Újautó

2011. január 10. hétfő, 00:37

Összehasonlító teszt: Ford C-Max 1.6 TDCi, Opel Meriva 1.7 CDTI - Családi helytartók

Ta­lán a leg­csa­lá­dibb au­tók cso­port­ja a kom­pakt egy­te­rű­e­ké. Két új­don­ság­gal bő­vült a fa­mí­lia.

Csak­nem 10 cm-rel rö­vi­debb s 11 mm-rel ala­cso­nyabb az Opel

Két meg­újult egy­te­rű de­bü­tál az al­só-kö­zép­ka­te­gó­ri­á­ban. A Ford a ha­ma­ro­san meg­ér­ke­ző új Focus mű­sza­ki alap­ján, az Opel pe­dig az Astra-Zafiráén nőtt az elődmo­dell­nél na­gyobb­ra. A csa­lád ju­tal­ma a hely­bő­ség és a kön­­nyű tér­ala­kí­tás.

Mind­két au­tó az egy­te­rű­ek épí­té­si mód­ját kö­ve­ti. A mo­dell­vál­tás egy­ben a mé­re­tek mó­do­su­lá­sát is je­len­ti. A C-Max 5 cm-rel lett hosszabb, a Meriva 14-gyel, még­is a Ford a haj­la­mo­sabb a nö­ve­ke­dés­re, rész­ben az­zal, hogy lé­te­zik a Compact el­ne­ve­zé­sű alap­vál­to­za­tá­nál na­gyobb, Grand-ki­ala­kí­tá­sa is (+14 cm).

Sí­kok­kal ha­tá­rolt tér, a Merivában karakuri mó­don, a la­pot ma­ga alá sül­­lyeszt­ve dönt­he­tő le a há­rom rész­re osz­tott tám­la

A Ford C-Max utas­tere rá­né­zés­re is kom­for­tos, a be­ren­de­zés a sok mű­anyag da­cá­ra kel­le­mes ér­zést kelt. Pu­ha az ol­dal­fal a ke­zek kö­ze­lé­ben, a mű­szer­fal ugyan­csak­. Utób­bi hos­­szan nyúj­tó­zik a tá­vo­li szél­vé­dő­ig. Ké­nyel­me­sek az ol­dal­tar­tást is adó szé­les, hos­­szú la­pú ülé­sek. Az elül­sők tág ha­tá­rok kö­zött to­lo­gat­ha­tók. Ra­ko­dá­si le­he­tő­ség akad elég, a zse­bek mé­re­te meg­fe­le­lő.

A pe­dá­lok lép­cső­zött­sé­ge nem za­va­ró, kön­­nyű ké­nyel­me­sen el­he­lyez­ked­ni. A ke­rek órák fém­ke­re­tei kis­sé szög­le­te­sek, mint­ha for­ma­ter­ve­zés köz­ben le­ej­tet­ték vol­na őket. A kö­zép­kon­zol szé­le­sen ki­tü­rem­ke­dik, for­má­ját mo­bil­te­le­fon ih­let­te. Ele­in­te meg­esik né­hány "té­ves hí­vás", ám a ke­ze­lők ér­tel­mes rend­jé­re ha­mar rá­áll a kéz. Akár­csak az elül­ső osz­lo­pok, a hát­sók is na­gyon sok lát­ni­va­lót el­ta­kar­nak a ve­ze­tő elől, töb­bet, mint az Opel­ben.

Az ülő­lap és a tám­la egy­ben bucs­káz­tat­ha­tó elő­re a Ford­ban. Itt is háromosztatú az ülés­sor, ám a szé­le­sebb kö­zép­ső hely mi­att ké­nyel­me­sebb, mint az Opel­ben

Az Opel Meriva első aj­tói a szo­ká­sos­nál szé­le­sebb­re nyíl­nak, majd­nem me­rő­le­ges­re tár­ha­tók. Na­gyon kön­­nyű a ki-be­szál­lás a ma­gas ülé­sek­re. Az el­ső és a hát­só osz­lo­pok is vas­ta­gok. Bár töb­bet lát­ni tő­lük, mint a Ford­ban, az Opel ve­ze­tő­je is törzs­moz­gás­sal kény­te­len kom­pen­zál­ni a ta­ka­rást. A ve­ze­tő­ülés kis­sé kes­keny, ol­dal­tar­tá­sa spor­tos. A lap rö­vid, de a be­tét ki­hú­zá­sá­val 4 cm-rel meg­hos­­szab­bít­ha­tó.

A For­dé­nál ke­ve­sebb, ám így is ele­gen­dő a kö­nyö­kök tá­vol­sá­ga és a fej fö­löt­ti tér. Gon­dos a ki­ala­kí­tás, nincs utas­té­ri zör­gés vagy nyi­kor­gás. Sok a mű­anyag, az érin­ten­dő ré­sze­ken pu­ha bo­rí­tás­sal, itt-ott fém­dí­szek­kel. Az órák ha­gyo­má­nyos rend­ben, fém­ke­ret­ben so­ra­koz­nak, jól ér­tel­mez­he­tő­ek. A kap­cso­lók – akár­csak a Ford­ban – finoman mű­köd­nek.

A hát­só ülé­sek há­rom rész­re oszt­va fek­tet­he­tők le, köz­ben a lap is elő­re­sik­lik, egy­sze­rű a tér­for­má­lás. A kö­zép­ső, kes­ke­nyebb tám­lát elég le­dön­te­ni ah­hoz, hogy a két szél­ső ülés ké­nyel­mes fo­tel­lé vál­jon, és a kö­zép­rész fö­lé csúsz­va 4 cm-rel el­tá­vo­lod­jon a fal­tól. Sín­jü­kön 22 cm-t elő­re- vagy hát­ra­tol­ha­tók az ülés­ré­szek.

Mind­két mo­tor Euro5-ös, közöscsöves be­fecs­ken­de­zé­sű, köz­teshű­tős, vál­to­zó geo­met­ri­á­jú tur­bó töl­ti, de sok a szer­ke­ze­ti kü­lönb­ség kö­zöt­tük. A Ford 1,6-osa tel­je­sen alu­mí­ni­um­szer­ke­ze­tű, a leg­újabb át­ala­kí­tás ered­mé­nye­ként mos­tan­tól csak hen­ge­ren­kén­ti két­sze­le­pes.

A Ford kö­zép­kon­zolja szé­le­sebb az Ope­lé­nél, a ké­zi­fék ha­gyo­má­nyos kar­ral mű­köd­tet­he­tő

Egyet­len fe­lül­fek­vő ve­zér­mű­ten­gely­ét vál­to­zat­la­nul fo­ga­zott szíj hajt­ja. Az Opel 1,7-ese ön­tött­vas blok­kos, DOHC-vezérlésű és hen­ge­ren­kén­ti négy­sze­le­pes, ve­zér­mű­ve a For­dé­hoz ha­son­ló­an szíj­haj­tá­sú. Mind­két vál­tó hat­fo­ko­za­tú, bowdenes moz­ga­tá­sú, a kup­lun­go­kat hid­ra­u­li­ka eme­li ki.

Ford C-Max – A Peugeot–Citroën-eredetű, de for­dos fi­nom­han­go­lá­sú 1,6-os alap­já­ra­ta an­­nyi­ra csen­des és egyen­le­tes, hogy szin­te le­he­tet­len meg­mon­da­ni, dí­zel-e egy­ál­ta­lán. Las­san me­leg­szik, de hő­mér­sék­le­té­től füg­get­le­nül min­dig egy­for­mán vi­sel­ke­dik, és hi­de­gen is ugyan­olyan csen­des, mint me­le­gen.

Az Astráéhoz ha­son­ló, ap­ró gom­bok­kal te­le­tűz­delt mű­szer­fal ki­ve­he­tő, to­lo­gat­ha­tó kö­zép­kon­zol­lal, elekt­ro­mos, hely­ta­ka­ré­kos ké­zi­fék­kap­cso­ló­val

Az Opel 1,7-ese alap­já­ra­ton sem ta­gad­hat­ja le dí­zel­sé­gét. Rez­gé­sei érez­he­tők, hang­ja – a For­dé­hoz ké­pest – jól hall­ha­tó. Las­san me­leg­szik be, és hi­de­gen is ugyan­olyan ka­rak­te­rű, mint me­le­gen, ám gáz­re­ak­ci­ó­ja lent is jó­val élén­kebb a C-Maxénál.

Na­gyon ha­son­ló mó­don vi­sel­ke­dik a két fu­tó­mű. Az el­ső McPherson (a gó­lya­lá­bak­hoz be­kö­tött sta­bi­li­zá­tor­ral) kö­zös, hát­ra a Merivába egy­sze­rű csa­tolt len­gő­ka­ros, a Ford­ba sok­kal igé­nye­sebb, ol­da­lan­kén­ti több len­gő­ka­ros fel­füg­gesz­tést sze­rel­tek. Mind­ket­tő négy tár­csa­fé­kes, egy­aránt 205/55 R16-os gu­mi­kat hor­da­nak (a Ford Good­yeart, az Opel Bridgestone-t), s alap­áron ad­ják hoz­zá­juk a kitörésgátlót.

Prak­ti­kus, a csa­lád és cso­mag­jai szál­lí­tá­sá­ra is jól hasz­nál­ha­tó au­tó mind­ket­tő. A kü­lönb­sé­gek nem na­gyok ugyan, még­sem tu­dott az Opel el­len­lá­ba­sá­nál több pon­tot gyűj­te­ni az ér­té­ke­lés ka­te­gó­ri­á­i­ban, ki­vé­ve a mo­tor-erő­át­vi­telt.

A na­gyobb C-Max ka­ros­­szé­ri­á­ja mé­re­te­i­vel ele­ve előny­ben van, s mel­let­te szól a kel­le­me­sebb ru­gó­zás és a mér­sé­kel­tebb fo­gyasz­tás is. A szel­le­mes meg­ol­dá­so­kat fel­vo­nul­ta­tó Meriva tér­ala­kí­tá­sá­nak gaz­dag­sá­gá­val, csön­des­sé­gé­vel és ked­ve­zőbb árá­val sze­rez­het hí­ve­ket ma­gá­nak.

Az Autó 2010/11. számából

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Hangos Az Autó! – 5. rész

Letölthető és hallgatható podcast mellékletünk aktuális, júniusi adása.

Hangos Az Autó! – 4. rész

A 4. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Michelisz Norbi idén két sorozatban is versenyez

A WTCR világkupa 2019. évi bajnoka 2022-ben az elektromos...

Hangos Az Autó! – 3. rész

A 3. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

Luxus a luxusban – Pappas Showroom a Matild Palace-ban

Magyarországon először nyílik Mercedes-Benz luxury showroom, a Pappas Auto...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás