Technika

2011. július 9. szombat, 03:08

E10 üzemanyag Magyarországon - Kinek az érdekében?

A Né­met­or­szág­ban bot­rá­nyos kö­rül­mé­nyek kö­zött be­ve­ze­tett üzem­anya­got itt­hon is for­gal­maz­hat­nák.

Me­lyi­ket sze­res­sem? Egy né­met­or­szá­gi fel­mé­rés azt ku­tat­ta, va­ló­já­ban hány szá­za­lé­kos etanoltartalom van az ott árult E10-ben.

Egész Né­met­or­szág fel­há­bo­ro­dott az E10, az­az a ma­xi­má­li­san 10 szá­za­lé­kos etanoltartalmú üzem­anyag­ok be­ve­ze­té­se­kor (e té­má­ról cik­kün­ket lásd Az Au­tó 2011/5.). A prob­lé­ma két té­nye­ző­ből fa­kadt. Egy­részt a né­met kor­mány na­gyobb fel­haj­tás nél­kül egy­sze­rű­en le­cse­rél­tet­te a ku­tak­nál a leg­job­ban fo­gyó ólom­men­tes szu­per­ben­zint. Más­részt az au­tós ér­dek­vé­dő szer­ve­ze­tek kon­gat­ni kezd­ték a vész­ha­ran­got, mond­ván, a na­gyobb etanoltartalom árt a mo­to­rok­nak és az üzem­anyag­rend­szer­nek.

Ma­gyar­or­szá­gon el­vi­leg sem­mi aka­dá­lya an­nak, hogy bár­me­lyik kút­nál E10-est vá­sá­rol­junk, mert itt­hon is szab­vá­nyos üzem­anyag­nak szá­mít. Egy még­is van: nem kap­ha­tó, mert egyik olaj­for­gal­ma­zó sem fog­lal­ko­zik ve­le. Ez nem meg­le­pő, hi­szen a ré­geb­ben be­ve­ze­tett E85-ös sem ér­he­tő el a leg­na­gyobb kút­tár­sa­sá­gok­nál (ki­vé­ve az Agipot).

Ez utób­bi üzem­anyag egyéb­ként az el­múlt évek­ben meg­le­pő­en jól fo­gyott, an­nak el­le­né­re, hogy a hi­va­ta­lo­san E85-ös üzem­re al­kal­mas (az­az már gyá­ri­lag át­ala­kí­tott) jár­mű­ből alig ad­tak el itt­hon, ta­valy 36 mil­lió li­ter volt az E85-eladás, ami az au­tó­park­hoz vi­szo­nyít­va sok, ám a tel­jes ér­té­ke­sí­tett ben­zin­men­­nyi­ség­nek csu­pán szá­zad­ré­sze.

Hogy az ál­lam mit gon­dol az E85 és bár­mi­lyen más, en­nél ki­sebb etanoltartalmú üzem­anyag­ok­ról, azt a jö­ve­dé­ki adó­tör­vény nem­ré­gi­ben el­fo­ga­dott mó­do­sí­tá­sa is jel­zi: növekszik az ál­la­mi sarc e ter­mék­nél, ami szak­ér­tők sze­rint azt je­len­ti, hogy ver­seny­kép­te­len­né vá­lik az E85, és ez­zel együtt azok az au­tó­for­gal­ma­zók is ne­he­zebb hely­zet­be ke­rül­nek, ame­lyek ilyen tí­pu­sok­kal pró­bál­koz­nak megvetni a lábukat nálunk. A ko­ráb­bi, 2007-es ren­del­ke­zés egyéb­ként 2014-ig ga­ran­tál­ta vol­na a jö­ve­dé­ki­adó-men­tes­sé­get, most úgy tű­nik, a költ­ség­ve­tés­ből hi­ány­zott az a né­hány tíz­mil­lió fo­rint.

Az uni­ós di­rek­tí­va ér­tel­mé­ben 2020-ig a köz­le­ke­dés­ben fel­hasz­nált üzem­anyag­ok­nál 10 ener­gia­szá­za­lék­ra kell nö­vel­ni a biokomponens rész­ará­nyát. Az ener­gia­szá­za­lék egyéb­ként más, mint a tér­fo­gat­szá­za­lék: eta­nol ese­té­ben a 4,8 tér­fo­gat­szá­za­lék kö­rül­be­lül 3,1 ener­gia­szá­za­lék­nak fe­lel meg, az­az az uni­ós el­vá­rás 10 százalékához je­len­tő­sen meg ké­ne emel­ni a bioösszetevők ará­nyát.

Az Autó 2011/7. számából

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Első ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésébenElső ecoMobility Day a Magyar Autóklub szervezésében

Rendhagyó közlekedési témájú konferencia és környezetbarát járműveket bemutató nyílt...

A Nokian Tyres Romániában kezdi meg az első zöldmezős, CO2-mentes gyárának építését

A finn abroncsgyártó vállalat Nagyváradon építi majd meg új...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás