Technika

2010. november 23. kedd, 02:49

Tanácsok téligumicseréhez - Tegyük fel

Jön a hi­deg, ide­je el­len­őriz­ni a gu­mi­ab­ron­cso­kat. Vá­sár­lá­si és hasz­ná­la­ti ta­ná­csok.

Tudnivalók a gumikról

Noha csak a profilmélység előírás, a gumi általános állapotára, anyagának töredezettségére is figyelni kell a vásárláskor, használator

No­vem­ber­ben már tel­je­sen ál­ta­lá­nos a reg­ge­li fagy, s az utak is csú­szós­sá vál­nak: el­jött a té­li min­tá­za­tú ab­roncs sze­zon­ja. A té­li vagy négy év­sza­kos gu­mi fő­leg la­tyak­ban, hó­ban és jé­gen se­gít, szá­raz úton nem je­lent előnyt, er­ről Az Au­tó szer­kesz­tő­sé­ge is meg­győ­ző­dött, még év ele­jén, pan­cser­tesz­ten (lásd Az Au­tó 2010/2). Mi­vel azon­ban té­len bár­mi­kor nya­kunk­ba kap­ha­tunk egy ha­va­zást, a biz­ton­sá­gos uta­zás­hoz a té­li min­tá­zat (az­az nem­csak a té­li gu­mi, ha­nem a la­tya­kos, ha­vas fe­lü­let­re is ki­kép­zett négy év­sza­kos) is va­ló.

So­kan csak a csú­szós utak szám­lá­já­ra írt bal­ese­tek­ről szó­ló hír­adás­ok ide­jén gon­dol­ják át, mit kell ten­ni­ük, hogy biz­ton­sá­go­san köz­le­ked­hes­se­nek a kö­vet­ke­ző hó­na­pok­ban. El­ső és ta­lán leg­fon­to­sabb kér­dés: van-e meg­fe­le­lő ál­la­po­tú gu­mink a tél­re? A min­tá­zat mély­sé­ge alap­ve­tő­en meg­ha­tá­ro­zó, hi­szen egy le­kop­ta­tott fe­lü­let még szá­raz kö­rül­mé­nyek kö­zött is bal­eset­ve­szé­lyes.

A DOT utol­só két szá­má­ból ki­de­rül: 2000-ben ké­szült, az­az túl öreg. Hasz­nált gu­mi vá­sár­lá­sa­kor er­re na­gyon kell fi­gyel­ni

A té­li­ek­nél a 4 mm-es pro­fil­mély­ség az a ha­tár, amely alatt nem sza­bad hasz­nál­ni a gu­mi­kat. Ha ez rend­ben van, meg kell néz­ni az ab­roncs ál­la­po­tát: men­­nyi­re el­öre­ge­dett az anyag (re­pe­de­zett-e a fe­lü­let és az ol­dal­fal), nincs-e lát­ha­tó sé­rü­lés? Ál­ta­lá­nos­ság­ban igaz, hogy 6 év után már a leg­jobb mi­nő­sé­gű gu­mi­ke­­rék is úgy el­öreg­szik, hogy ké­pes­sé­ge­i­nek zö­me el­vész, tíz év után pe­dig ko­ra mi­att (még szá­raz út­fe­lü­le­ten hasz­nál­va is) már olyan mér­ték­ben el­ve­szít­he­ti ta­pa­dá­sát, hogy ki­fe­je­zet­ten ve­szé­lyes­sé vál­hat. Az ilyen éle­me­dett gu­mit ér­de­mes le­cse­rél­ni. Er­ről a kö­peny DOT-száma alap­ján győ­ződ­he­tünk meg, az utol­só négy szám az ér­de­kes, az el­ső ket­tő a gyár­tás he­tét jel­zi, de szem­pon­tunk­ból sok­kal fon­to­sabb a gyár­tá­si évet el­áru­ló két utol­só. Nem kell a leg­drá­gább ab­roncs­ba be­ru­ház­ni: aki nem au­tó­zik ext­rém kö­rül­mé­nyek kö­zött (te­re­pen, nagy hó­ban, nagy se­bes­ség­gel, hos­­szabb tá­von or­szág­úton, au­tó­pá­lyán stb.) tél­víz ide­jén, a kö­ze­pes ár- és mi­nő­sé­gi ka­te­gó­ri­á­ba tar­to­zó gu­mi­val is meg­elé­ged­het.

A lengéscsillapító kezdi feladni, a még jó mintázaton megjelentek a fűrészfogas kopás első jelei. Ha nem cserélik ki a gátlót, hamarosan a gumi is a kukában végezheti

Az ab­roncs öre­ge­dé­sét le­het las­sí­ta­ni: ha rend­sze­re­sen ke­ze­lik er­re gyártott anya­gok­kal, il­let­ve a nyá­ri idő­szak­ban zárt he­lyen, nap­fény­től véd­ve tá­rol­ják, ké­sőbb kezd el re­pe­dez­ni, de a kor a ta­pa­dá­sá­nak min­den kö­rül­mé­nyek kö­zött árt. Kü­lö­nö­sen a hasz­nált gu­mik­ról mond­ha­tó el, hogy csu­pán a lát­ha­tó sé­rü­lé­sek egy ré­sze pusz­tán fe­lü­le­ti hor­zso­lás, a sza­bad szem­mel is lát­ha­tó hi­ba sú­lyos­sá­gát a gu­mi le­sze­re­lé­sé­vel, rend­sze­rint szak­em­ber ál­la­pít­hat­ja meg. Ki­zá­ró­lag gu­mi­sze­re­lő tud eg­zakt vá­laszt ad­ni ar­ra: ja­ví­tan­dó (és egy­ál­ta­lán: ja­vít­ha­tó-e), vagy nincs szük­ség be­avat­ko­zás­ra.

Vi­gyá­zat! Az M+S fel­irat nem fel­tét­le­nül je­lent ha­vas hasz­ná­la­tot, az M+S és a hó­pe­hely jel együtt vi­szont ki­fe­je­zet­ten a hógumi szimbóluma

A cse­re­gu­mit min­den­kép­pen szak­szer­viz­ben sze­rel­tes­sük a fel­ni­re, ahol a ke­re­ket ki is egyen­sú­lyoz­zák, és be­ál­lít­ják a lég­nyo­mást. Ke­rék­cse­ré­vel is jobb gu­mis­hoz men­ni, mert üt­het a fel­ni, és a rosszul be­ál­lí­tott nyo­más (amit nem­csak fel­sze­re­lés­kor, ha­nem rend­sze­res idő­köz­ön­ként, ál­ta­lá­ban két­he­ten­ként el­len­őriz­ni kell) nem­ csupán a gu­mit ká­ro­sít­ja, de a fo­gyasz­tást is ront­ja. A gu­mi- vagy ke­rék­cse­ré­nél – amen­­nyi­ben kö­tött for­gás­irá­nyú­ak a gu­mik – fel­tét­le­nül te­kin­tet­tel kell len­ni a for­gás­irány­ra. Egyút­tal a fu­tó­mű­vet is ér­de­mes el­len­őriz­tet­ni: ha nincs is hall­ha­tó je­le meg­hi­bá­so­dás­nak, a ká­tyús utak fél év alatt „el­ál­lít­hat­ják” a fel­füg­gesz­té­se­ket. Az ered­mény: ro­mol­hat az au­tó út­tar­tá­sa és ve­zet­he­tő­sé­ge, rend­el­le­ne­sen kop­hat­nak a gu­mik.

Az Autó 2010/11. számából

Tanácsok, ötletek

  • Kü­lö­nö­sen, ha ma­gunk sze­rel­tük fel a ke­re­ke­ket, el­len­őriz­zük a csa­va­ro­kat 40-50 km-rel a ke­rék­cse­re után. A fel­ni­re sze­relt gu­mi­kat egy­más­ra té­ve, fel­fe­lé hal­moz­va vagy a fel­nin ke­resz­tül a fal­ra sze­rel­ve tá­rol­juk. Ha nincs fel­ni, ál­lít­va, időn­ként for­gat­va te­gyük el a gu­mi­kat. 
  •  A gyá­ri gu­mi­mé­ret he­lyett vá­laszt­ha­tunk má­si­kat (úgy­ne­ve­zett vál­tó­mé­re­tet), fel­té­tel, hogy 2 szá­za­lék­kal ne le­gyen na­gyobb az át­mé­rő­kü­lönb­ség az ere­de­ti és az új mé­ret kö­zött; a ki­szá­mí­tás­ban a szak­szer­vi­zek és az internetes kal­ku­lá­to­rok se­gí­te­nek. A nagyobb ol­dal­ma­gas­ság és a kes­ke­nyebb fu­tó­fe­lü­let az ál­ta­lá­nos hasz­ná­lat­ban elő­nyö­sebb.
  • Elő­írás, hogy az au­tón a gu­mik­nak azo­nos szer­ke­ze­tű­ek­nek kell len­ni­ük, min­tá­za­tuk azon­ban ten­ge­lyen­ként el­tér­het.
  • Ha csak két gu­mit cse­ré­lünk, az újab­ba­kat in­kább hát­rasze­rel­tes­sük; a me­net­sta­bi­li­tás szem­pont­já­ból fon­tos, hogy a hát­só ten­ge­lyen jobb le­gyen a ta­pa­dás.
  • Nem elég, ha csak a haj­tott ke­rék­re te­szünk té­li fe­lü­let­re al­kal­mas ab­ron­csot: ha­von vagy jé­gen ki­szá­mít­ha­tat­lan­ná vál­hat a „ve­gyes” min­tá­za­tú ab­ronc­­csal sze­relt au­tó.
  • Ér­de­mes 8000–10 000 km-en­ként át­sze­rel­ni a gu­mi­kat a haj­tott ten­gely­ről az azo­nos ol­da­lon lé­vő nem haj­tott­ra, és for­dít­va. Így egyen­le­te­sebb lesz a ko­pás.
  • A té­li min­tá­zat fel­sze­re­lé­se­kor a le­sze­relt gu­mi­kat meg kell je­löl­ni, hogy tud­juk, hon­nan vet­tük le azo­kat; nem sza­bad meg­vál­toz­tat­ni az ere­de­ti for­gás­irányt.

Az Autó 2010/11. számából

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

Mazda CX-5 – Csendes finomság

A CX-5 már 2017-óta fut az utakon, az idei...

Már rendelhető a bZ4X, a Toyota első akkumulátoros elektromos modellje

A Toyota új bZ – beyond Zero – almárkájának...

Magyarországon is bemutatkozik az MG

Három modell forgalmazásával kezdi meg hazai tevékenységét a kínai...

Hangos Az Autó! – 5. rész

Letölthető és hallgatható podcast mellékletünk aktuális, júniusi adása.

Hangos Az Autó! – 4. rész

A 4. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás