Újautó

2010. november 18. csütörtök, 12:14

Teszt: Kia Sportage 2.0 CRDI VGT EX - Felvette a stílust

Is­mét na­gyot lé­pett elõ­re a Kia ki­seb­bik sza­bad­idő-au­tó­ja, már nem csak ára, meg­je­le­né­se is csá­bí­tó le­het.

Képekben

A fény­szó­rók már az alap­ver­zi­ón is jó fé­nyű ve­tí­tő­len­csé­sek, a LED-es nap­pa­li fény azon­ban ott még nem jár, a köd­fény­szó­ró sem alap­áras. Megállapíthatatlan, hogy a lemezek alatt a Hyundai ix35-tel közös technika lapul
 
Bő 1,5 m-es a bel­ső szé­les­ség, a na­rancs be­té­tek op­ci­ók. Fel­tű­nő­en sok a ra­ko­dó­hely, na­gyok az aj­tó­zse­bek, a kö­nyök­lő re­ke­sze előtt dup­la po­hár­tar­tó, a kö­zép­kon­zol tö­vé­ben ap­ró re­kesz vár­ja a ka­ca­to­kat
 
A ma­gas far lát­vá­nyos, de erő­sen kor­lá­toz­za a hát­ra­lá­tást, a lök­há­rí­tók­ba tett irány­jel­zők meg­le­he­tő­sen sé­rü­lés­ve­szé­lyes hely­re ke­rül­tek. Alufelni min­den Sportage-hoz jár, az EX 17 co­lo­sa­kat kap
    

  

Há­tul a tér és az ülés is mé­re­tes, a kö­zép­ső hely sem cse­ne­vész
 
Ké­nyel­me­sek,mégsem agyon­for­má­zot­tak az itt na­rancs­szí­nű var­rás­sal dí­szí­tett el­ső ülé­sek
 
Az öb­lös cso­mag­tér bő­ví­té­sé­re há­tul­ról is elő­re­bil­lent­he­tők a 60/40 arány­ban osz­tott ülés­tám­lák. A tol­dott rak­tér pad­ló­ja nem tel­je­sen tö­rés­men­tes, de lép­cső nél­kü­li
    

  

Elöl-hátul pa­lack­tar­tó­sak az Orange cso­mag­ban lát­vá­nyos aj­tó­zse­bek
 
Az EX ese­té­ben hű­tött kesz­tyű­tar­tó nem túl nagy, de az A4-es for­má­tu­mú lap el­fér ben­ne
 
Egy sík­ban, szel­lő­sen áll­nak a pe­dá­lok
    

 

 

Egy sík­ban, szel­lő­sen áll­nak a pe­dá­lok
 
A cso­mag­tér fel­hajt­ha­tó pad­ló­ja ki­nyit­va is rög­zít­he­tő. A ke­rék­já­ra­tok mö­gött is la­pul egy-egy sze­pa­rált boksz
 
Az ol­dal­só irány­jel­zők csak az EX szinttől ke­rül­nek a tük­rök­be
    

Bővebben Az Autó 2010/11. számában olvashat a cikk témájáról!

Előnyei-hátrányai

Karosszéria, felfüggesztésMotor, erőátvitel
For­más ka­ros­­szé­ria
Hely­kí­ná­lat elöl-hátul
Komfortos ülé­sek
Ké­nyel­mes, sta­bil fu­tó­mű
Sok pa­ko­ló­hely
Kor­lá­to­zott ki­lá­tás
Osz­tat­lan kül­ső tük­rök
Gör­dü­lé­si zaj
 
Nyo­ma­ték már ala­csony for­du­la­ton
Vál­tó-át­té­te­le­zés
Fix­re zár­ha­tó összkerékhajtás
Fo­gyasz­tás
Vál­tó­meg­ve­ze­tés
Biztonság Költségek

6 lég­zsák, ESP alap­áron

 

Isofix

Ha­tá­sos fé­kek

Jó fény­szó­rók

LED-es nap­pa­li fény
Sé­rü­lés­ve­szé­lyes hát­só lám­pák
 
Gaz­dag fel­sze­re­lés
Ked­ve­ző ár
Re­kor­der ga­ran­cia
Szer­viz­cik­lus
 

Bővebben az Az Autó 2010/11. számában olvashat a cikk témájáról!

Műszaki adatok

Motor So­ros négy­hen­ge­res, kö­zös nyo­mó­csö­ves, vál­to­zó geo­met­ri­á­jú tur­bós, ré­szecs­ke­szű­rős dí­zel­mo­tor, elöl ke­reszt­ben be­épít­ve. Ön­tött­vas blokk, kön­­nyű­fém hen­ger­fej. Két fe­lül­fek­vő, lánc­haj­tá­sú ve­zér­mű­ten­gely, hen­ge­ren­ként négy sze­lep. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1995 cm3, fu­rat: 84,0 mm, lö­ket: 90,0 mm. Sű­rí­té­si arány: 16,5:1. Tel­je­sít­mény: 136 LE/100 kW (4000/min). Nyo­ma­ték: 319 Nm (1800– 2000/min). Olaj­töl­tés: 8,0 l. Hű­tő­fo­lya­dék: 8,5 l. Ak­ku­mu­lá­tor: 72 Ah.

Erőátvitel Hat­fo­ko­za­tú kéziváltó, összkerékhajtás. Hid­ra­u­li­kus mű­köd­te­té­sű, egy­tár­csás szá­raz ten­gely­kap­cso­ló. Se­bes­ség 1000/min. for­du­lat­szá­mon ha­to­dik fo­ko­zat­ban 52 km/h.

Felfüggesztés Elöl McPherson-, há­tul füg­get­len több len­gő­ka­ros, te­kercs­ru­gós fel­füg­gesz­tés, tor­zi­ós kanyarstabilizátor elöl-hátul. Elöl hű­tött tár­csa-, há­tul tö­mör tár­csa­fé­kek, ESP. 3,0 for­du­la­tos fo­gas­lé­ces kor­mány­mű, se­bes­ség­füg­gő elekt­ro­me­cha­ni­kus rá­se­gí­tés­sel.

Karosszéria Öt­aj­tós, öt­ülé­ses ön­hor­dó acél­ka­ros­­szé­ria. Sa­ját tö­meg: 1525 kg-tól. Meg­en­ge­dett össztömeg: 2140 kg-ig. Üzem­anyag­tar­tály: 58 l. Hosszúság: 4440 mm, Szélesség: 1855 mm, Magasság: 1635 mm, Tengelytáv: 2640 mm, Hasmagasság: 172 mm, Nyomtáv elöl: 1614 mm, Nyomtáv hátul: 1615 mm, Belsőszélesség elöl: 1510 mm, Belsőszélesség hátul: 1500 mm, Belmagasság elöl: 940–980 mm, Belmagasság hátul: 860 mm, Elülső ülőlap: 510 mm, Lábhelyméret: 500 mm, Ülésmagasság: 700–740 mm, Hátsó ülőlap: 490 mm, Üléstér: 195–425 mm, Csomagtér: 564–1353 l, Gumik: 225/60 R17 (Hankook Optimo).

Menetteljesítmények Gyor­su­lás (0–100 km/h): 11,3 s. Vég­se­bes­ség: 181 km/h. Fogyasztás: vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes: 6,8/5,1/5,7 l/100 km. Teszt­át­lag: 7,4 l/100 km*. CO2: 149 g/km. * Saját mé­rés, ve­gyes hasz­ná­lat­ban, 1–4 sze­mél­­lyel, 12 és 24 Cel­si­us-fok kö­zöt­ti hő­mér­sék­le­ten..

Garancia, szerviz Ál­ta­lá­nos ga­ran­cia: 7 év vagy 150 000 km (az el­ső 3 év kor­lá­to­zás nél­kül). Fényezési garancia: 5 év/150 000 km. Vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: az ál­ta­lá­nos ga­ran­cia ide­jé­re. Át­rozs­dá­so­dás el­le­ni ga­ran­cia: 12 év. Szer­viz­pe­ri­ó­dus: 30 000 km vagy 2 év, olaj­cse­re és szer­viz.

Az LX-alapverzió érdemleges tartozékai El­ső, ol­dal­só és füg­göny­lég­zsák­ok, ESP vis­­sza­gu­ru­lás-gát­ló­val, 16 co­los alufelnik 215/60 R17 ab­ron­csok­kal, ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú szer­vo­kor­mány, elekt­ro­mos ab­lak­eme­lők, elekt­ro­mo­san ál­lít­ha­tó, fűt­he­tő kül­ső tük­rök, lég­kon­di­ci­o­ná­ló, 60/40 osz­tás­sal dönt­he­tő hát­só ülés, köz­pon­ti zár, ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú ve­ze­tő­ülés, MP3-olvasós, USB-csatlakozós, 6 hang­szó­rós CD-s rá­dió, fe­dél­ze­ti szá­mí­tó­gép.

Alap­ár (1.6 GDI, 135 LE): 4 999 00 Ft

Az EX további tartozékai LED hely­zet­jel­ző lám­pa, 17 co­los alufelnik 225/60 R17 ab­ron­csok­kal, 4 irány­ban ál­lít­ha­tó multifunkciós kor­mány­ke­rék, hű­tött kesz­tyű­tar­tó, két­zó­nás au­to­ma­ta lég­kon­di­ci­o­ná­ló, elekt­ro­mo­san be­hajt­ha­tó, irány­jel­zős kül­ső tük­rök, bőr­kor­mány és se­bes­ség­vál­tó gomb, sza­bá­lyoz­ha­tó de­rék­tá­masz a ve­ze­tő­ülé­sen, fény­szen­zor, au­to­ma­ti­ku­san sö­té­te­dő bel­ső vis­­sza­pil­lan­tó, ab­lak­tör­lő jég­men­te­sí­tő fű­tő­szál, to­la­tó­ra­dar, tempomat, Bluetooth-kapcsolat, mű­bőr bo­rí­tá­sú aj­tó­kár­pit és kö­nyök­tá­masz, cso­mag­rög­zí­tő há­ló, kró­mo­zott hű­tő­rács, aj­tó­ki­lin­csek és te­tő­sín, sö­té­tí­tett hát­só ab­la­kok.

Ára (2.0 CRDI VGT AWD): 8 179 000 Ft

Bővebben az Az Autó 2010/11. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás