Bemutatók

2010. november 19. péntek, 12:42

Bemutató: Peugeot 508 - Átment hídba

A Pe­u­ge­ot egy huszár­vá­gás­sal két ka­te­gó­ri­át ol­vasz­tott egy­be. A 407-est levál­tó 508 egy­elõ­re a 607-est is pó­tol­ja.

Bemutató

Új hű­tő­rácsstí­lus ve­ze­ti fel a fenn­héjá­zás­tól meg­tisz­tí­tott, ala­csony alak­té­nye­zős ka­ros­­szé­ri­át. A króm­dí­szek is klas­­szi­ku­sak, és a Pe­u­ge­ot ta­lán el­ső­ként fe­dez­te fel a sze­mek fon­tos­sá­gát, amit most az új kom­pakt Neo-technikás, nagy tel­je­sít­mé­nyű ve­tí­tős be­té­tek kö­ré for­mál­tak. Nézze meg videón is!

Az 508-as ki­gör­dí­té­sé­vel nem egy­sze­rű­en új mo­dell je­le­nik meg az uta­kon, a ka­ros­­szé­ria­di­vat egyik dik­tá­to­ra most stí­lust vált. Nem pusz­tán ar­ról van szó, hogy vé­ge a nagy szá­jú kor­szak­nak, új ka­rak­tert ad­va az autók cí­me­ré­nek, a hű­tő­rács­nak, mo­de­rál­va a szu­per­mo­dern ka­rosz­­szé­ria­vo­na­la­kat kon­zer­va­tív, még­is na­gyon mai és fő­kép­pen íz­lé­se­sen ele­gáns, procc­szűrt meg­je­le­nést kre­ál­tak a Pe­u­ge­ot-nak. Ez­zel az el­kép­ze­lés­sel jól lo­vag­ol­ja meg az egy­szer­re be­mu­ta­tott – a gyár sze­rint, de va­ló­já­ban is – la­ti­nos négy­aj­tós és kombikarosszériát.

Az eu­ró­pai és a kí­nai pi­ac­ra is szánt pá­ros mé­re­tei a 407-es­hez ké­pest is fel­jebb csúsz­tak (a ten­gely­táv 9,2 cen­ti­vel lett hosz­­szabb), ez­zel a hát­só hely lát­vá­nyo­san emel­ke­dett. A hát­só túl­nyú­lás eme­lé­sé­vel a cso­mag­tar­tó is tá­gult, mi­köz­ben a tö­me­get – azo­nos mo­to­ro­kat fi­gye­lem­be vé­ve – 35 kg-mal csök­ken­tet­ték, de hosz­­szabb is lett (a szedán 10,1, a kom­bi 4,8 cm-rel), és már-már hi­he­tet­le­nül jó alak­té­nye­ző­jű­re (szedán cw: 0,25, kom­bi: 0,26) si­kál­ták. Ezek a be­avat­ko­zá­sok – szin­tén a gyár sze­rint – nem­csak a kör­nye­zet­szen­­nye­zés­nek és a fo­gyasz­tás­nak, a di­na­mi­ká­nak és a tö­meg­csök­ke­nés el­le­né­re a biz­ton­ság­nak is jót tet­tek.

A kombiváltozat már a hát­só aj­ta­já­tól el­tér a négy­aj­tós­tól. 1,62 m2-es üveg nyit te­ret fent­ről. Az ötö­dik aj­tó elekt­ro­mos moz­ga­tá­ssal is ren­del­he­tő

A bel­sőt ha­son­ló­an, két­ség­kí­vül hi­val­ko­dást ke­rü­lő­en ala­kí­tot­ták, egye­ne­sen foly­tat­va azt a na­gyon fi­nom el­kép­ze­lést, amit a 308-as­sal in­dí­tot­tak el, a ba­rokk ol­tár­dí­sze­ket a temp­lom­ban hagy­va. A ki­vi­tel ma­ku­lát­lan. A fel­sze­relt­ség lé­pést tart a jel­leg­gel. A lég­kon­di­ci­o­ná­ló pél­dá­ul négy­zó­nás, kulcs nél­kü­li be­szál­lás és in­dí­tás, de­rék­mas­­szás a ve­ze­tő­ülés­ben, ve­tí­tős (head-up) ki­jel­ző na­vi­gá­ci­ó­val vagy JBL hang­rend­szer a sze­relt­ség­től füg­gő­en el­ér­he­tő.

A mo­tor­vá­lasz­ték­ban négy ré­szecs­ke­szű­rős dí­zel sze­re­pel (1,6 l e-HDi: 122 LE/82 kW, 2,0 l HDi: 140 LE/103 kW, 2,0 l HDi: 163 LE/120 kW, 2,2 HDi: 204 LE 150 kW (204 LE), 5 és 6 fo­ko­za­tú ké­zi-, il­let­ve 6 fo­ko­za­tú robotizált és auto­ma­ta vál­tó­val. Az e-HDi-nek start­stop rend­szer­rel és a 6 fo­ko­za­tú robotizált vál­tó­val a ve­gyes fo­gyasz­tá­sa mind­ös­­sze 4,4 l/100 km, a

Kü­lön­le­ge­sen fi­nom íz­lés­sel megrajzolt mű­szer­fal. A két el­ső ülés­pár­na hos­­sza is ál­lít­ha­tó

CO2-kibocsátása csu­pán 144 g/km, a ké­sőb­bi­ek­ben eze­ket az ér­té­keket 4,2 l/100 km-re és 110 g/km-re szo­rít­ják le. A két ben­zi­nest (1,6 l VTi: 120 LE/88 kW, 1,6 l THP 156/115 kW) 6 fo­ko­za­tú ké­zi-, ro­bot- és au­to­ma­ta vál­tók­kal pá­ro­sít­ják.

A 408-as pad­ló­le­me­zé­re tett 508-as el­ső McPhersonjai tel­je­sen újak, a hát­só fel­füg­gesz­té­sek ösz­­sze­tet­tek, a spor­to­sabb GT-n elöl ket­tős keresztlengőkarokhoz kö­töt­ték a ke­re­ke­ket. Ezt a vál­to­za­tot hajt­ja majd a mé­ret­csök­ken­tés je­gyé­ben a 2,2 HDi, ami 450 Nm-es nyo­ma­té­ká­val a V6-os 2,7-est vált­ja le. A hat­fo­ko­za­tú au­to­ma­tá­hoz csa­va­ro­zott mo­tor kü­lön­le­ges­sé­ge a ti­tán­la­pá­tos tur­bó, és CO2-kibocsátása a V6-osénál (223 g/ km) ala­cso­nyabb, 150 g/km. Az 508 az el­ső ke­re­ke­ket dí­zel-, a hát­sót elekt­ro­mo­tor­ral haj­tó, 200 lo­vas (CO2 99 g/km!) hib­rid­vál­to­zat­ban is meg­je­le­nik 2012-ben.

Bővebben Az Autó 2010/11. számában olvashat a cikk témájáról!

Videó

Bővebben Az Autó 2010/11. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás