Bemutatók

2011. május 6. péntek, 01:36

Menetpróba: Hyundai i40 - Részt kér

A kö­zép­ka­te­gó­ri­ás új­don­ság­tól a Hyundai tel­je­sen új vá­sár­ló­kört és to­váb­bi erős presz­tízs­ja­vu­lást vár.

Jel­leg­ze­tes­re ér­le­lik az el­ső szárny­jel­le­gű le­ve­gő­be­lé­pő nyí­lást az eu­ró­pai mo­dell­csa­lá­don

A Hyundai a Sonata utód­já­tól töb­bet vár, mint az az egy­sze­rű mo­dell­vál­tás­tól meg­szo­kott. Az amúgy si­ke­res előd ugyan­is el­ső­sor­ban az ame­ri­kai és ko­re­ai pi­ac­ra ké­szült, ám an­nak el­le­né­re, hogy nem sok kö­ze van az öreg kon­ti­nens­hez, nem sze­re­pelt ros­­szul.

Az új vál­to­zat azon­ban ki­fe­je­zet­ten az eu­ró­pai pi­ac­ra épít, no­ha ma­radt a Sonata név is, bár el­ső­sor­ban csak Ame­ri­ká­nak és Dél-Ko­re­á­nak, a két ka­ros­­szé­ria an­­nyi­ra kü­lön­bö­zik, mint­ha sem­mi kö­zük nem len­ne egy­más­hoz, és a mű­sza­ki pa­ra­mé­te­rek­ben is van­nak kü­lönb­sé­gek. Pe­dig a gyár­tás a dél-ko­re­ai Namyangban ma­rad, és a for­ma is on­nan jön, igaz, az eu­ró­pai dizájnfőnök, a né­met Thomas Buerkle át­dol­goz­ta.

Osz­tá­lya leg­ala­cso­nyabb cso­mag­tar­tó-pad­ló­za­tá­val le­egy­sze­rű­sí­ti a ra­ko­dást

A si­ker­hez a kom­bi­val kezdenek elő­ször, mi is ezt pró­bál­hat­tuk ki, vi­szony­lag ko­rán, hi­szen a gyár­tás áp­ri­lis­ban in­dul­hat, és a nem­zet­kö­zi saj­tó­nak csak jú­ni­us vé­gén mu­tat­ják be, a négy­aj­tóst egy­elő­re még dug­dos­sák, majd ok­tó­ber­ben ér a pi­ac­ra. A fu­tó előszériás da­ra­bok jó mi­nő­sé­get mu­tat­nak.

A pró­bált vál­to­za­tok, az erő­sebb (136 LE) 1,7-es dí­zel ke­mé­nyebb ru­gó­zás­sal és ki­sebb ke­re­kek­kel, míg az új és leg­erő­sebb mo­to­ros (177 LE) 2,0 li­te­res, mind­két sze­lep­so­rá­nak ve­zér­lé­sét vál­toz­tat­ga­tó, köz­vet­len be­fecs­ken­de­zé­ses ben­zi­nes na­gyobb, 20 co­los ke­re­ke­ken és lá­gyabb­ra han­golt ru­gó­zá­son gör­dült. Mind­két ver­zió csen­de­sen, jól szi­ge­tel­ten, őszin­te ka­nya­ro­dá­si tu­laj­don­sá­gok­kal gu­rul, az elekt­ro­me­cha­ni­kus kor­mány is kel­le­me­sen, ide­á­lis át­té­tel­lel és kö­zép­re ta­lá­lá­si ké­pes­ség­gel mo­zog.

Lé­nye­ge­sen több fel­sze­relt­sé­get kon­cent­rál alap­áron, mint kon­ku­ren­sei, és a ren­del­he­tő ext­rák so­ra leg­alább olyan hos­­szú és ki­fi­no­mult lesz, mint azo­ké. Az önál­ló be­par­ko­lás, az elekt­ro­mos ké­zi­fék, az adap­tív se­bes­ség­tar­tó, a holt­tér, il­let­ve sáv­el­ha­gyást fi­gye­lő és kor­ri­gá­ló elekt­ro­ni­ka épp­úgy fel­köl­töz­het a fe­dél­zet­re, mint az Infiniti hang­zó, a kulcs nél­kü­li hasz­ná­lat, a hát­só ülés­szel­lő­zés, a két el­ső térd­zsák, a fű­tött kor­mány és sok egyéb más.

A for­ma, a mi­nő­ség, a sok fel­sze­re­lés és per­sze a há­rom­szor 5-ös ga­ran­cia meg a 30 na­pos vis­­sza­vá­sár­lá­si aján­lat nem­csak a pri­vát ve­vők­nek, ha­nem a flot­ta­vá­sár­lók­nak is jó csa­li.

Az Autó 2011/5. számából

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás