Bemutatók

2010. november 24. szerda, 01:13

Bemutató: Lexus CT 200h - Életbűvész

A Lexus újabb kategóriát hibridesít. A CT 200h az első prémiumhibrid a legnépesebb, alsó-középosztályban.

Bemutató

Az alak­té­nye­ző 0,28, öt aj­ta­já­val akár sportkombi is le­het­ne, a LED-es vi­lá­gí­tá­sá­val is ener­gi­át ta­ka­rít meg, kí­vül ös­­sze­sen 89 fény­emit­tá­ló di­ó­dá­ja van

A Toyota/Lexus kö­vet­ke­ze­te­sen ve­ze­ti vé­gig mo­dell­kész­le­tét azon az úton, amit már évek­kel ko­ráb­ban fel­vá­zolt. Min­den ka­te­gó­ri­á­ra leg­alább egy hib­ri­det ígért, nem­csak a tö­meg­gyárt­má­nyok kö­zött, de a pré­mi­um­ka­te­gó­ri­á­ban is. Most a leg­ke­re­set­tebb al­só-kö­zép­osz­tály­ban elő­ször kí­nál lu­xus­au­tót, és azon­nal hib­ri­det.

A Lexus a pré­mi­um­gyár­tók kö­zött az egyet­len, aki nem adó­ke­rü­lő, műhibridekkel, ha­nem va­ló­ban ener­gia- és kör­nye­zet­kí­mé­lő tel­jes ér­té­kű két­éle­tű­ek­kel ope­rál. Eb­ben a me­zőny­ben azok­nak a gaz­da­gok­nak tá­lal­hat fel ilyen au­tó­kat, akik ta­lán fo­gé­ko­nyab­bak a kör­nye­zet­tu­da­tos gon­dol­ko­dás­ra, és anya­gi­lag job­ban meg­en­ged­he­tik ma­guk­nak, hogy te­gye­nek is va­la­mit ezért. Rá­adá­sul a na­gyobb ka­te­gó­ri­ák­ból lej­jebb eresz­ked­ve, me­rő­ben új, fi­a­ta­labb vá­sár­lói ré­te­get há­lóz­hat be. A CT 200h-nak lát­ha­tó­an ezt a sze­re­pet szán­ták.

A cég sze­rint a tel­je­sen új pad­ló­le­mez­re új le­mez­mun­kát ál­lí­tot­tak, a for­mát és a ve­ze­té­si tu­laj­don­sá­go­kat pe­dig fel­té­te­lez­he­tő­en ar­ra ido­mí­tot­ták,

A me­re­dek aj­tó vi­szony­lag nagy cso­mag­te­ret rejt

hogy a BMW 1-es so­ro­za­tát szo­ron­gas­sák meg ve­le.

A ki­ala­kí­tás alap­ve­tő cél­ja a ve­ze­té­si él­mény volt, eh­hez a spor­tos­ság­hoz vi­szony­lag ala­cso­nyan, a meg­szo­kott­nál hang­sú­lyo­zot­tabb, de nem ide­ge­sí­tő­en aka­dá­lyos ol­dal­tar­tá­sú ülés­ben ül a ve­ze­tő a kis­szö­gű kor­mány­ten­gely­re csa­va­ro­zott, di­rekt, 2,7 for­du­la­tos kor­mány mö­gött. A Priusból, Aurisból át­emelt ele­mek­ből (1,8-as Atkinson-ciklusú bel­ső égé­sű mo­tor, há­rom­fá­zi­sú, ál­lan­dó mág­ne­ses vil­lany­mo­tor, fo­ko­zat nél­kü­li nyo­ma­ték­vál­tó) él­mény­par­kot épí­tet­tek, hogy a spor­tos­ra vett el­ső McPherson- és a hát­só ket­tős

Ran­gos mű­szer­fal, igen jó mi­nő­ség­ben. Fi­gye­lem­re mél­tó a pi­ci vál­tó és alul, kéz­kö­zel­ben az ál­ta­lá­nos me­nü­rend­szer (más Lexusból már is­mert) egér­sze­rű ke­ze­lő­je. Audio­rendszeré­nek hang­szó­ró­memb­rán­ja bam­busz fa­szén­ből ké­szül

keresztlengőkarokból ös­­sze­ra­kott fel­füg­gesz­té­se­ken vagy szin­te ra­di­ká­li­san spor­tos, vagy hét­köz­na­pi vagy nem min­den­na­po­san ta­ka­ré­kos, vagy tisz­ta elekt­ro­mos ve­ze­té­si le­he­tő­sé­gek­kel szó­ra­koz­tas­sák el a ve­ze­tőt. Eh­hez iga­zá­ból nem is kell so­kat ten­nie: egy kap­cso­ló el­for­dí­tá­sá­val, il­let­ve egy gomb le­nyo­má­sá­val vá­lo­gat­hat a bő­ség­tál­ból. A spor­tos mód­ban nem­csak a bel­ső égé­sű mo­tor for­du­lat­szá­ma emel­ke­dik meg, és a 150 volt­ról 650-re emelt elekt­ro­ni­kus hib­rid­sza­bá­lyo­zás lesz a le­he­tő leg­va­dabb, de a gáz­pe­dál és elekt­ro­me­cha­ni­kus kor­mány­szer­vo-sza­bá­lyo­zás is egy ki­csit fel­gyor­sul, a kitörésgátló lé­nye­ge­sen na­gyobb te­ret hagy az ökör­kö­dés­nek. A fo­ko­za­tok kö­zöt­ti vál­tást a mű­szer­fa­lon is nyo­mon le­het kö­vet­ni, a spor­tos ál­lás­ban a hát­tér­vi­lá­gí­tás vö­rös­re vált, és a mű­szer­pult bal ol­da­lán egy for­du­lat­szám­mé­rő is meg­je­le­nik, ami ko­ráb­ban a cég hib­rid­je­i­ről hi­ány­zott. En­nek je­len­tő­sé­ge, hogy a más mo­del­lek­ben is sze­rep­lő, kü­lön­le­ges au­to­ma­ta vál­tó pél­dát­la­nul fi­nom mű­kö­dé­se nyo­mon kö­vet­he­tőb­bé vá­lik. Jól lát­szik pél­dá­ul, hogy a gyor­sí­tás­kor me­re­de­ken fel­ro­ha­nó for­du­lat­szám a pe­dál­nyo­más mér­sék­lé­sé­vel őrül­ten zu­han­ni kezd, és az ál­lan­dó se­bes­ség tar­tá­sá­hoz el­ké­pesz­tő­en vis­­sza is es­het, száz kö­rü­li tem­pó­nál ép­pen az ez­res ér­ték fe­lett ál­la­po­dik meg, ami nem csak a fo­gyasz­tás­nak, a zaj­szint­nek is jót tesz, a mo­tor élet­tar­ta­má­ról nem is be­szél­ve.

Miniatűrizálás. Az egész hibridrendszer kisebb helyen van, mint más autókban a hagyományos megoldás. A két ru­gó­tor­nyot a rez­gé­sek szű­ré­sé­re fej­lesz­tett, rugal­mas elem­mel meg­sza­kí­tott me­re­ví­tő kö­ti ös­­sze

Az au­tó ki­ala­kí­tá­sát a hely, a mi­nő­ség, a ve­ze­té­si él­mény és a biz­ton­sá­gos­ság ve­zé­rel­te, ez utób­bi­ban az elsőkerék-hajtásnak csak vi­tat­ha­tat­lan elő­nyei van­nak.

A ki­dol­go­zás majd­nem ma­ku­lát­lan, so­kat se­gí­te­ne, ha a zse­bek és tá­ro­lók pu­ha anyag­gal len­né­nek bé­lel­ve (már ha egy­ál­ta­lán len­ne be­lő­lük), és a gép­ház­te­tőt te­lesz­kóp, nem pe­dig a tel­je­sen mél­tat­lan acél­pál­ca pec­kel­né ki. Nagy és ma­gas a hely elöl és há­tul, emitt szin­te tel­je­sen sík a pad­ló­le­mez. A mű­szer­fa­lat pu­ha mű­anyag bur­kol­ja, az aj­tók fel­ső sze­gé­lyét ki­csit ke­mé­nyebb, de a fi­nom tex­tú­ra lát­tán az utób­bi in­kább csak tény­rög­zí­tés vagy sznob nya­fo­gás. A cso­mag­tér „alap­já­ra­ton” át­la­gos, 375 l, a hát­só ülé­sek­nek a hib­rid­ak­ku­mu­lá­tor mi­att csak a tám­lá­juk hajt­ha­tó elő­re, így az űr­tar­ta­lom­ból 985 l lesz.

A cso­mag­tér az elő­re­haj­tott ülés­tám­lá­val sík ma­rad, ha bent van ta­ka­ró­leme­z, ha ki­ves­­szük, lép­csőt ké­pez az ülés mö­göt­ti ak­ku­mu­lá­tor

A fel­sze­re­lé­sek kö­ré­be szin­te min­den be­von­ha­tó, a bal­eset­re elő­ké­szü­lő biz­ton­sá­gi rend­szer (öv­elő­fe­szí­tés, emelt fékerősegítség, ké­sőbb au­to­ma­ti­kus fé­ke­zés), az al­kal­maz­ko­dó se­bes­ség­tar­tó auto­ma­ti­ka, nyolc lég­zsák (két el­ső térd­zsák­kal) vagy egye­bek mel­lett a kitörésgátló. Az el­ső ve­ze­té­si pró­bán fel­tűnt a na­gyon jó kor­mán­­nyal tá­mo­ga­tott ve­zet­he­tő­ség, a rob­ba­né­kony­ság (kb. 60 km/ h-ig), ami­ben nyil­ván nagy sze­re­pet ját­szik az el­in­du­lás pil­la­na­tá­tól 207 Nm-es nyo­ma­té­kot kurb­li­zó vil­lany­mo­tor és a mérő jelezte igazán alacsony pillanatnyi fogyasztás, amit a gyá­ri mi­ni­má­lis, 89 g/km-es, ve­gyes CO2-kibocsátás is mutat. Az egyéb­ként 15-16-17 co­los gu­mik­kal kap­ha­tó CT 200h-t a 17-es gu­mik­kal a szá­munk­ra is­me­ret­len uta­kon ki­csit spor­to­san ke­mény ru­gó­zá­si ké­pet és a várt­nál na­gyobb gör­dü­lé­si zajt mu­ta­tott.

A ki­zá­ró­lag Ja­pán­ban gyár­tott, ne­ve sze­rint (CT 200h: Compact Tourer) a 2,0 li­te­res mo­to­rok­nak meg­fe­le­lő me­net­di­na­mi­kát mu­ta­tó hib­rid tú­ra­au­tó a mó­dos, vá­lasz­té­kos íz­lé­sű, spor­tos vezetést ked­ve­lő, kör­nye­zet­tu­da­tos és ész­­sze­rű­en ta­ka­ré­kos ve­vő­kör au­tó­ja le­het a vél­he­tő­en 30 000 euro kö­rü­li árá­val.

Az Autó 2010/11. számából

Videó

Az Autó 2010/11. számából

Comments

comments

Címkék: ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás