Bemutatók

2010. november 16. kedd, 14:18

Bemutató: Seat Alhambra - Oszi-poszi Sharan

A leg­na­gyobb Seat mo­dellt vált. Az Alhambra a Volks­wa­gen Sharan spa­nyol cég­jel­zés­sel.

Bemutató

A for­ma sok­kal in­kább né­met, mint spa­nyol, az alak­té­nye­ző (cw: 0,299) egyterűhöz mér­ten na­gyon jó

Na­gyon ko­moly­ra for­má­zott ka­ros­­szé­ri­á­já­val Miro, Pi­cas­so és a töb­bi szik­rá­zó te­het­ség min­den bi­zon­­nyal nem tar­ta­ná spa­nyol mun­ká­nak. Így az­tán nem­csak mű­sza­ki alap­ja­i­val né­met, de for­má­ján is át­süt­nek gén­jei. A tel­je­sen új, ed­dig ki­fe­je­zet­ten a VW Sharan és Seat Alhambra cél­ja­i­ra épí­tett pad­ló­le­mez­re na­ná, hogy a né­met cég mo­du­lá­ris rend­sze­ré­nek épí­tő­koc­ká­it pa­kol­ták fel, és ez né­met­sé­gé­nek pszi­chó­zi­sá­val és mű­sza­ki szín­vo­na­lá­val ki­fe­je­zet­ten jót tesz az Alhambrának. A mo­tor­park és a vál­tók egye­nes örök­sé­gek, az el­ső McPherson- és hát­só ös­­sze­tett, ket­tős len­gő­ka­ros fel­füg­gesz­té­sek pe­dig egyes ele­meik­kel az új, 7. ge­ne­rá­ci­ós Passatból és a Tiguanból jöt­tek, és ez a fel­épí­tés a VW Sharanra ugyan­így vo­nat­ko­zik. A né­met és spa­nyol vál­to­zat ta­lán so­ha nem állt egy­más­hoz kö­ze­lebb, mint most.

Az ötö­dik aj­tót a Style-szereltségen elekt­ro­mos­ság moz­gat­ja, az eme­lé­si ma­gas­ság prog­ra­moz­ha­tó, a to­ló­aj­tók ol­dal­ab­la­kai min­den vál­to­za­ton elekt­ro­mo­san moz­gat­ha­tók

A kö­zép­ka­te­gó­ri­ás egy­te­rűek itt­ho­ni el­adá­si lis­ta­ve­ze­tő­je ez­zel vél­he­tő­en nö­vel­ni fog­ja elő­nyét, ezt a fel­te­vést sok egyéb rész­le­té­vel te­szi még va­ló­szí­nűb­bé. Itt van­nak rög­tön a mé­re­tek, hossz­ban 22 cen­ti­vel, szé­les­ség­ben 9,4-del, ten­gely­táv­ban 8-at nőtt, a beltér is, a cso­mag­tér is (30 li­ter­rel) na­gyobb lett, és hoz­zá jön a jól ki­he­gye­zett mo­tor­vá­lasz­ték. Míg eb­ben az osz­tály­ban 2,0 li­ter alatt sen­ki nem kí­nál mo­tort, a Seat be­le­pa­kol­ta Az év mo­tor­ját, az 1,4-es, komp­resz­­szo­ros és tur­bós ve­gyes fel­öl­tős 150 lo­vast, ki­csit ké­sőbb a má­sik nagy­ágyút, a 2,0 li­te­res TFSI-t is cső­be tol­ja mel­lé. Mi­vel itt a dí­zel­igény a leg­je­len­tő­sebb, az egy tő­ről szár­maz­ta­tott, 2,0 li­te­res kö­zös csö­ves tur­bó 140 és 170 ló­erő­vel iz­mo­zik, rá­adá­sul az ös­­szes mo­tor egy­től egyig köz­vet­len be­fecs­ken­de­zé­ses. A kéziváltók ki­vé­tel nél­kül 6 fo­ko­za­tú­ak, és min­den mo­tor­hoz ren­del­he­tő a le­gen­dás, két­kup­lun­gos robotizált is (a 2,0 li­te­res ben­zi­nes­hez hi­va­tal­ból ez jár). A fel­sze­relt­ség két­ta­gú, a Style és a ma­ga­sabb­ra tett Reference. Az egy­te­rű­ek leg­erő­sebb ér­ték­mé­rő­je a beltér át­ala­kít­ha­tó­sá­gá­nak ru­gal­mas­sá­ga és a fel­sze­relt­ség. Az Alhambra ta­lán eb­ben a leg­erő­sebb. Az át­ál­lás a nagy­ra nyí­ló, két hát­só to­ló­aj­tó­ra hi­he­tet­le­nül ja­vít­ja a hasz­nál­ha­tó­sá­got.

A mű­szer­fal meg­egye­zik a Sharané­val, csak a kormány emblémája más

Az öt és kü­lö­nö­sen a hét hely meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge a leg­jobb a mű­faj­ban, a kö­zép­ső sor ülé­se­i­nek egy­sze­rű elő­re­buk­ta­tá­sá­val leg­há­tul­ra olyan egy­sze­rű be­száll­ni, mint más egy­te­rű­ben a má­so­dik ülés­sor­ra. Rá­adá­sul a két hát­só hely nem gye­rek­mé­ret­re ki­fun­dált szük­ség­meg­ol­dás, a 160 mm-es úton, sí­nen tol­ha­tó há­rom önál­ló, má­so­dik so­ri ülés be­ál­lí­tá­sá­val azo­ké­val tény­le­ge­sen egyen­ran­gú ké­nye­lem­ben utaz­hat két fel­nőtt. A mo­zi­san emel­ke­dő he­lyek­ről még a ki­lá­tás is jobb a meg­szo­kott­nál. Az ös­­szes ülés­moz­ga­tás egy­ke­zes, a má­so­dik sor tám­la­dő­lé­se is fi­no­man sza­bá­lyoz­ha­tó, és az ös­­szes ülés elő­re­haj­tá­sá­val – az ele­ve ha­tal­mas cso­mag­tér­rel – tel­je­sen sík pad­ló­zat ér­he­tő el. Öt ülő­hel­­lyel 809 li­ter, le­haj­tott má­so­dik ülés­sor­ral 2430 l, 7 ülés­sel 267, il­let­ve 2297 l.

A cso­mag­tér ha­tal­mas, a két hát­só ülés­sor egy­sze­rű­en és ru­gal­ma­san va­ri­ál­ha­tó. Nincs pót­ke­rék, van de­fekt­jel­ző, a kü­lön­le­ges bel­ső be­vo­na­tú ab­ron­csok a szö­gek okoz­ta se­be­ket öngyógyítják

Tárolóhelyekben sincs hi­ány, fi­ók rej­tő­zik az el­ső ülés alatt, a má­so­dik sor pad­ló­za­tá­ban és leg­há­tul a sár­vé­dő do­bok­ban, na­gyok az aj­tó­zse­bek, akár­csak a hűt­he­tő kesz­tyű­tar­tó.

A fel­sze­relt­ség az el­ér­he­tő elekt­ro­mos to­ló- és hát­só­aj­tó-moz­ga­tá­son kí­vül is bő­sé­ges, há­rom parkolássegítés kö­zül (az au­to­ma­ti­kus be­kor­má­nyo­zá­sost is be­le­ért­ve) le­het vá­lasz­ta­ni, ha­son­ló­an az infotainment rend­szer­hez, de lé­te­zik a for­gal­mat fi­gye­lő au­to­ma­ti­kus tom­pí­tott/ref­lek­tor­sza­bá­lyo­zó, bixenon ka­nyar­lám­pa, ke­resz­te­ző­dés­fi­gye­lő, H7-es fény­szó­ró és gomb­nyo­más­ra, szer­szám nél­kül nyit­ha­tó vo­nó­ho­rog, valamint 3 zó­nás klí­ma is. Az új Alhambra 7 527 250 forintos alapárral (1,4 TSI, 150 LE motorral) már a hazai piacon is kapható.

Bővebben Az Autó 2010/11. számában olvashat a cikk témájáról!

Videó

Bővebben Az Autó 2010/11. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

Címkék: , , , ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás