Újautó

2010. április 8. csütörtök, 13:39

Összehasonlító teszt: Chevrolet Spark 1.2 LS+, Hyundai i10 1.2 Comfort A/C, Suzuki Splash 1.2 CD AC - Harapósak?

Az el­adá­sok bő egy­har­ma­dát a kis­au­tók ad­ják. A vá­ros­ban prak­ti­kus csöpp­sé­gek itt­hon sok­szor a csa­lá­di fő­au­tó sze­re­pét is be­töl­tik. A kis­au­tó-vá­sár­lás nem fel­tét­le­nül spó­ro­lás, a vá­ros­ban élőknek pe­dig gyak­ran egy­sze­rűen ez az és­­sze­rű vá­lasz­tás. Hosszabb uta­zás­hoz azon­ban – fő­leg te­li utas­tér­rel – jól jö­het az alap­nál na­gyobb, erő­sebb mo­tor. Ezért ösz­­sze­ha­son­lí­tó tesz­tünk­höz is ilyen me­zőnyt ver­bu­vál­tunk.

Képekben

A leg­fris­sebb vo­na­lú Spark a leg­na­gyobb egyé­ni­ség. Lök­há­rí­tó­in, aj­tó­in egye­dül az i10 hord prak­ti­kus mű­anyag be­té­te­ket
 
A ké­pen sze­rep­lő spor­tos lök­há­rí­tó csu­pán a gaz­da­gabb LT-kivitelben jár a Sparkhoz. Az i10-é a leg­jobb átlát­ha­tó­ság
 
A leg­szű­kebb csomagtérnyílás a Sparké, a leg­szé­le­sebb a Su­zu­kié. Az üreg ál­pad­ló­ja mi­att utób­bi nem­csak szé­les nyí­lá­son, ha­nem kü­szöb nél­kül is pa­kol­ha­tó
    
  
A kü­lön egy­ség­ként fel­sze­relt, mo­tor­ke­rék­pá­ros óra­cso­port mi­att egye­di a Spark mű­szer­fa­la, az aj­tó­zse­bek na­gyok, és a vál­tó előtt is bő­ven akad pako­ló­re­kesz
 
Élénk mű­szer­fal- és ülés­be­té­tei üdí­tik, a töb­bi­e­ké­nél ri­de­gebb plasz­tik­jai azon­ban ver­seny­tár­sa­i­nál si­vá­rab­bá te­szik az i10 bel­se­jét. A hang­zó­rend­szer eígye­dül itt hat hang­szó­rós
 
Ko­csány­ra tett for­du­lat­szám­mé­rő­jé­vel, ke­rek fő­órá­já­val a Su­zu­ki mű­szer­fa­la sem szab­vá­nyos, az ülé­se­ket itt is vi­dám be­té­tek dí­szí­tik, a kor­mány egye­dü­li­ként eb­ben bőr­hu­za­tos
    

 

 

Aho­gyan elöl, úgy há­tul is a Sparké a leg­rö­vi­debb ülő­lap, így a tel­je­sen hát­ra­tolt ve­ze­tő­ülés mö­gött itt ma­rad a leg­több láb­hely
 
No­ha az i10-esben a leg­hos­­szabb a hát­só ülő­lap, azonos magasságú sofőr mögött még­is itt a leg­na­gyobb a hát­só láb­hely is
 
A beltér és az ülés ma­gas­sá­ga is a Splash má­so­dik so­rá­ban a leg­na­gyobb. Nem za­va­ró, hogy az ös­­sze­ha­son­lí­tás­ban leg­hos­­szabb el­ső ülé­sek hát­ra­to­lá­sa­kor itt ma­rad a leg­ki­sebb tér: a láb­fe­jek há­tul­ról az elül­ső szé­kek alá csúsz­tat­ha­tók
    
   
Szűk nyí­lá­son ke­resz­tül, a leg­na­gyobb kü­szöb fö­lött pa­kol­ha­tó a Chev­ro­let
 
A Hyundai rak­te­ré­nek öb­lös­sé­ge a Suzukiéhoz, kü­szöb­ma­gas­sá­ga a Chevrolet-éhoz ha­son­ló
 
A leg­fej­let­tebb ülés­haj­to­ga­tás egy­ér­tel­mű­en a Su­zu­kié, az au­to­ma­ti­ku­san sül­­lye­dő ülő­la­pok­kal a tám­lák a rak­tér­pad­ló sík­já­ba haj­la­nak
    
  
A Chevrolet-é a hár­mas egyet­len vasönt­vény blokk­ja, alap­já­ra­ton és ma­ga­sabb for­du­la­ton is ez a mo­tor a leg­za­jo­sabb. Vál­tó­ja a leg­hosz­­szabb át­té­te­le­zé­sű, és a leg­ke­vés­bé fi­no­man kap­csol­ha­tó
 
Hen­ger­űr­tar­tal­ma alap­ján a leg­na­gyobb, és nyo­ma­té­ká­val, va­la­mint fo­gyasz­tá­sá­val is baj­nok a Hyundai gé­pe. CO2-emissziója a Chevrolet-ével azo­nos, 119 g/km, za­ja azon­ban ki­sebb, emelt for­du­la­ton a Hyundai a me­zőny leg­csen­de­sebb­je
 
A Su­zu­ki mo­tor­ja a leg­na­gyobb tel­je­sít­mé­nyű, és alap­já­ra­ton a leg­csen­de­sebb is a há­rom kö­zül. Vál­tó­ja a leg­job­ban kap­csol­ha­tó, fo­gyasz­tá­sa a leg­na­gyobb
    

Bővebben az Az Autó 2010/4. számában olvashat a cikk témájáról!

Interaktív ponttáblázat

A táblázat letöltése Microsoft Excel (xls) formátumban

Bővebben az Az Autó 2010/4. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

Címkék: ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás