Újautó

2010. július 1. csütörtök, 16:26

Teszt: Suzuki Alto 1.0 GLX AC - A Maruti visszatér

Jó más­fél éve gyárt­ják már az új Altót, de ná­lunk csak a nyár ele­jén je­lent meg. Át­ren­dez­he­ti a miniautók pi­a­cát.

Képekben

A tel­jes egé­szé­ben fé­nye­zett ka­ros­­szé­ri­át jobb hí­ján csak a rend­szám vé­di a par­ko­ló­he­lyi lök­dö­ső­dé­sek­nél. Az in­diai gyár­tás mi­nő­sé­gi­nek ér­ző­dik, az utas­tér rossz úton is csen­des, a le­me­zek ré­se­zé­se egyen­le­tes és szűk 
 
Egy­sze­rű, még­is ba­rát­sá­gos a mű­szer­fal. A kesz­tyű­tar­tó­nak nincs fe­de­le, az utasoldali ab­lak ve­zér­lé­sé­hez nincs a ve­ze­tő aj­ta­ján gomb, de nem kunszt át­nyúl­ni. A köz­pon­ti zár kü­lön kap­cso­ló­val re­te­szel­he­tő
 
A ten­gely­táv a Splashé, de a ka­ros­­szé­ria 21,5 cen­ti­vel rö­vi­debb. A csomag­térajtó nem nyí­lik ma­gas­ra, a fe­jet le kell húz­ni
    

  

A ka­lap­tar­tó alat­ti cso­mag­tér ala­csony, pe­dig a pad­ló alatt csupán szük­ség­pót­ke­rék uta­zik
 
A hát­só ülés­tám­la elő­re­dön­té­sé­vel tisz­tes­sé­ges mé­re­tű­re bő­vít­he­tő a rak­tér
 
Át­lag­ter­me­tű uta­sok­nak elég, 180 cm fe­let­ti­ek­nek szűk a láb- és a fej­tér a má­so­dik ülés­sor­ban. Itt csak az aj­tó­zse­bek­be le­het pa­kol­ni
    

  

Gusz­tu­sos az el­ső aj­tók két­tó­nu­sú mű­anyag bur­ko­la­ta, az aj­tó­zseb kes­keny
 
A hát­só ab­la­kok csak rés­nyi­re, bil­len­tés­sel nyit­ha­tók
 
A ke­mény tö­mé­sű el­ső ülé­sek hos­­szú tá­von is ké­nyel­me­sek
    

 

 

Az 1,0 l-es há­rom­hen­ge­res csen­des, élénk, és a fo­gyasz­tá­sa is ba­rát­sá­gos. A szél­vé­dőt ré­gi­mó­di ab­lak­tör­lő ­la­pá­tok tisz­tít­ják, a fú­vó­kák túl­zot­tan ki­emel­ked­nek a gép­ház­te­tő sík­já­ból
 
A pe­dál­rend csak­nem hi­bát­lan. Cse­kély a fék- és a gáz­pe­dál kö­zöt­ti ma­gas­ság­kü­lönb­ség
 
Az övmagasság elöl sem állítható, az övvezetés miatt ez azonban egyáltalán nem kényelmetlen
    

Bővebben az Az Autó 2010/7. számában olvashat a cikk témájáról!

Előnyei-hátrányai

Karosszéria, felfüggesztésMotor, erőátvitel
Kom­pakt mé­re­tek
Hely­kí­ná­lat elöl
Ki­dol­go­zás
Biz­ton­sá­gos fu­tó­mű
Há­tul cse­kély láb- és fej­tér
Ala­csony cso­mag­tér
Ma­gas csomagtérküszöb
Há­tul csak bil­lent­he­tő ol­dal­ab­la­kok
Kor­lá­to­zott át­lós hát­ra­lá­tás
 
Egyen­le­tes és csen­des já­rá­sú mo­tor
Jól kap­csol­ha­tó, ki­vá­ló­an át­té­te­le­zett vál­tó
Csen­des erő­át­vi­te­li lánc
Ked­ve­ző fo­gyasz­tás
Ala­csony for­du­la­ton sze­rény nyo­ma­ték
Biztonság Költségek
Négy lég­zsák, ABS alap­áron
 Isofix a hát­só he­lye­ken
Jó fé­kek
Ha­tá­sos fény­szó­rók
ESP fel­ár­ért sincs
 
Gaz­dag alap­fel­sze­re­lés
Von­zó ár
Ked­ve­ző fo­gyasz­tás
Hos­­szú ál­ta­lá­nos ga­ran­cia
Rö­vid szer­viz­cik­lus

Bővebben az Az Autó 2010/7. számában olvashat a cikk témájáról!

Adat­lap: Su­zu­ki Alto 1.0 GLX AC

Motor So­ros há­rom­hen­ge­res, fo­lya­dék­hű­té­ses ben­zin­mo­tor, elöl ke­reszt­ben be­épít­ve. Ön­tött­vas blokk, kön­­nyű­fém hen­ger­fej. Két fe­lül­fek­vő, lánchajtású ve­zér­mű­ten­gely, hen­ge­ren­ként négy sze­lep. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 996 cm3, fu­rat: 73,0, lö­ket: 79,4 mm. Sű­rí­té­si arány 11,0:1. Tel­je­sít­mény: 68 LE/50 kW (6000/min). Nyo­ma­ték: 90 Nm (4800/ min). Olaj­töl­tés: 3 l. Hű­tő­fo­lya­dék: 4,3 l. Ak­ku­mu­lá­tor: 38 Ah.

Erőátvitel Öt­fo­ko­za­tú kéziváltó, elsőkerék-hajtás. bowdenes mű­köd­te­té­sű, egytárcsás, szá­raz ten­gely­kap­cso­ló. Se­bes­ség 1000/min. for­du­lat­szá­mon ötö­dik fo­ko­zat­ban 35,3 km/h.

Felfüggesztés Elöl McPherson, há­tul me­rev ten­ge­lyes, te­kercs­ru­gós fel­füg­gesz­tés. Elöl hű­tött tár­csa-, há­tul dob­fé­kek, ABS. 3,6 for­du­la­tos fo­gas­lé­ces kor­mány­mű, se­bes­ség­füg­gő elekt­ro­mos rá­se­gí­tés­sel.

Karosszéria Öt­aj­tós, négy­ülé­ses ön­hor­dó acél­ka­rosz­­szé­ria. Sa­ját tö­meg: 855 kg-tól. Meg­en­ge­dett össztömeg: 1250 kg-ig. Üzem­anyag­tar­tály: 35 l.

Menetteljesítmények Gyorsulás (0–100 km/h): 14,0 s. Végsebesség: 155 km/h. Fogyasztás: város/városon kívül/vegyes: 5,5/3,8/4,4 l/100 km. Tesztátlag: 5,2  l/100 km*. CO2: 103 g/km. * Saját mé­rés, ve­gyes hasz­ná­lat­ban, 1–3 sze­mél­­lyel, 22 és 34 Cel­si­us-fok kö­zöt­ti hő­mér­sék­le­ten.

Garancia, szerviz Ál­ta­lá­nos ga­ran­cia: 3 év vagy 100 000 km. Vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: a ga­ran­cia tel­jes ide­jé­re. Át­rozs­dá­so­dás el­le­ni ga­ran­cia: 12 év. Szer­viz­pe­ri­ó­dus: 15 000 km vagy 1 év, olaj­cse­re és szer­viz.

A GLX AC-kivitel érdemleges tartozékai: Szer­vo­kor­mány, elekt­ro­mos el­ső ab­la­kok, táv­irá­nyí­tós köz­pon­ti zár, MP3-as, CD-s rá­dió két hang­szó­ró­val, ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú kor­mány­osz­lop, négy lég­zsák, be­lül­ről nyit­ha­tó tank­sap­ka és cso­mag­tér, ABS, Isofix há­tul, lég­kon­di­ci­o­ná­ló.

Ára: 2 299 000 Ft

A tesztautó további felszerelései: Köd­fény­szó­rók elöl, to­la­tó­ra­dar, kön­­nyű­fém fel­nik, hát­só hang­szó­rók.

Bővebben az Az Autó 2010/7. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás