Újautó

2010. május 10. hétfő, 13:54

Teszt: Peugeot 5008 1.6 HDi Premium - Későn ér?

Az igazi kompaktegyterű a Peugeot-nál eddig hiányzott. Most itt van, a konszerntárs Citroën C4 Picassójának alapjain.

Képekben

Az el­ső sár­vé­dők (akár­csak a Citroën C4 Pi­cas­són) pu­ha mű­anyag­ból van­nak, ez par­ko­lás­kor ko­moly előny. A lej­tős orr bent­ről lát­ha­tat­lan, az A-osz­lo­pok kes­ke­nyek, de a B-k vas­ko­sak
 
Pu­ha bur­ko­la­tú mű­szer­fal, mi­nő­sé­gi ki­dol­go­zás­sal. A ma­gas­ra emelt vál­tó­kar ké­nyel­mes, és kel­le­me­sen kap­csol­gat­ha­tó, de a szé­les kö­zép­kon­zol fel­ső ré­szé­nek kap­cso­ló­it nem kön­­nyű el­ér­ni. A vál­tó­kar alatt-mö­gött az au­to­ma­ta ké­zi­fék gomb­ja lát­szik, a re­dő­nyös kö­zép­ső re­kesz mély, hű­tött, jól hasz­nál­ha­tó
 
A me­re­dek far jól be­tá­jol­ha­tó a ve­ze­tő­ülés­ből, a ma­gas­ra emelt lám­pák üt­kö­zés­vé­dett he­lyen ül­nek, a rak­tér­kü­szöb ké­nyel­me­sen ala­csony
    
  

Nyo­ma­té­kos, ta­ka­ré­kos és nem is túl za­jos az 1,6-os HDi. A hat­se­bes­sé­ges vál­tó va­la­men­­nyi fo­ko­za­ta fe­les­le­ge­sen rö­vid hoz­zá
 
A fék és a gáz túl közel került egymáshoz, így érthető a nagy magasságeltérés. A fék érzékenységét szokni kell, de nagyon hatásos, és finoman adagolható
 
A kesztyűtartó jó részét ez a műanyagburkolat foglalja el
    

  

Az el­ső ülé­sek szé­le­sek, ol­dal­tar­tá­suk ha­tá­ro­zott, tömetük hos­­szú uta­kon is ké­nyel­mes
 
Az el­ső tér­kép­zse­bek szé­le­sek és mélyek
 
A szélesre tárható hátsó ajtó zsebe mély, de rövid
    

 

 

A há­rom tel­jes ér­té­kű he­lyen hár­man hos­­szú tá­von is jól el­fér­nek, a ré­szek kü­lön to­lo­gat­ha­tók, tám­la­szö­gük ál­lít­ha­tó. Pad­ló­me­re­ví­tő lénye­gé­ben nincs, így a kö­zép­ső lábhely is bő­sé­ges. Az úti hol­mi­kat pad­ló­ba rej­tett re­ke­szek vár­ják
 
A cso­mag­tar­tó pad­ló­já­ból ki­buk­tat­ha­tó két pót­hely 150 000 fo­rin­tos ext­ra (meg­je­le­né­sünk ide­jén ak­ci­ó­ban ép­pen aján­dék). A láb- és a fej­tér meg­le­pően bő­sé­ges, a hely át­la­gos ter­me­tű fel­nőt­tek­nek is ele­gen­dő, akár kö­zép­tá­von is
 
A bő­ví­tett rak­tér sík­pad­lós, a kép jobb ol­da­lán lát­ha­tó ki­ve­he­tő ak­ku­mu­lá­to­ros zseb­lám­pa „szol­gá­la­ton kí­vül” cso­mag­tér-vi­lá­gí­tás­ként funk­ci­o­nál. A hát­só aj­tó ké­nyel­me­sen ma­gas­ra nyí­lik, a ne­he­zebb hol­mi­kat kön­­nyű be­csúsz­tat­ni
    

Bővebben az Az Autó 2010/5. számában olvashat a cikk témájáról!

Előnyei-hátrányai

Karosszéria, felfüggesztésMotor, erőátvitel
Kényelmes, jó oldaltartású ülések
Kényelemorientált futóműhangolás
Jó összeszerelési minőség
Jó fékek
Pontos kormányzás
Csendes felfüggesztések
Jól pakolható csomagtartó
Praktikusan alakítható utastér
Vastag B-oszlopok
Praktikusan alakítható utastér
Vastag B-oszlopok
Szélvédőben tükröződő műszerfal
Széles középkonzol
 
Csendes, rugalmas dízelmotor
Takarékosság
Jól kapcsolható, pontos váltó
Rövid végáttétel, szűkre fokozott váltóáttételek
Biztonság Költségek
Hat légzsák alapáron
 ESP alapáron
Visszagurulás-gátló
  
Gazdag biztonsági felszereltség
5 év/200 000 km garancia akcióban
2 év általános garancia alapesetben

Bővebben az Az Autó 2010/5. számában olvashat a cikk témájáról!

Adat­lap: Pe­u­ge­ot 5008 1.6 HDi Premium

Motor Fo­lya­dék­hű­té­ses, so­ros négy­hen­ge­res, köz­tes hű­tős, vál­to­zó fel­töl­tő geo­met­ri­ás, kö­zös csö­ves be­fecs­ken­de­zé­sű turbódízel, elöl ke­reszt­ben be­épít­ve. Két fe­lül­fek­vő ve­zér­mű­ten­gely, hen­ge­ren­ként négy sze­lep. Köny­­nyű­fém hen­ger­fej és mo­tor­blokk. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1560 cm3, fu­rat: 75,0 mm, lö­ket: 88,3 mm. Sű­rí­té­si arány 18,0:1. Tel­je­sít­mény 110 LE/80 kW (4000/min). Nyo­ma­ték: 240 Nm (át­me­ne­ti túl­töl­tés­sel 260 Nm) (1750/min). Olaj­töl­tés: 4,5 l. Hű­tő­fo­lya­dék men­­nyi­sé­ge: 7,0 l. Ak­ku­mu­lá­tor: 70 Ah.

Erőátvitel Hat­fo­ko­za­tú kéziváltó, elsőkerék-hajtás. Hid­ra­u­li­kus mű­köd­te­té­sű, egy­tár­csás szá­raz ten­gely­kap­cso­ló. Se­bes­ség 1000/min for­du­lat­szá­mon ha­to­dik fo­ko­zat­ban 45 km/h.

Felfüggesztés Elöl se­géd­vá­zas McPherson, há­tul csa­tolt len­gő­ka­ros. Elöl hű­tött, há­tul tö­mör tár­csa­fé­kek, ESP. Fo­gas­lé­ces kor­mány­mű, elektrohidraulikus rá­se­gí­tés­sel.

Karosszéria Öt­aj­tós, ötüléses/hétüléses ön­hor­dó acél­ka­ros­­szé­ria. Sa­ját tö­meg: 1472 kg-tól. Üzem­anyag­tar­tály: 60 l.

Menetteljesítmények Gyorsulás (0–100 km/h): 12,9 s. Végsebesség: 183 km/h. Fogyasztás: város/városon kívül/vegyes: 6,5/4,5/5,3 l/100 km. Tesztátlag: 7,0  l/100 km*. CO2: 140 g/km. * Saját mé­rés, ve­gyes üzem­ben, egy–négy sze­mél­­lyel, +5 és +15 Cel­si­us-fok kö­zöt­ti hő­mér­sék­le­ten.

Garancia, szerviz Ál­ta­lá­nos ga­ran­cia: 2 év km-kor­lá­to­zás nél­kül (meghosszabítható). Fé­nye­zé­si ga­ran­cia: 3 év. Vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: 2 év (meghosszabítható). Át­rozs­dá­so­dás el­le­ni ga­ran­cia: 12 év, szer­viz­pe­ri­ó­dus, olaj­cse­re: 20 000 km vagy 2 év.

Az Confort-alapkivitel lényegesebb tartozékai: ESP, vis­­sza­gu­ru­lás-gát­ló, ve­ze­tő- és utasoldali lég­zsák, elül­ső ol­dal­lég­zsák­ok, füg­göny­lég­zsák­ok, négy irány­ban ál­lít­ha­tó szer­vo­kor­mány, ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú ve­ze­tő­ülés, elekt­ro­mos el­ső ab­lak­eme­lők, elekt­ro­mos tü­kör­ál­lí­tás, tü­kör­fű­tés, le­hajt­ha­tó asz­tal­kák az el­ső ülé­sek hát­tám­lá­ján, csúsz­tat­ha­tó, ös­­sze­hajt­ha­tó, vál­toz­tat­ha­tó tám­la­szö­gű és elő­re­bil­lent­he­tő há­rom­ré­szes második ülés­sor, ma­nu­á­lis lég­kon­di­ci­o­ná­ló, tárolórekeszek a hát­só ülé­sek előtt a pad­ló­ban, kor­mány­ról ve­zé­rel­he­tő MP3-as, CD-s rá­dió, Isofix-pontok.

Ára: 5 955 000 Ft

A Premium-kivitel további fontosabb felszerelései Köd­fény­szó­rók, ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú el­ső utasülés, elekt­ro­mos ab­lak­eme­lők há­tul, el­ső kö­nyök­tá­ma­szok kö­zé­pen, két­zó­nás au­to­ma­ta lég­kon­di­ci­o­ná­ló, au­to­ma­ta vi­lá­gí­tás­kap­cso­lás, eső­ér­zé­ke­lő, tempomat és se­bes­ség­ha­tá­ro­ló, 16 co­los kön­­nyű­fém ke­rék­tár­csák, sö­té­tí­tett hát­só üve­gek.

Ára: 6 455 000 Ft

Bővebben az Az Autó 2010/5. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás