Újautó

2011. február 7. hétfő, 00:42

Összehasonlító teszt: Dacia Duster 1.6 4×4 Arctic/Suzuki SX4 1.6 4WD GS - Tájba illők

A Da­cia Duster és a Su­zu­ki SX4 az ol­csóbb négy­ke­re­ke­sek kö­zött ver­seng a pi­a­con.

Sok a le­het­sé­ges vá­sár­ló. Mind­azok, akik a sá­ros, mur­vás, ned­ves ta­laj vagy a vál­to­zé­kony dom­bor­zat mi­att leg­alább időn­ként igény­lik a plusz­ten­ge­lyi haj­tást, vagy egy­sze­rű­en csak sze­re­tik a biz­ton­sá­go­sabb ta­laj­fo­gást, és el­te­kin­te­nek a pré­- mi­u­mos ki­ala­kí­tás, a nagy mé­ret ter­he­i­től. A kí­ná­lat két je­lölt­je a nem­rég fel­fris­sí­tett ma­gyar–japán Su­zu­ki és az imént be­mu­tat­ko­zott francia–japán–ro­mán Da­cia.

Mind­két au­tó nagy hasma­gas­ság­gal és te­rep­szög­gel ké­pes kön­­nyen túl­jut­ni a fa­gyott rö­gö­kön

A Su­zu­ki kis hí­ján, a ná­la 16 cen­ti­vel hos­­szabb Da­cia va­ló­sá­go­san kez­dő kö­zép­ka­te­gó­ri­ás mé­re­tű. Te­re­pes­sé­gü­ket emelt hasmagasságuk jel­zi, a ja­pán 19, a fran­cia 21 cm-re ki­tü­rem­ke­dő aka­dá­lyon gör­dül­het át. A Dacia közel 2,7 m-es tengelytávolságon, amerikai limó módjára nyújtózik távoli kerekei között. Ez egyszerre szolgálja belül a térhasznosítást és kívül a magas terepszögű alkalmasságot. Kialakítása távolról sem limuzinos, a duzzadó kerékjáratok és a hosszú karosszériahullámok inkább kombiformát díszítenek.

Az ajtók finoman nyílnak-csukódnak, hátul is széles nyíláson engednek beszállni. Az utastér kemény műanyagok halmaza, látványuk komor, tapintásuk nem kellemetlen, a fautánzat díszbetétek némi tervezői meghasonlást sejtetnek. A kapcsolók elég egyszerűek, a funkció a fontos.  A hátsó üléstámla osztottan hajtható a raktérrel egy síkba. Az ülőlap nem osztott, egy tagban buktatható előre.

A Suzuki SX4 a kétkerék-hajtású kivitelnél 15 mm-rel magasabb terepes magas ülőhelyére könnyű felszállni. Az ülés a Daciáéhoz képest kemény, annál szűkebb is, a lap elég hosszú, kényelmes. Itt is sok a kemény műanyag, látványuk, tapintásuk kifogástalan, a könyöklők kíméletesen szövettel fedettek. A Suzuki minden méretében a Dacia mögött áll, a különbség belül is tapasztalható.

Szűkebbre szabva, de itt is elegendő a szélesség elöl, van bőven levegő a fejek fölött. A kormány sugárirányban mozgatható csupán, de könnyű megtalálni a tetsző üléshelyzetet. A középkonzol és a kardánbox egyszerű, a kapcsolók gyorsan kiismerhetők, precízen működnek. Hiába a lifteztethető első ülés magas pozíciója, előre akadályozott a kilátás. Hátul is sok mindent elfednek az ugyancsak vaskos, megkettőzött oszlopok.

A ri­deg te­re­pen a Da­cia lá­gyab­ban, a Su­zu­ki sprő­deb­ben ru­gó­zik. A ben­zin­fo­gyasz­tás át­la­ga az SX4 mel­lett szól

Mind­két 1,6-os DOHC és hen­ge­ren­kén­ti négy­sze­le­pes, de csak a Su­zu­ki csu­pa kön­­nyű­fém, a Da­cia vas­blok­kos. Az SX4 lánc­haj­tá­sú ve­zér­lé­se a szí­vó­ol­da­lon vál­to­zó, a fix idők­kel lé­leg­ző Da­cia ve­zér­mű­vét fo­ga­zott szíj hajt­ja. A vál­tók bowdenes kap­cso­lá­sú­ak, a Su­zu­kié öt-, a Da­ci­áé hat­fo­ko­za­tú, a kup­lun­gok hid­ra­u­li­kus ki­eme­lé­sű­ek. Mind­ket­tő alap­eset­ben elsőkerék-hajtásos, kö­zön­sé­ges elekt­ro­mos kap­cso­ló­val ér­he­tő el az au­to­ma­ti­kus négykerék-hajtás, ahol la­mel­lás köz­pon­ti kup­lung­cso­mag kap­csol­ja a hát­só ke­re­ke­ket a haj­tás­ba, de csak ak­kor, ha az el­sők már ki­pö­rög­nek. Még egy kap­cso­lás, és az el­sőke­rék-haj­tás­hoz me­re­ven kap­cso­ló­dik a két hát­só.

A Duster csendes és rezzenéstelen alapjáratú Renault-négyhengerese 1500/perc alatt nem dolgozik szívesen, gázreakciója 2000-ig legfeljebb átlagos, terhelésre felmorog (szívászaj). Itt stílust vált, és felhangosodik, de egyre jobban húz. 3000-től még izmosabb, ám zaja már zavaróan nagy, egyenletesen erősödve forog el egészen 6000-ig. A hosszú karú váltó katonásan, pontosan, de könnyen jár, áttételkiosztása szűk, a hatodik a Suzuki ötödikénél is jóval rövidebb, 130 km/óránál már 4100/perc a fordulatszám, a szuperrövid egyest kifejezetten a terepjáráshoz igazították.

A Suzuki SX4 motorja alapjáraton a Daciáéhoz hasonlóan csendesen és egyenletesen forog, gázreakciója már 1200/perc körül olyan, mint a Dusternél 1500-tól. Egyenletesen húz fel, folyamatosan erősödik – hirtelen váltások nélkül –, és még 6000 felett is szívesen forog. Hangja is folyamatosan nő, 3500-tól válik harsánnyá, hirtelen terhelésre sokkal kevésbé hangos, mint a Dacia. A váltó áttételezése a Dusterénél jóval szellősebb, a rövid karral a Daciáénál pontosabban és rövidebb utakon érhetőek el a fokozatok.

Egy­for­mán szé­les az aj­tó­nyí­lás, a Da­cia ra­ko­dó­lap­ja és pe­re­me egy szin­ten áll, a Su­zu­ki ke­ve­sebb cso­mag­ját ma­gas küszöb takarja

Az ötödik jóval hosszabb, mint a versenytárs hatodikja, 130 km/óránál 3300-on áll a fordulatszámmérő, a Suzuki csendesen gurul, és jól gyorsul. Városba a negyedik az ideális. A Daciáéhoz hasonlóan állandó elsőkerék-, automata összkerék-, és fix osztásarányú összkerékhajtásba kapcsolható hajtáslánc automata üzemben itt is csak az első kerekek kipörgése után vonja a hajtásba a hátsókat, de a Dusterénél rövidebb reakcióidővel. Alapjáraton az SX4 kicsit hangosabb a Daciánál, ám a középtartományban sokkal csendesebb.

A két au­tó nem a pré­mi­u­mos fi­nom­ko­dás, ha­nem a so­kak­nak el­ér­he­tő ár szel­le­mé­ben fo­gant. Va­ló­já­ban el­ké­pesz­tő, ho­vá fej­lő­dött az au­tó­gyár­tás, mi­lyen meg­ol­dá­so­kat, mi­nő­sé­get je­lent ma még a vi­szony­lag ol­csó tö­meg­au­tó is. Tes­sék csak akár egy tíz év­vel ez­előt­ti új­don­ság­ra néz­ni, a mű­anya­go­kat meg­ta­po­gat­ni, a biz­ton­sá­gi fel­sze­re­lést ös­­sze­vet­ni vagy a négykerék-hajtás mű­kö­dé­sét meg­fi­gyel­ni. A Da­cia és a Su­zu­ki ki­ala­kí­tá­sa tá­vol­ról sem si­lány, az uta­zás kom­for­tos, és ve­ze­té­si örö­möt is kí­nál mind­két au­tó.

A Su­zu­ki négy­ke­re­ke­se gaz­dag fel­sze­re­lés­sel, a Da­ci­áé sze­ré­nyebb ki­vi­tel­ben fél­mil­li­ót meg­ha­la­dó nye­re­ség­gel is meg­kap­ha­tó. Igé­nye­sebb belterű a Su­zu­ki, ám ha a hát­só sor­ban rend­sze­re­sen töb­ben utaz­nak, ha sok a cso­mag, ak­kor a tá­ga­sabb Da­cia kí­nál jobb meg­ol­dást. Te­re­pen a ma­ga­sabb Duster né­mi előny­ben van, az or­szág­úton egyen­lít az SX4. A ja­pán mo­tor­ja né­mi­képp fi­no­mabb, fo­gyasz­tá­sa ked­ve­zőbb, a teszt­ben fő­ként mű­sza­ki tar­tal­má­val ke­rült a ka­rosszé­ri­á­já­val több pon­tot gyűj­tött Da­cia elé.

Az Autó 2011/2. számából

Comments

comments

Címkék: , , ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Mazda CX-5 – Csendes finomság

A CX-5 már 2017-óta fut az utakon, az idei...

Már rendelhető a bZ4X, a Toyota első akkumulátoros elektromos modellje

A Toyota új bZ – beyond Zero – almárkájának...

Magyarországon is bemutatkozik az MG

Három modell forgalmazásával kezdi meg hazai tevékenységét a kínai...

Hangos Az Autó! – 5. rész

Letölthető és hallgatható podcast mellékletünk aktuális, júniusi adása.

Hangos Az Autó! – 4. rész

A 4. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás