Bemutatók

2011. január 10. hétfő, 15:18

Bemutató: Renault Latitude - Palettaszélesítés

Amen­­nyi­re ext­ra­vagáns­nak szá­mí­tott a Re­nault nagy­autója, a Vel Satis, an­­nyi­ra kon­zer­va­tív a Latitude.

Nem pro­vo­ka­tív, még­is ele­gáns a kró­mo­zott ab­lak­sze­gé­lyes Latitude for­má­ja. Ke­re­kei 16-18 co­los kön­­nyű­fé­mek

No­ha a ha­zai pi­ac­ról már há­rom éve hi­ány­zik, a Vel Satis gyár­tá­sát csak ta­valy nyá­ron fúj­ta le a Re­nault. Ad­dig sem szá­mí­tott nagy si­ker­nek a szo­kat­lan, egyterűs ka­ros­­szé­ri­á­jú, sok tech­ni­kai cse­me­gét rej­tő, hi­bát­lan tö­rés­teszt-ered­mé­nyű, ám kis­sé drá­ga, mind­ös­­sze 62 201 pél­dány­ban el­kelt öt­aj­tós.

A ko­ráb­bi kon­cep­ci­ót tel­jes mér­ték­ben sut­ba vág­va most a ko­re­ai Samsung SM5 alap­ja­i­ra ál­lí­tot­ta négy­aj­tós nagy­au­tó­ját a Re­nault. A ko­re­a­i­ak ad­ják a gyár­tást is. A Vel Satis fu­tu­risz­ti­kus for­má­ját a Latitude a le­he­tő leg­ha­gyo­má­nyo­sabb, négy­aj­tós ka­ros­­szé­riá­val fe­led­te­ti.

A láb­hely óri­á­si a má­so­dik sor­ban, ami azon­ban ta­lán túl­zot­tan hát­ra ke­rült, elő­rébb na­gyobb fej­te­ret hagy­na a te­tő­ív

A rész­le­tek jel­leg­ze­te­sen renault-sak, de a kön­tös alól egy­ér­tel­mű­en ki­kan­di­kál­nak a ke­le­ti ala­pok. Utób­bi­ak per­sze nem ros­­szak, de a for­má­ból hi­ány­zik a már­ka mo­dell­je­i­re jel­lem­ző egyé­ni­ség. Mé­re­te­i­vel (4,9×1,83×1,48 m) a Vel Satisnál 3 cm-rel hosz­­szabb, de 3-mal kes­ke­nyebb és 6-tal ala­cso­nyabb, a Lagunát pe­dig hossz­ban 29,2, szél­té­ben 2,2, ma­gas­ság­ban 3,8 cm-rel nö­vi túl. Míg di­men­zi­ó­i­val egy­ér­tel­mű­en nagy­au­tós, po­zi­ci­o­ná­lá­sa alap­ján in­kább mé­re­tes fel­ső-kö­zép­ka­te­gó­ri­ás­nak ígé­rik.

Szük­ség­pót­ke­rék­kel 477 l-es a cso­mag­tér, a fe­dél szé­le­sen, de nagy kü­szö­böt hagy­va nyí­lik

Az el­ső ülé­sek elekt­ro­mos ál­lít­ha­tó­sá­ga és op­ci­ós (két szín­ből vá­laszt­ha­tó) bőr­kár­pi­to­zá­sa nem ku­ri­ó­zum, el­len­ben a sza­bá­lyoz­ha­tó in­ten­zi­tá­sú mas­­szí­ro­zás az. A hát­só sor a ka­te­gó­ri­á­tól meg­szo­kot­tan két­sze­mé­lyes­re for­má­zott, a kö­zép­ső pad­ló­du­dor nem túl nagy, vi­szont a há­rom­zó­nás légkondi ve­zér­lé­sét és lég­be­fú­jó­ját is ma­gá­ba zá­ró kö­zép­ső mű­anyag box je­len­tő­sen szű­kí­ti a kö­zép­ső láb­te­ret, a jócs­kán hát­ra­vitt ülés és a ku­pé­san lej­tő te­tő­ív mi­att pe­dig a fej­tér is csu­pán 180 cm-es test­ma­gas­sá­gig ele­gen­dő.

A Latitude kor­mány­mű­ve fo­gas­lé­ces, szer­vó­ja a négy­hen­ge­res mo­to­rok­nál elekt­ro­me­cha­ni­kus, a V6-osnál hid­ra­u­li­kus. Egyet­len (2,0 l, 140 LE) ben­zin­mo­tor­ja ha­gyo­má­nyos szí­vó­cső-be­fecs­ken­de­zé­sű, ám E85-kompatibilis. Dí­zel­jei kö­zött a 2,0 l-es dCi 150 és 175 ló­erős, az erő­seb­bik au­to­ma­ta vál­tó­val is sze­re­pel, a 240 ló­erős 3,0 V6 dCi csak­is az­zal kap­ha­tó, összkerékhajtás nincs. Az au­to­ma­ták ha­gyo­má­nyos boly­gó­mű­ve­sek, fi­no­man, de a mai él­vo­nal­be­li egy­sé­gek­hez mér­ten kis­sé lom­hán kap­csol­nak.

Az Autó 2010/11. számából

Comments

comments

Címkék: , , ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás