Hírek

2010. szeptember 7. kedd, 12:36

Összehasonlító teszt: Citroën Berlingo 1.6 HDi Multispace, Fiat Dobló 1.6 Mjet Dynamic, Volkswagen Caddy Maxi Life 1.9 PD TDI - Józan egyterűsítés

Te­her- és sze­mély­szál­lí­tás­ra egy­aránt al­kal­mas egy­te­rû­ek, leg­in­kább a nagy­csa­lá­dos­okért ver­sen­ge­nek.

Összehasonlító teszt

El­ső­ként a PSA jött rá: a vá­ro­si fur­go­nok na­gyon is szol­gál­hat­nak jó­zan csa­lá­di egy­te­rű­ek alap­já­ul. Ma már nem­csak a ka­te­gó­ria­ala­pí­tó Citroën Berlingo/Peugeot Part­ner pá­ros, ha­nem a Fi­at Dobló is má­so­dik ge­ne­rá­ci­ó­já­nál tart, a Volks­wa­gen Caddyből azon­ban még a ha­ma­ro­san ki­fu­tó el­ső nem­ze­dé­ket pró­bál­tuk. Kü­lön­le­ges­sé­ge per­sze az utób­bi­nak is van: Ma­xi-ki­vi­te­le 47 cm-rel nyúj­tott, ve­tély­tár­sa­i­nál pe­dig mint­egy fél mé­ter­rel hos­­szabb. Így hely­kí­ná­lat­ban alig­ha le­het kér­dé­ses, hogy a Volks­wa­ge­né az el­ső­ség, de az már ko­mo­lyabb vi­ta­té­ma, hogy va­jon szük­sé­ges-e a plusztér? 

A trió mé­ret­baj­no­ka egy­ér­tel­mű­en a ve­tély­tár­sa­i­nál fél mé­ter­rel hos­­szabb Caddy Ma­xi. A Volks­wa­gen leginkább te­ré­vel nye­rő, a legtöbb egyéb verseny­szám­ban alul­ma­rad
 
A csomagtérajtók ki­vé­tel nél­kül ma­gas­ra emelkednek (egy szabványos garázsban könnyen a plafonnak ütődhetnek), lehú­zá­sukat prak­ti­kus fü­lek se­gí­tik, a to­ló­aj­tó a Caddynél ad­ja a leg­szé­le­sebb, a Berlingónál a leg­szű­kebb nyílást
 
Egye­dül a Dobló to­ló­aj­ta­ján en­ged­he­tők le a hát­só ol­dal­ab­la­kok, for­mai bra­vúr a mély­re hú­zott, de sok le­mezt ta­ka­ró hát­só üve­ge
    
  

Vi­lá­gos mű­anya­ga­i­val, sok pa­ko­ló­he­lyé­vel a Citroën mű­szer­fa­la a leg­in­kább sze­mély­au­tós. Prak­ti­kus a pult­ra emelt vál­tó­kar, a CD-s rá­dió itt ext­ra
 
Alap­ve­tő­en a Fi­at beltere is ke­mény mű­anyag­ok­ból épül, de a mű­szer­fal pi­ros be­té­tei pu­hák, ke­vés a pa­ko­ló­hely, az el­ső ülés tar­tá­sa itt a leg­sze­ré­nyebb
 
Öb­lös pa­ko­ló­he­lye­ket ad a Caddy ré­szint vi­lá­gos, de ki­vé­tel nél­kül ke­mény plasz­ti­kok­ból épü­lő mű­szer­fa­la, kesz­tyű­tar­tó­já­hoz nem jár fe­dél, kö­zép­kon­zol­ja vas­kos
    

  

A Berlingo sík­pad­lós má­so­dik so­rá­ban a leg­na­gyobb a kö­zép­ső láb­tér, a váll­tér azon­ban itt a leg­szű­kebb
 
A Fi­at leg­hos­­szabb kö­zép­ső ülő­lap­jai tágas ajtónyíláson ke­resz­tül kö­ze­lít­he­tők meg
 
A kö­zép­ső sor­ban a Caddy ülé­sei a leg­rö­vi­deb­bek, a láb­tér sem ki­ma­gas­ló, de a bel­ső szé­les­ség itt a leg­jobb
    

 

 

A Berlingo leg­hát­só he­lyei akár fel­nőt­tek­nek is ele­gen­dő­ek, az ülő­la­pok itt a leg­hos­­szab­bak, a szűk láb­tér mi­att még­sem a leg­ké­nyel­me­seb­bek
 
A Dobló leg­hát­só so­rá­ban fel­nőt­tek csak nyak­ba hú­zott lá­bak­kal fér­nek el, a hát­só ab­lak egye­dül itt bil­lent­he­tő
 
Az utas­tér­ben csak a leg­hát­só sor pro­fi­tál a Caddy nyúj­tott ten­gely­táv­já­ból, a hár­mas­ból egye­dül itt tel­jes (ezért ne­he­zen ki­emel­he­tő) ülés­sor ké­nyel­me a trió leg­jobb­ja
    
    

 

 

Könnyű ki­emel­ni a pót­ülé­se­ket a Berlingo nem tel­je­sen sík pad­ló­jú, leg­ki­sebb cso­mag­te­ré­ből
 
Sí­kok­kal ha­tá­rolt, a külméretekhez mérten ki­fe­je­zet­ten tá­gas a Dobló cso­mag­te­re. Pad­ló­ja sík, pót­ülé­sei kön­­nyen ki­ve­he­tők
 
A Caddy nyúj­tá­sa leg­in­kább a cso­mag­te­ret nö­ve­li, 7 ülés­sel egye­dül itt ele­gen­dő, 530 l (!) a pog­­gyász­tér, 5 ülés­sel 1350 li­te­res
    

 

 

A Berlingo csupa könnyűfém 1,6-osának turbója változó geometriás, ez a teszt legerősebb motorja
 
A Dobló 1,6 l-es turbódízele fo­gyasz­tá­sá­val és 35 000 km-es szer­viz­pe­ri­ó­du­sá­val is a trió leg­ta­ka­ré­ko­sabb­ja
 
A Volks­wa­gen ada­go­ló­fú­vó­kás, 1,9 l-es PD TDI-je ha­ma­ro­san a Caddyből is ki­ko­pik, za­ja és re­zo­nan­ci­á­ja egy­aránt jól érez­he­tő
    

Bővebben az Az Autó 2010/9. számában olvashat a cikk témájáról!

Interaktív ponttáblázat

A táblázat letöltése Microsoft Excel (xls) formátumban

Bővebben az Az Autó 2010/9. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás