Hírek

2010. október 12. kedd, 15:14

Bemutató: Nissan Leaf - Az áramvonal

A Nis­san a vi­lá­gon első­ként lép pi­ac­ra nagy szé­ri­á­ban gyártott elekt­ro­mos csalá­di au­tó­val.

Bemutató

A jó alak­té­nye­zőt nem csak a for­má­val vet­ték cél­ba, a tel­je­sen bur­kolt fe­nék­le­mez­zel is ja­vít­ják. Biz­ton­sá­gi és ak­ku­vé­del­mi okok mi­att 40 szá­za­lék­kal me­re­vebb, mint egy ha­gyo­má­nyos autó. Kis se­bes­ség­nél elekt­ro­ni­ka ad han­got, hogy a vá­ro­si for­ga­lom­ban a gya­lo­go­sok ész­re­ve­gyék

Az au­tó­zás há­rom iga­zán nagy mér­föld­kö­ve, az Ot­to-mo­to­ros, a dí­zel- és hib­rid­haj­tás után a Nis­san a har­ma­dik, az elekt­ro­mos haj­tás le­tű­zé­sé­re ké­szül. A 2008-as To­ki­ói Au­tó­sza­lo­non be­mu­ta­tott Leaf-tanulmányautó szé­ria­éret­té si­mo­ga­tott vál­to­za­tá­nak ki­gör­dí­té­sé­vel az el­ső nagy­szé­ri­ás al­só-kö­zép­ka­te­gó­ri­ás elekt­ro­mos au­tó­val ír­hat tör­té­nel­met. Szep­tem­ber ele­je van, a sváj­ci uta­kon su­ha­nunk egy előszériás da­rab­bal, ami­ből a ja­pán gyár szep­tem­ber 15-étől már so­ro­zat­ban ont­ja az USA-ban és Ja­pán­ban de­cem­ber­től placc­ra ke­rü­lő da­ra­bo­kat, és amel­­lyel még az idén négy eu­ró­pai or­szág­ban (Ang­li­á­ban, Hol­lan­di­á­ban, Ír­or­szág­ban és Por­tu­gá­li­á­ban) pi­ac­ra lép­het. Az el­vé­ben po­fon­egy­sze­rű elekt­ro­mos au­tó – végy egy ak­ku­mu­lá­tort és egy vil­lany­mo­tort, dró­tozd őket ös­­sze va­la­mi­lyen ka­ros­­szé­ri­á­ban – idő­sza­ka azon­ban már a múl­té, a gaz­da­sá­gos­ság a kör­nye­zet­vé­de­lem, a hasz­nál­ha­tó­ság és a kö­ré ala­kí­tan­dó inf­rast­ruk­tú­ra olyan ma­gas­ra te­szi a mér­cét, hogy nagy szé­ri­á­ban a pi­ac­ra lép­ni meg­le­he­tő­sen ri­zi­kós vál­lal­ko­zás­nak lát­szik. Kí­vül­ről nem ér­zé­kel­he­tő, de az egész au­tó az el­ső pil­la­nat­tól az elekt­ro­mos haj­tás­ra ké­szült (rész­le­tes le­írá­sa a 26. ol­da­lun­kon). A lé­pés­re a Nis­san azért szán­hat­ta rá ma­gát, mert a To­yo­ta­-hib­ri­dek si­ke­re­i­nek ár­nyé­ká­ban úgy ítél­het­te meg, hogy a for­tyo­gó al­ter­na­tív haj­tás ki­tö­rő for­ra­dal­ma elől jobb elő­re­me­ne­kül­ni. A gyár in­dok­lá­sa in­kább a mind na­gyobb vá­ro­si for­ga­lom­ra és a szi­go­ro­dó kör­nye­zet­vé­del­mi elő­írá­sok­ra, a csak így el­ér­he­tő szen­­nye­ző­anyag nél­kü­li üzem­re utal, s a Nis­san­nál óri­á­si fel­haj­tó erőt lát­nak az utób­bi mi­att vár­ha­tó vas­kos ál­la­mi tá­mo­ga­tá­sok­ban. 

A sa­ját­sá­gos mű­szer­fal egy­sze­rű­en át­te­kint­he­tő és in­for­ma­tív. A fel­sze­relt­ség gaz­dag, a klí­ma, a kitörésgátló, a pá­nik­fék is szériafelszerelés lesz
 
A nagy ten­gely­táv (2700 mm) ké­nyel­mes utas­te­ret ered­mé­nyez
 
Elöl a bor­dá­zott „szelepdekli” az elekt­ro­mos rend­szer ré­sze, a mély­re tett vil­lany­mo­tor és me­cha­ni­kus át­té­tel nem lát­szik
    

A cso­mag­tér 330 li­te­res, az aszim­met­ri­ku­san dönt­he­tő tám­lák mö­gé lép­csőt emel a töl­tő- és sza­bá­lyo­zó­egy­ség, csak de­fekt­ja­ví­tó kész­let van
 
A hát­só hely nagy és ma­gas, az ak­kuk mi­att ki­csit feljebb van a pad­ló­le­mez az ülő­lap­hoz mér­ten
 
Gyors­töl­tő­re fog­va, az el­ső töl­tő­fe­dél a nomál és gyors­töl­tő csat­la­ko­zó­ját ta­kar­ja. 440 volt és 100 am­per zú­dul be­le
    

 Bővebben Az Autó 2010/10. számában olvashat a cikk témájáról!

A Nis­san Leaf fon­to­sabb adatai

Mé­re­tek Hosszúság x szé­les­ség x ma­gas­ság: 4450x 1770×1550 mm. Ten­gely­táv: 2700 mm. Cso­mag­tér: 330 l. Tö­meg: 1600 kg. Vil­lany­mo­tor: Ál­lan­dó mág­ne­ses, há­rom­fá­zi­sú, szink­ron. Tel­je­sít­mény: 80 kW/107 LE. Nyo­ma­ték: 280 Nm.

Fel­füg­gesz­té­sek Elöl McPherson-fel­füg­gesz­té­sek, há­tul csa­tolt hos­­szan­ti len­gő­ka­rok, spi­rál­ru­gók­kal. Elöl, há­tul tár­csa­fé­kek, re­ge­ne­ra­tív elekt­ro­mos fé­kek.

Ak­ku­mu­lá­tor La­mi­nált lítiumion cel­lák­ból fel­épí­tett rend­szer. Tárolóképesség 24 kWh/90 kW. Tö­meg: 250 kg. Töl­tés: 8–12 óra há­ló­zat­tól füg­gő­en háló­zat­ról. Gyors­töl­tés­sel 30 perc alatt 80%-ra. Töl­tés: gyors­töl­tés­sel 440 V, 100 A, nor­mál töl­tés­sel: 220 V 15 A.

Me­net­tel­je­sít­mé­nyek Vég­se­bes­ség: 140 km/h. Ha­tó­tá­vol­ság: 160 km.

Bővebben Az Autó 2010/10. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás