál­lás­ban egy­aránt le­ol­vas­ha­tó.

A 2,8 for­du­la­tos elekt­ro­mos szer­vo­kor­mány min­den szem­pont­ból ide­á­lis. No­ha szé­pek a mű­szer­fal­ra, il­let­ve a kor­mány­ke­rék­re fel­tett csil­lo­gó fé­mek, de ta­lán, ha ke­ve­sebb len­ne be­lő­lük, az ol­dal­szel­lő­ző­ket dí­szí­tő króm­tük­rö­ző­dé­sek sem vil­log­ná­nak a kül­ső vis­­sza­pil­lan­tó tü­kör­ben, és az elő­zést se­gí­tő fé­nyek is job­ban ér­vé­nye­sül­né­nek; a króm­ra köl­tött pénz­ből holttérmentes, kül­ső tük­rök­re is fu­tot­ta vol­na.

A nyolc sze­lep­pel ol­csó­sí­tott dí­zel, ala­cso­nyabb for­du­la­ton eny­he nyo­ma­ték­hi­ány­ban szen­ved, rá­adá­sul hat­fo­ko­za­tú robotizált vál­tó­val gü­ri­zik, a hir­te­len gáz­adás­kor ke­let­ke­ző nyo­ma­ték­hi­ányt vál­to­ga­tá­sok­kal pró­bál­ja meg­ol­da­ni, et­től az el­in­du­lá­sok és vál­tá­sok, ha nem is min­dig, de oly­kor-oly­kor rán­ga­tá­sos­sá vál­nak. Pe­dig a vál­tó ön­ma­gá­ban elég jó len­ne: egy­aránt is­me­ri a ké­zi- és az au­to­ma­ta vál­tást, a kor­mány­bil­len­tyűk­kel be­avat­koz­va is azon­nal ma­nu­á­lis­ra vált, és elég gyors is.

A mik­ro­hibridnek be­cé­zett start­stop rend­szer hi­he­tet­le­nül szé­pen, kör­nye­zet- és fo­gyasz­tás­tu­da­tos ér­zé­keny­ség­gel dol­go­zik. A kon­den­zá­to­rok­kal tá­mo­ga­tott ak­ku­mu­lá­tor az ön­in­dí­tót és a ge­ne­rá­tort (mo­tor­üzem­re kap­csol­va) hasz­nál­va vi­lág­baj­no­ki gyor­sa­ság­gal, há­rom szá­zad­má­sod­perc alatt ránt­ja be a mo­tort.

Az Autó 2011/7. számából

Comments

comments

Címkék: , ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás