Újautó

2010. november 17. szerda, 13:14

Teszt: Saab 9-5 2.0 TiD Automata - Nagy várakozás?

Csak­nem 13 év után itt az új 9-5-ös. A be­lé­pő turbódízellel pró­bál­tuk.

Teszten az új Saab 9-5

Az el­ső te­tő­osz­lo­pok min­den 9-5-ösön fe­ke­ték, a hát­só üve­gek sö­té­tí­té­se 119 000 fo­rin­tos ext­ra. A köd­fé­nyek alap­ára­sak, xe­non fény­szó­rók ka­nyar­kö­ve­tő ki­vi­tel­ben is ren­del­he­tők, ám utób­bi­hoz nem tár­sít­ha­tó a sáv­el­ha­gyás­ra fi­gyel­mez­te­tő és a táb­la­fel­is­me­rő rend­szer

Az új 9-5-ös alap­ja az Opel Insignia, de ala­po­san át­dol­goz­ták Trollhattenben. A ten­gely­táv­ba 10 cen­tit tol­dot­tak, az így ka­pott 2,84 m, 13 cen­ti­vel hos­­szabb a ko­ráb­bi 9-5-ösé­nél. A ha­tal­mas, több mint öt­mé­te­res ka­ros­­szé­ria 17,3 cen­ti­vel nö­vi túl az előd­mo­dellt, és 7,8-cal szé­le­sebb is an­nál. A túl­nyú­lá­sok elöl-hátul na­gyok, így az utascella nem óri­á­si.

A teszt­au­tóba nem szerelték be a feláras kulcs nélküli rendszert, a kül­ső ki­lin­csek ne­he­zen jár­nak, az aj­tók zá­ró­dá­sa sem mi­nő­sé­gi. A mű­szer­pult ha­mi­sí­tat­la­nul saabos, a mű­anyag­ok zö­me pu­ha, a se­bes­ség­mé­rő ki­vé­te­lé­vel az órák éj­sza­kai szá­gul­dás­hoz le­kap­csol­ha­tók. A mű­sze­rek 399 000 fo­rin­tért a szél­vé­dő­re ve­tít­he­tők, akár a na­vi­gá­ció is meg­je­len­het ott, de a 799 000 fo­rin­tos gyá­ri rend­szer nem is­me­ri Ke­let-Kö­zép-Eu­ró­pát. Nem új­don­ság a lég­be­öm­lők el­he­lye­zé­se és ka­ros irá­nyít­ha­tó­sá­ga, a kö­zép­kon­zol matt mű­anyag lap­ja meg­le­pő­en egy­sze­rű. Nagy hi­ba a kö­zép­ső gom­bok mi­ni­a­tűr fel­ira­to­zá­sa, ér­de­mes be­ma­gol­ni, a funk­ci­ó­kat. A kap­cso­lók a General Mo­tors fris­sebb mo­dell­je­i­ből, az Opel Astrából vagy a Chev­ro­let Cruze-ból is is­me­rő­sek. Bár a hely­kí­ná­lat nem nagy­vo­na­lú, 180 cm-es ma­gas­ság­gal ele­gen­dő, a fej­tér csak 190 cm fe­lett szűk.

A hát­só lám­pá­kat LED-fénycsík kö­ti ös­­sze, a cso­mag­tér kü­szö­be ma­gas

Kom­for­to­sak az elöl sza­bá­lyoz­ha­tó lap­hos­­szú­sá­gú, elekt­ro­mo­san emel­he­tő ülé­sek, a ké­nyel­mes ve­ze­tői po­zí­ció meg­ta­lá­lá­sá­ban a négy irány­ban ál­lít­ha­tó kor­mány is jó part­ner. A nem túl ma­gas, ám fönt­ről in­du­ló szél­vé­dő­vel és az ala­cso­nyan hú­zott te­tő­vel kor­lá­to­zott a ki­lá­tás. A hát­só sort egy­ér­tel­mű­en két sze­mély­re for­máz­ták, a kö­zép­ső hely, a kel­le­me­sen öb­lös szél­sők­kel el­len­tét­ben sík, láb­te­re az összkerékhajtás le­he­tő­sé­ge mi­att erő­sen kor­lá­to­zott. A ku­pés te­tő­ív mi­att 180 cm-es test­ma­gas­ság fe­lett túl kö­zel­re ke­rül a pla­fon, a leg­za­va­rób­ban kö­zé­pen. A láb­hely az óri­á­si külméretekből adó­dó­an tekintélyes, de nem na­gyobb a Sko­da Superbéénél.

A cso­mag­tér mé­re­tes, ám 515 l-ével egy­ál­ta­lán nem re­kor­der. A zsa­né­rok sze­pa­rált ház­ba for­dul­nak, a tér kár­pi­to­zá­sa igé­nyes, ám a kü­szöb ma­gas.

A mo­tor­in­dí­tás gom­bos, a köz­pon­ti ki­jel­ző itt­hon egy­elő­re nem tud na­vi­gál­ni. A jel­leg­ze­te­sen saabos mű­szer­fal ak­tu­á­lis GM-kap­cso­ló­kat vo­nul­tat fel, az Opel-kor­má­nyon is csu­pán az emb­lé­ma Saab

A 9-5 nem szál­lí­tás­ra va­ló, a hát­só ülé­sek­nek csak a hát­tám­lá­juk dönt­he­tő elő­re (osz­tot­tan), a pad­ló­sík emi­att lép­csős, az utas­té­ri át­já­ró na­gyon szűk, alig ma­ga­sabb, mint a síalagút nyí­lá­sa.

A 9-5 alapdízele (az azo­nos áron kí­nált 1,6-os, tur­bós ben­zi­nes­hez ha­son­ló­an) 160 LE-s, a 2,0 l-es, kö­zöscsö­ves, vál­to­zó geo­met­ri­á­jú tur­bós négy­hen­ge­res az Opel Insigniából va­ló. A mo­tor alap­já­ra­ton han­gos, és érez­he­tő­en re­meg­te­ti a ka­ros­­szé­ri­át, kü­lö­nö­sen hi­de­gen, de üzemmelegen is. Ki­csi­vel alap­já­rat fe­lett már tom­pul a re­zo­nan­cia és a mo­tor­hang is, ám erő­tel­jes gyor­sí­tás­ra megint csö­röm­pö­lés­be kezd a dí­zel. Az 599 000 fo­rin­tos ext­ra­ként ren­del­he­tő hat­se­bes­sé­ges au­to­ma­ta vál­tó szi­go­rú prog­ram alap­ján, kis­sé las­san vál­to­gat, még ké­zi üzem­mód­ban sem en­ged a nyo­ma­ték­csú­csot je­len­tő 1750/perc alá kap­csol­ni, a ne­gye­dik­hez így leg­alább 50 km/óra kell. Az át­té­te­le­zés meg­le­pő­en és fe­les­le­ge­sen rö­vid, rá­adá­sul a lejt­me­net­hez sem al­kal­maz­ko­dik jól a vál­tó: a mo­tor­fék­hez ké­zi be­avat­ko­zás kell. Ha ar­ra van szük­ség, az 1,7 ton­nás gép ko­mo­lyan meg­in­dul, az au­tó­pá­lyás 130 km/óra 2600/perccel fut­ha­tó. A zaj­szi­ge­te­lés

Ké­tol­dalt szel­lős, kö­zé­pen szűk a hát­só sor, a fej­tér 190 cen­tis test­ma­gas­ság fe­lett ke­vés

gyen­ge: nagy se­bes­ség­nél vál­to­zat­la­nul jól hall­ha­tó a mo­tor, mel­let­te a 17 co­los alufelnikre hú­zott 225/55 R17-es, Mi­che­lin Primacy HP ab­ron­csok gör­dü­lé­si hang­jai és a tük­rök fe­lől a szél sü­ví­té­se is erős. A so­főr ol­da­lán osz­tott lá­tó­te­rű kül­ső tük­rök holt­te­re óri­á­si, a vas­kos hát­só te­tő­osz­lo­pok az át­lós hát­ra­lá­tást aka­dá­lyoz­zák, és a kö­zép­ső tü­kör­ben sem lát­ni so­kat. A hát­só szél­vé­dő al­só pe­re­me ma­gas, a lá­tó­me­ző kes­keny, az üveg íve­lé­se pe­dig tor­zít.

Az elöl McPherson-, há­tul füg­get­len, ol­da­lan­ként négy len­gő­ka­ros fu­tó­mű és a vég­ál­lá­sai kö­zött 2,8 for­du­la­tos, hid­ra­u­li­kus szer­vó­val tá­mo­ga­tott kor­mány mind Insignia-örökség. A své­dek fe­szes­re han­gol­ták a fel­füg­gesz­tést, a Vector 17 co­los ke­re­ke­i­vel az út­hi­bák jól érez­he­tők, egy-egy na­gyobb hup­pa­nó­nál a kár­pi­tok is meg­zör­ren­nek. A monst­rum út­fo­gá­sa sta­bil, ka­nya­ro­dá­si dő­lé­se cse­kély. A tár­csa­fé­kek csak elöl hű­töt­tek, a fék­ha­tás jól ada­gol­ha­tó, de mai vi­szony­lat­ban nem kü­lö­nö­seb­ben erő­tel­jes.

A vi­szony­lag nagy, 515 l-es cso­mag­tér al­já­ban nincs pót­ke­rék, bő­ví­té­sé­hez csak a tám­la hajt­ha­tó elő­re, a tol­dott rak­tér pad­ló­ja lép­csős, a sí­nes gyá­ri rög­zí­tőrend­szer fel­ára 89 000 Ft

Az egyenesfutással, a kor­mány pre­ci­zi­tá­sá­val és köz­vet­len­sé­gé­vel sem­mi gond, de a hos­­szú ka­ros­­szé­ria for­du­ló­kö­re nagy (11,5 m át­mé­rő­jű). Vá­ros­ban nem kön­­nyű ma­nő­ve­rez­ni, a 249 000 fo­rin­tért mért el­ső-hát­só parkolóradar bor­sos ára da­cá­ra me­le­gen aján­lott. A szen­zo­rok 30 000 fo­rin­tért parkolásasszisztenssel is ki­egé­szít­he­tők, ez a he­lyet fel­mér­ve (pár­hu­za­mos par­ko­lás­hoz) mu­tat­ja, hogy mer­re for­gas­suk a kor­mányt. Re­ak­ció­ide­je hos­­szú.

Az új 9-5 az előd­höz ké­pest komoly elő­re­lé­pés, ám ab­szo­lút ér­ték­ben sok a hi­á­nyos­sá­ga, 9.95 mil­li­ós alap­ára is csak a pré­mi­um ve­tély­tár­sak­hoz mér­ten ver­seny­ké­pes. A sok egyéb mel­lett hat lég­zsá­kot, kitörésgátlót, tempomatot és ki­lenc hang­szó­rós MP3-olvasós, USB-csatlakozós, kor­mány­ról ve­zé­rel­he­tő audiorendszert is tar­tal­ma­zó alap­el­lát­mány tisz­tes­sé­ges.

Bővebben Az Autó 2010/11. számában olvashat a cikk témájáról!

Előnyei-hátrányai

ElőnyeiHátrányai
Öt Euro NCAP-csillagos biz­ton­ság
Nyo­ma­té­kos mo­tor
Nagy cso­mag­tér
Ké­nyel­mes ülé­sek
Elekt­ro­mos ké­zi­fék vis­­sza­gu­ru­lás-gátló­val
Gaz­dag ext­ra­lis­ta
Ki­lá­tás
Fej­tér
Szűk kö­zép­ső hely há­tul
Kor­lá­to­zot­tan bő­vít­he­tő cso­mag­tér
Han­gos mo­tor
Utas­té­ri re­zo­nan­ci­ák
Las­sú, lejt­me­ne­tet nem fel­is­me­rő auto­ma­ta vál­tó

Bővebben Az Autó 2010/11. számában olvashat a cikk témájáról!

Műszaki adatok

So­ros négy­hen­ge­res, kö­zöscsö­ves, vál­to­zó geo­met­ri­á­jú tur­bós, köz­tes­hű­tős dí­zel­mo­tor, elöl ke­reszt­ben be­épít­ve. Két fe­lül­fek­vő ve­zér­mű­ten­gely, hen­ge­ren­ként négy sze­lep, ré­szecs­ke­szű­rő. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1956 cm3. Fu­rat: 83,0, lö­ket: 90,4 mm. Tel­je­sít­mény: 160 LE/118 kW (4000/min). Nyo­ma­ték: 350 Nm (1750/min). Hat­fo­ko­za­tú boly­gó­mű­ves au­to­ma­ta vál­tó, elsőkerék-hajtás. Elöl McPherson-, há­tul füg­get­len, ol­da­lan­ként négy len­gő­ka­ros fel­füg­gesz­tés. Elöl-hátul tár­csa­fé­kek, elöl bel­ső hű­tés­sel. Gu­mi­mé­ret: 225/55 R17. Cso­mag­tér: 515 l. Üzem­anyag­tar­tály: 70 l. Hos­­szú­ság x szé­les­ség x ma­gas­ság: 5008x1868x 1467 mm. Ten­gely­táv: 2837 mm. Gyor­su­lás (0–100 km/h): 10,1 s. Vég­se­bes­ség: 209 km/h. Fo­gyasz­tás (ve­gyes): 6,8 l/100 km. CO2: 179 g/km. Teszt­át­lag: 8,5 l/100 km. Ga­ran­cia: 2 év ál­ta­lá­nos, 10 év át­rozs­dá­so­dás el­le­ni. Vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: 2 év. Olaj­cse­re-pe­ri­ó­dus: ru­gal­mas.

Ára: 11 149 000 Ft

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás