Újautó

2011. június 10. péntek, 15:43

Tesztnapló: Volkswagen Sharan 1.4 TSI Blue Motion Comfortline - Heti rend

A né­pes csa­lád mel­lett elég sok cso­mag­nak is jut hely. Ve­lük is bol­do­gul az 1,4-es mo­tor.

Króm­dí­szí­té­sű a hű­tő. Sok az üveg­fe­lü­let, a kö­zép­osz­lop mö­gött sö­tét­re szí­ne­zet­tek az ab­la­kok

Ti­pi­ku­s egy­te­rű autó, rö­vid a mo­tor­ház, kön­­nyen egyik­ből a má­sik­ba ala­kít­ha­tó az utas- és cso­mag­tér. Rá­né­zés­re és ta­pin­tás­ra is kel­le­me­sek az utas­té­ri anya­gok, vissza­fo­gott a ki­ala­kí­tás. Pu­ha a mű­szer­fal és az aj­tó frek­ven­tált ré­sze­i­nek bo­rí­tá­sa. Az ülé­sek ké­nyel­me­sek, ma­gas­sá­guk, de­rék­tá­ma­szuk sza­bá­lyoz­ha­tó.

Sok a pa­ko­ló­hely. Hos­­szan nyúj­tó­zik a szél­vé­dő, és ve­le az osz­lo­pok. Há­tul elég vas­kos az osz­lop. A kö­zép­kon­zol szé­les, a gom­bok ki­osz­tá­sa ha­gyo­má­nyos, magától értetődő. A kö­zép­ső sor mind­há­rom ülé­se 44 cm szé­les, lap­juk ki­csit rö­vid és kes­keny, az uta­sok alatt sík a pad­ló­zat. A harmadik sor ülései felárasak.

Leg­há­tul is meg­fe­le­lő a fej fö­löt­ti tá­vol­ság, sőt a pad­ló­tól is nor­má­lis a ma­gas­ság, az ülés lapja viszont rö­vid. Ennek ellenére több ez, mint hol­mi gye­rek­ülés. Akár a ki­eme­lé­sük, akár az ülés­da­ra­bok rak­té­ri pad­ló­ba haj­tá­sa po­fon­egy­sze­rű. Azo­nos sík­ba fek­szik a kö­zép­ső és a jobb el­ső ülés tám­lá­ja, így még 3 m hos­­szú cso­ma­got is be le­het pa­kol­ni a ha­tal­mas­sá nö­velt rak­tér­be. A hát­só aj­tó ma­gas­ra nyí­lik, a kü­szöb ala­csony.

A to­ló­aj­tó nyí­lá­sa 70 cm, szo­ba­aj­tó­nyi. Csu­pán 20 cen­ti­re tá­vo­lo­dik el az au­tó oldalától

A kis mo­tor len­dü­le­te­sen és csön­de­sen ké­pes moz­gat­ni a nagy au­tót . A start­stop rend­szer a kup­lung ki­nyo­má­sá­ra gyor­san új­ra­élesz­ti. A ta­ka­ré­kos­sá­got szol­gál­ja a mű­szer­fa­li kap­cso­lás­ja­vas­ló szim­bó­lum is. Mu­ta­tó­ja 2000-es for­du­lat­nál rend­re fel­kap­cso­lást kér, de tü­rel­me­sen ki­vár, ha erő­tel­jes gyor­sí­tást ér­zé­kel. Ak­kor is nyugodt, 1200/min tá­ján, ami­kor már a vis­­sza­kap­cso­lás vol­na idő­sze­rű.

A jel­zés­nek meg­fe­le­lő fel­kap­cso­lás­kor ala­csony­ra esik a for­du­lat, az au­tó erőt­len, de nem rán­gat. Ez 1500/min kö­rül már nem is kel­le­met­len, így vá­ros­ban ne­gye­dik fo­ko­zat­ban is le­het köz­le­ked­ni. A hat­fo­ko­za­tú vál­tó könnyen jár. Hos­­szú­ak a fo­ko­za­tok, 1000/min for­du­lat­szá­mon ha­to­dik­ban 51 km/h a se­bes­ség. Di­na­mi­kus gyor­sí­tás­hoz viszont vis­­sza kell kap­csol­ni, és 3200/min kö­rül kez­dő­dik az erő­de­monst­rá­ció.

A ve­ze­tő­ülés ma­ga­sá­ból jól ki­lát­ni, az osz­lo­pok előre ke­ve­set za­var­nak. Kön­­nyen ke­zel­he­tő, in­for­ma­tív a 2,9 for­du­la­tú, elekt­ro­mos rá­se­gí­té­sű kor­mány. A gáz- és a fék­pe­dál kö­zött nagy a szint­kü­lönb­ség. A mo­tor el­in­du­lás­kor oly­kor ver­gő­dik, emel­ke­dőn akár haj­la­mos a le­ful­la­dás­ra. Fi­no­man ru­góz­va gör­dül az au­tó, jó ka­nyar­kö­ve­tő, a ke­reszt­hi­bá­kat köz­ve­tí­ti. A nagy ol­dal­fe­lü­let­tel vigyázni kell, be­le-be­le­kap az ol­dal­szél. Hasz­nos se­gí­tő az elekt­ro­ni­kus ké­zi­fék.

A hét ülés­sel a Comfortline az alap­szint. Kel­le­me­sen ve­zet­he­tő, a leg­több au­tós igé­nyé­nek bő­ven meg­fe­lel­het az 1,4-es mo­tor. Nem spor­tos, még­is ha kell, elég erő­tel­jes és be­osz­tó. A nagy te­ret né­pe­sebb csa­lá­dok sok­ol­da­lú­an hasz­no­sít­hat­ják. Jól jöhet a gaz­dag ké­nyel­mi és biz­ton­sá­gi fel­sze­re­lés.

Az Autó 2011/6. számából

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás