Hírek

2010. november 1. hétfő, 12:41

Négy évszak teszt: Suzuki SX4 Sedan 1.6 GLX - Nyugalom, a helyzet változatlan

Tar­tós tesztre fogott SX4-esünk túl van a 15 000 kilométeren. Te­szi a dol­gát, majd­nem ese­mény­te­le­nül.

Négy évszak teszt

Az SX4 hi­ba nél­kül dol­go­zik, az ed­di­gi 15 000 ki­lo­mé­te­ren be­gyűj­tött sé­rü­lé­sek csak kö­zel­ről lát­ha­tók. Bár or­ra ma­gas, jár­dás par­ko­lás­nál jól jön­ne egy „fi­gyel­mez­te­tő gu­mi­bajusz” az el­ső lök­há­rí­tó alá

Az utol­só, mint­egy 2000 ki­lo­mé­ter sta­tisz­ti­ká­ink sze­rint a kö­vet­ke­ző ös­­sze­té­tel­ben telt: 1100 km au­tó­pá­lya, nagy­já­ból 500 km or­szág­út és 400 km vá­ros. Er­re a mixre ve­tít­ve fo­gyasz­tá­si át­la­gunk 7,3 l/100 km-re jött ki, ez négy decivel ke­ve­sebb, mint té­len volt. Kü­lön is mér­tünk: a vá­ro­si át­lag 7,9, az au­tó­pá­lyás 7,3, az or­szág­úti 6,8 l/100 km volt. Az SX4 tel­jes ér­té­kű min­den­na­pi igás­ló, za­va­ró jel­lem­zői a ré­gi­ek: vas­kos, ren­ge­te­get ta­ka­ró A-osz­lo­pok, lát­ha­tat­lan lép­csős far, fe­les­le­ge­sen rö­vid­re át­té­te­le­zett vál­tó, ma­gas rak­tér­pe­rem, cso­mag­tar­tó­ba nyú­ló fe­dél­pán­tok, au­tó­pá­lyán han­gos mo­tor, ké­nyel­met­len pe­dál­rend. A jópontok is vál­to­zat­la­nok: di­na­mi­kus vál­to­zó ve­zér­lé­sű 1,6-os, csen­des alap­já­rat, ru­gal­mas­ság,

Az autó polírozással vélhetően eltüntethető sebei szinte kivétel nélkül olyan helyeken éktelenkednek, ahová az anyagukban színezett kopóbetéteket szokás feltenni, ezek az SX4-ről lemaradtak

pon­tos vál­tó, kön­­nyen ér­tel­mez­he­tő mű­sze­rek, ké­nyel­mes ülé­sek, sal­lang­men­tes, egy­sze­rű­en hasz­nál­ha­tó ke­ze­lő­szer­vek, ha­tá­sos fé­kek, pon­tos kor­mány­zás és cse­kély szél­zaj.

Az el­telt 11 hó­nap­ban – bár­men­­nyi­re is igye­kez­tünk vi­gyáz­ni rá – véd­te­len, csu­pa fes­tett elem­mel bur­kolt fe­lü­le­te­in ös­­sze­gyűlt né­hány ap­róbb vá­ro­si sé­rü­lés. Ter­mé­sze­te­sen mind pont azo­kon a ré­sze­ken, aho­vá a jó­zan ész ko­pó­be­té­tet ra­gasz­ta­na. Aj­tó­rá­nyi­tá­sok ol­dalt, par­ko­lói súr­ló­dá­sok se­bei a hát­só lök­há­rí­tó bal sar­kán, az át­emelt cso­ma­gok kar­cai há­tul az üt­kö­ző te­te­jén és járdaszélnyomok az el­ső lök­há­rí­tó al­ján (hi­ba, hogy elöl, lent nincs de­for­má­ló­dó gu­mi­ba­jusz, így rög­tön a fes­tett fe­lü­let sé­rül).

A mo­tor ala­csony for­du­la­ton is erő­tel­je­sen gyor­sít, olaj­fo­gyasz­tá­sa nincs, a mo­tor­tér kosz­vé­del­me gyen­ge

A szél­vé­dő ed­dig meg­úsz­ta ka­vics­nyom nél­kül, pe­dig ko­pog­tak raj­ta már ha­tal­mas te­her­au­tók ke­re­kei alól ki­re­pü­lő szik­lák is. A mo­tor­ház­te­tő élé­nek pont­sze­rű fes­tés­hi­á­nya­in ez meg is lát­szik, a lök­há­rí­tó és a tü­kör­há­zak ru­gal­ma­sabb fes­ték­ré­te­ge sok­kal el­len­ál­lóbb. A mű­anyag­ok bent is ki­tar­ta­nak, a kor­mány bőr­ka­ri­má­ja ki­csit ki­fé­nye­se­dett, de a vál­tó­gomb és a pe­dál­sor új­sze­rű. A ke­mény fe­lü­le­te­ken – fő­leg ott, ahol lá­bak érik őket, az aj­tók al­ján, há­tul a kö­zép­kon­zol vé­gén lát­szik néhány vékony üzem­sze­rű karc. Ezen­kí­vül csu­pán a ve­ze­tő aj­ta­já­nak ha­tá­ro­ló­ja em­lí­tés­re mél­tó: za­va­ró­an han­go­san kat­tog, és forgáspontja meg is kopott már. Az ajtó ettől nem zá­ró­dik ros­­szul, és kön­­nye­dén mo­zog, akár­csak a töb­bi aj­tó és fe­dél. A fu­tó­mű az ese­tek több­sé­gé­ben tö­ké­le­te­sen csen­des, csak a dur­vább fek­vő­rend­őrö­kön hal­la­ni tom­pa nyö­ször­gést bal elölről.

A ve­ze­tő­ol­da­li aj­tó­ha­tá­ro­ló kopott, és kat­tog, de az aj­tó fi­no­man csukódik
A beltér új­sze­rű, a kor­mány bőr­hu­za­ta ki­csit ki­fé­nye­se­dett, de az ülé­se­ken és a vál­tó­ka­ron alig lát­szik a hasz­ná­lat

A 15 000 ki­lo­mé­te­res szer­vi­zen (14 500 km-nél) mo­tor­ola­jat és olaj­szű­rőt cse­rél­tek, ko­ráb­ban egy­szer sem kel­lett után­töl­te­ni, a gyá­ri ní­vó leg­fel­jebb két mil­li­mé­tert moz­dult el a ma­xi­mum­ról, lé­nye­gé­ben nem mér­he­tő az olaj­fo­gyasz­tás. A le­en­ge­dett ke­nő­anyag még egé­szen jó ál­la­pot­ban volt, nem fe­ke­te­dett meg, nem vált híg­fo­lyós­sá, és át­lát­szat­lan sem lett, bár a sok vá­ro­si hasz­ná­lat mi­att érez­he­tő­en ben­zin­sza­gú volt már. A mo­tor­tér meg­döb­ben­tő­en vi­sel­tes, úgy néz ki, mint­ha leg­alább 115 000-et fu­tott vol­na. Sok a rozs­dás, a té­li só ál­tal ki­kez­dett fe­lü­let, csa­var­fej, és nagy a kosz is. Az ok vi­lá­gos, a mo­tor­ház alul tel­je­sen nyi­tott, és a hű­tő­maszk hű­tő­vel nem ta­kart ré­sze is szé­les.

Az ab­lak­tör­lők ma is jól tö­röl­nek, és még egyet­len iz­zó sem égett ki. Az SX4 fut to­vább, vár­ja nyer­te­sét.

SZG

Az Autó 2010/10. számából

Előnyei-hátrányai

ElőnyeiHátrányai
Komoly menetteljesítmények
Dinamikus motor
Csendes alapjárat
Pontosan kapcsolható váltó
Kényelmes ülések
Hatásos fékek
Pontos kormányzás
Csekély szélzaj
Vastag A–oszlopok
Korlátozott hátralátás
Hiányzó hatodik fokozat
Rövid (15 000 km) szervizciklus
Magas csomagtérperem
Felütő úthibák
Kényelmetlen pedálrend

Az Autó 2010/10. számából

Műszaki adatok

So­ros négy­hen­ge­res, hen­ge­ren­kén­ti négy­sze­le­pes, vál­to­zó szí­vó­ol­da­li ve­zér­lé­sű ben­zin­mo­tor, elöl ke­reszt­ben be­épít­ve. Két lánc­haj­tá­sú, fe­lül­fek­vő ve­zér­mű­ten­gely. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1586 cm3. Fu­rat: 78, lö­ket: 83 mm. Tel­je­sít­mény: 107 LE/79 kW (5600/min). Nyo­ma­ték: 145 Nm (4000/min). Öt­fo­ko­za­tú kéziváltó, elsőkerék-hajtás. Elöl se­géd­vá­zas McPherson-felfüggesztés, há­tul csa­tolt len­gő­ka­rok. Elöl-hátul tár­csa­fé­kek, elöl bel­ső hű­tés­sel, ABS, ESP. Gu­mi­mé­ret: 205/55 R16. Cso­mag­tér: 515 l. Üzem­anyag­tar­tály: 50 l. Hosszú­ság x szé­les­ség x ma­gas­ság: 4605x1755x1545 mm. Ten­gely­táv: 2500 mm. Gyor­su­lás (0–100 km/h): 10,7 s. Vég­se­bes­ség: 180 km/h. Fo­gyasz­tás (vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes): 8,5/5,8/6,8 l/100 km. Teszt­át­lag: 7,3 l/100 km. CO2: 165 g/km. Ga­ran­cia: 3 év vagy 100 000 km ál­ta­lá­nos, 12 év át­rozs­dá­so­dás el­le­ni. Vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: a ga­ran­cia tel­jes ide­jé­re. Olaj­cse­re-pe­ri­ó­dus: 15 000 km.

Ára: 3 675 000 Ft

Az Autó 2010/10. számából

Comments

comments

Címkék: ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás