Újautó

2011. július 3. vasárnap, 02:24

Teszt: Peugeot Ion - Fogyasztása: 1,97 l/100 km

Az elekt­ro­mos au­tó­nak sok előnye van, de a leg­fon­to­sabb a hi­he­tet­le­nül ala­csony fo­gyasz­tá­sa.

Takarékos ékszerdoboz rö­vid mo­tor­térrel, maximális ten­gely­távval

A 3,6 méter alatti autó építési és formai jegyeivel akkor is izgalmas lenne, ha belsőégésű motor hajtaná. A Mi­tsu­bi­shi i-Miev szövetségre lépett a PSA (Peugeot-Citroën) cso­port­tal, így ezek­nek a ve­zérel­vek­nek az alap­ján szü­le­tett ik­re­ik, a Pe­u­ge­ot Ion és a Citroën C Zeró kö­zös ja­pán szü­lő­szo­bá­ból erednek. A kü­lönb­ség el­ső­sor­ban a prog­ra­mo­zás­ban van.

Nézze meg az Iont mozgásban is!

Az ener­gia-­ház­tar­tás prog­ram­ját a PSA fej­lesz­tet­te ki, és úgy mond­ják, hogy az erő­sebb mo­tor­fék mi­att a fran­ci­ák ha­tó­tá­vol­sá­ga 30 szá­za­lék­kal na­gyobb; a Mi­tsu­bi­shi­nél kü­lön se­bes­ség­vál­tó-ál­lás szol­gál­ja ugyan­ezt a célt. Ra­ci­o­ná­lis az építés: rö­vid mo­tor­tér, a ten­gely­táv már-már túl­nö­vi a tér­ben szin­te az utol­só mil­li­mé­te­rig ma­ga­san tar­tott ka­ros­­szé­ri­át, az arány­hoz ké­pest a lég­el­len­ál­lás mi­att csepp formá­ban tar­tott pro­fil­lal.

A seb­vál­tó elő­vá­lasz­tó kar­ja az au­to­ma­ta vál­tó­kat idé­zi: elő­re­me­net­be kap­csol­va ugyan­úgy kú­szik

A hasz­ná­lat­hoz az elekt­ro­mos haj­tás­ról sem­mit nem kell tud­ni. A slussz­kulcs el­for­dí­tá­sá­val elő­ször a rá­dió­ál­lás kat­tan be, ezt kö­ve­ti a gyúj­tás, ilyen­kor már a fe­dél­ze­ti fo­gyasz­tók is el­in­dul­nak, a kul­csot (a fék­pe­dált ta­pos­va) to­vább­for­dít­va a mo­tor be­in­du­lá­sát (in­kább üzem­kész ál­la­po­tot) csak a mű­szer­fa­lon vi­lá­gí­tó "Ready" fel­irat jel­zi.

Az el­in­du­lás au­to­ma­tás, a fék fel­en­ge­dé­sé­vel az Ion kúsz­ni kezd, és a kis pe­dál hir­te­len le­nyo­má­sá­val – ha az el­in­du­lás pil­la­na­tá­ban a gyor­su­lás ki­csit kés­le­ke­dik is – at­tól kezd­ve szin­te a vég­se­bes­sé­gig fo­lya­ma­to­san, meg­le­pő­en jól gyor­sul. A vil­lany­mo­to­ros haj­tást csak hír­ből is­me­rők­nek a kön­­nyen el­ér­he­tő 130 km/h-s se­bes­ség nagy meg­le­pe­tést okoz­hat, de még e fe­let­ti tem­pó­ba is kön­­nyen be­le­lo­val­ha­tó, a vég va­la­hol 140 alatt van.

A mo­tor­fék rend­kí­vül ha­tá­sos, ami lej­tőn gu­rul­va vagy a vá­ro­si for­ga­lom­ban él­ve­ze­tes, akit ez za­var, ki­sebb gáz­adás­sal még elekt­ro­mos fo­gyasz­tás nél­kül eny­hít­het raj­ta, az Ion ki­gu­ru­lá­sát ja­vít­va. Az Ion ha­tó­su­ga­ra a gyá­ri adat sze­rint 150 km. Az ott­hon, kon­nek­tor­ról (tel­je­sen le­me­rült ál­la­pot­ról 16 am­per­rel 6 óra alatt csu­rig) tölt­he­tő Ion tan­ko­lá­si költ­sé­ge egy­elő­re ki­zá­ró­lag az áram árá­tól függ, és e té­ren pil­la­nat­nyi­lag nin­csen ve­tély­tár­sa.

A va­la­mi­vel 16 kWh/100 km alat­ti fo­gyasz­tást ala­pul vé­ve, nap­pa­li áramár­ral szá­mol­va 945 fo­rin­tért le­het 100 km-t be­fut­ni, ez pe­dig (a teszt alat­ti 375 fo­rin­tos li­te­ren­kén­ti ben­zin­árak­kal szá­mol­va) 2,52 l/100 km-es ben­zin­fo­gyasz­tás­nak fe­lel meg. Éj­sza­kai áram­mal kalkulálva a 100 km-re eső ener­gia­költ­ség 740 fo­rint, ez pe­dig "ben­zin­egyen­ér­ték­ben" 1,97 l/100 km.

Az Autó 2011/7. számából

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Oktatás a Magyar Autóklub vezetéstechnikai pályáján (x)

Hasznos és élményekkel teli programmal vár mindenkit a MAK...

Ecobest Challenge 2021, Electrified by Vinfast

Az Autobest idén is megrendezte Spanyolországban a nagy villanyautó-tesztjét.

Mutatjuk az Autobest 2022 döntőseit!

Döntött a zsűri, ez a hat modell maradt versenyben...

Háromféle hibrid hajtáslánc elérhető a Suzukinál

Egyre több vásárló érdeklődik a hibrid meghajtású modellek iránt,...

A Vinfast és az Autobest együttműködése

A 2017-ben alapított, 2018-ban pedig az Autobest által is...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás