Újautó

2011. május 5. csütörtök, 02:09

Teszt: Ford Focus 1.6 SCTI Titanium - Az osztályharc éleződik

Új mo­tor­ral, új ka­ros­szé­ri­á­val vég­re meg­je­lent az új Focus.
Jók az esé­lyei.

Az előd­jé­re em­lé­kez­tet, de min­den ele­mé­ben új mo­dell, ala­csony (cw: 0,295) lég­el­len­ál­lás­sal

Bár tel­je­sen más, mint az előd­je, a ro­kon­ság le­ta­gad­ha­tat­lan. A mé­re­tek, az ará­nyok alig vál­toz­tak, a ka­ros­­szé­ria azon­ban né­mi­képp met­szet­tebb és bo­nyo­lul­tabb, mint a ko­ráb­bi Focusé. Áll­tá­ban is se­bes­sé­get mu­tat, és több­nyi­re ne­met a ka­ros­­szé­ria­la­ka­tos­nak, aki egyen­ge­té­si cél­lal ka­la­pá­csot akar­na rá­emel­ni. Az il­lesz­té­si hé­za­gok kes­ke­nyek, az aj­tó­csu­kó­dás hang­ja rö­vid ze­ne­mű.

A bel­ső ki­kép­zé­se is gon­dos mun­kát tük­röz. Elég jók az anya­gok, a for­ma­ter­ve­zők pe­dig hos­­szan mun­kál­kod­hat­tak azon, hogy va­la­mi­vel meg­ra­gad­ják a fi­gyel­met. Az élek mel­lett dön­töt­tek. A pu­hán bur­kolt mű­szer­fal ta­golt, szin­te zeg­zu­gos, a hos­­szú épít­mény le­ke­re­kí­tett él­lel néz az uta­sok­ra. Né­ha meg is érin­ti őket: a for­mai já­ték mi­att túl­ten­gő bú­tor­zat­ba kön­­nyű be­ver­ni a lá­bat. A kö­zép­kon­zol te­kin­té­lyes, gomb­so­ra el­ső­re ré­misz­tő, má­sod­já­ra nem is olyan rej­té­lyes, har­mad­já­ra át­te­kint­he­tő, és jó esél­­lyel meg is ta­lál­ja a kéz a kí­vánt gom­bot, kap­cso­lót.

A kö­zép­kon­zol fel­ső ré­szét a na­vi­gá­ció, a szó­ra­koz­ta­tó-köz­pont és a te­le­fon kap­cso­lói ural­ják

A kesz­tyű­zseb ki­csi, a töb­bi tá­ro­ló meg­fe­le­lő mé­re­tű. A kö­zép­kon­zol az ugyan­csak szé­les és ma­gas kardánboxban foly­ta­tó­dik, az épít­mény nem­csak a ve­ze­tő és a mel­let­te uta­zó kö­zött tart il­lő tá­vol­sá­got, de za­var­hat­ja a gázt nyo­mó lá­bat, és kor­lá­toz­hat­ja a so­főr mel­lett uta­zó láb­te­rét is. Elég vas­ko­sak az elül­ső ülé­sek, ol­dal­tar­tá­suk spor­to­san erős, a lap­juk szo­li­dan pu­ha, hos­­szú úton is ké­nyel­mes az uta­zás ben­nük. Az ol­dal­fa­lak kö­ze­lé­ben eresz­ke­dik a te­tő, a sok bur­ko­lás kis­sé ba­bus­ga­tón, kis­sé to­la­ko­dón fon­ja kö­rül az elöl uta­zó­kat, no­ha a mért ada­tok sze­rint is a ka­te­gó­ri­á­ban meg­szo­kott jó ér­té­ket mu­tat az utas­tér szé­les­sé­ge és ma­gas­sá­ga.

Az in­dí­tó­gomb meg­nyo­má­sá­ra szó­lal meg a csu­pa kön­­nyű­fém, köz­vet­len be­fecs­ken­de­zé­ses, mind­két sze­lep­so­rán vál­to­zó ve­zér­lé­sű tur­bós ben­zin­mo­tor. Tel­je­sen új 1,6-os erő­for­rás, EcoBoost né­ven ta­ka­ré­kos­sá­got és tel­je­sít­ményt ígér egy­szer­re. Hang­ja kel­le­me­sen du­ru­zsol, gyor­sí­tás­kor is mo­de­rált. Ala­csony, 1400 kö­rü­li for­du­la­ton is el­van, 1500 fö­lött már élet­re kel, ha­ma­ro­san ki­tel­je­se­dik, az emel­ke­dőn is érez­he­tő­en gyor­sít, 2100 fö­lött pe­dig erő­vel moz­gat­ja az au­tót. Az au­tó­pá­lyán 130-nál 2700-on áll a for­du­lat­szám­lá­ló.

Az Autó 2011/5. számából

Comments

comments

Címkék: ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás