Bemutatók

2010. november 5. péntek, 14:47

Bemutató: Citroën C4 - Családegyesítő

Az új C4 kön­­nyebb a ko­ráb­bi­nál, és csak öt­aj­tós ka­ros­­szé­ri­á­val jön.

A C4 az öt­csil­la­gos, az­az a leg­jobb ered­ményt ér­te el az új Euro NCAP-törés­tesz­ten. Alap­fel­sze­re­lés lesz a lég­kon­di­ci­o­ná­ló, a hat lég­zsák és a kitörésgátló is. Az e-HDi most 109 g/km CO2-ki­bo­csá­tá­sú, ké­sőbb el­ké­szí­tik a 99 gram­mos vál­to­za­tot is

A Citroën pa­let­tá­ja ala­po­san át­ala­kult az el­múlt négy év­ben, egy ki­vé­tel­lel az ös­­szes ka­te­gó­ri­á­ban ki­ruk­kol­tak új­don­sá­gok­kal. Az al­só-kö­zép­ka­te­gó­ria ki­ma­radt; ed­dig. Az új C4-es a C5 és a C3 for­ma­vi­lá­gát vi­szi to­vább. A ka­rosszé­ria felépítésében nincs sem­mi kü­lö­nös, klas­­szi­kus fer­de­há­tú, csu­pa acél szer­ke­zet. Csak ez van, és nem is lesz más, se kom­bi, se há­rom­aj­tós.

Az előd­höz ké­pest 5 cen­tit nőtt a hossz (4330 mm), ket­tőt a szé­les­ség (1790 mm) és hár­mat a ma­gas­ság (1490 mm). A ten­gely­táv vál­to­zat­lan (2608 mm), mert a pad­ló­le­mez is a ré­gi. Elő­re McPherson-futóművet, hát­ra új csa­tolt len­gő­ka­rost tet­tek, a kormányszervo elekt­ro­hid­ra­u­li­kus, és va­la­men­­nyi vál­to­zat fé­ke négy­tár­csás. A cso­mag­tar­tó alap­hely­zet­ében több mint 50 l-rel nagyobb az eddiginél (408 l), ez­zel eu­ró­pai ver­seny­tár­sa­it mind meg­elő­zi a C4.

A ka­ros­­szé­ria acél­anya­gá­nak nagy ré­szét új­ra­hasz­no­sí­tás­ból nye­rik,

Tíz szín vá­laszt­ha­tó, a ke­rék­mé­re­tek 15-től 18 co­lig ter­jed­nek. A zaj­szi­ge­te­lés­nél a C5-ösben meg­is­mert meg­ol­dá­so­kat hasz­nál­ják, töb­bek kö­zött több­ré­te­gű szél­vé­dőt, mo­tor­té­ri hang­el­nye­lő pa­ne­le­ket, kü­lön­le­ges ka­rosszé­riatö­mí­té­se­ket

a 200 ki­ló­nyi mű­anyag 15 szá­za­lé­ka kör­nye­zet­ba­rát; en­nek 40 szá­za­lé­ka ter­mé­sze­tes ere­de­tű, a töb­bi újrafeldolgozott.

A C4 utas­te­re tel­je­sen át­ala­kult, leg­szem­be­tű­nőbb vál­to­zás, hogy a fix kö­zép­ré­szű kor­mány he­lyé­re ha­gyo­má­nyos köl­tö­zött; csak ez­zel a vál­toz­ta­tás­sal 3,5 ki­lót spó­rol­tak. A tö­meg­csök­ke­nés egyéb­ként a tel­jes au­tó­ra vo­nat­koz­tat­va (ki­vi­tel­től füg­gő­en) nagy­já­ból 90 kg. A ka­ros­­szé­ria te­te­jét és az aj­tó­kat lé­zer­rel he­gesz­tik, a ke­rék­tár­csák spe­ci­á­lis, Flow Forming-el­já­rás­sal (az­az úgy­ne­ve­zett fém­fo­lya­tás­sal) ké­szül­nek.

A fe­hér­től a sö­tét­ké­kig vál­toz­hat a mű­szer­fal fé­nye, négy­fé­le han­gon szó­lal­hat­nak meg az utas­té­ri fi­gyel­mez­te­tő jel­zé­sek. A robitizált vál­tó ap­ró kar­ja és az elekt­ro­ni­kus ké­zi­fék mi­ni­má­lis he­lyet fog­lal. A Citroën e-Touch-rendszer ré­sze a hely­meg­ha­tá­ro­zó és a se­gély­hí­vó. Ezek bal­eset­kor jö­het­nek jól. Az au­tó­hoz vir­tu­á­lis szer­viz­könyv is kap­cso­lód­hat, ami az interneten ke­resz­tül fi­gyel­mez­tet pél­dá­ul az ese­dé­kes szer­viz­re

A há­rom ke­rek órá­ból ál­ló, vál­toz­tat­ha­tó hát­tér­fé­nyű mű­szer­cso­port, a klí­ma­köz­pont, a na­vi­gá­ció és a rá­dió in­teg­rált egy­sé­ge tel­je­sen át­szab­ta a jó­részt pu­ha mű­anyag­ok­ból épít­ke­ző mű­szer­fa­lat. Újak a mas­­szív ol­dal­tar­tá­sú el­ső ülé­sek, s kü­lön­le­ges az ülé­sek kö­zött vé­gig­hú­zó­dó kon­zol ki­ala­kí­tá­sa is. Ez a robotizált vál­tó­sok­ban elöl két pa­lack­tar­tót és egy tér­el­vá­lasz­tó elem­mel ügye­sen sze­pa­rál­ha­tó hűt­he­tő üre­get rejt, ilyet eddig csak egy­te­rű­ek­ben le­he­tett látni.

A hét mo­tor mind­egyi­ke Euro5-ös. A há­rom ben­zi­nes és a négy dí­zel egy ki­vé­tel­lel mind is­me­rős más Citroënekből. A vál­to­zó ve­zér­lé­sű ben­zi­ne­sek 1,4 (95 LE) és 1,6-osok (120, tur­bó­val 155 LE), a tur­bós, kö­zöscsö­ves,

A 2608 mm-es ten­gely­táv és az utas­tér mé­re­te át­la­gos­nak szá­mít a ka­te­gó­ri­á­ban. Az el­ső ülé­sek ha­tá­ro­zott ol­dal­tar­tá­sú­ak, a fej­tám­lák dő­lés­szö­ge vál­toz­tat­ha­tó. Le­dön­tött hát­só tám­lák­kal 1183 l-es a cso­mag­tér

ré­szecs­ke­szű­rős gáz­ola­jo­sok 1,6 (92 és 110 LE) és 2,0 (150 LE) li­te­re­sek. Ezek mel­lett ve­ti be a Citroën a „mikrohibridnek” ne­ve­zett e-HDi-t. Ha­gyo­má­nyos ér­te­lem­ben vett hib­rid­ség­ről szó nincs, csak az új start­stop rend­szer­ről és a hoz­zá-kap­cso­ló­dó mű­sza­ki meg­ol­dá­sok­ról (má­so­dik ge­ne­rá­ci­ós ön­in­dí­tó-ge­ne­rá­tor, mo­tor­fék­ben emelt, gyor­sí­tás­kor csök­ken­tett ger­jesz­tés­sel és 0,4 má­sod­per­ces új­ra­in­dí­tá­si idő­vel, ta­ka­ré­kos át­té­te­le­zé­sű, hat­fo­ko­za­tú robotizált vál­tó és új Mi­che­lin Energy Saver ab­ron­csok). A Citroën sze­rint az el­ér­he­tő üzem­anyag- és CO2-kibocsátás-meg­ta­ka­rí­tás akár 15 szá­za­lék is le­het az azo­nos ere­jű HDi-hez ké­pest. Az e-HDi mel­lett a robotizált vál­tót meg­kap­ja az 155 LE-s tur­bós ben­zi­nes is, a töb­bi mo­tor­hoz öt- vagy hat­fo­ko­za­tú ké­zi- és négy­se­bes­sé­ges au­to­ma­ta vál­tó kap­cso­lód­hat.

Bővebben Az Autó 2010/11. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás