Újautó

2009. november 29. vasárnap, 21:09

Összehasonlító teszt: Dacia Sandero 1.4 Access, Peugeot 206+ 1.4 Urban, Suzuki SX4 1.5 GC - Válságkezelők

Utas­te­rük csa­lá­di, és er­re a sze­rep­re áruk alap­ján is al­kal­ma­sak. Az SX4 ha­zai nép­sze­rűség­ét ta­valy csak a Swifté múl­ta felül. A 4,1 m hos­­szú Suzuki a leg­na­gyobb az ös­­sze­ha­son­lí­tás­ban. A Da­cia 8, a Pe­u­ge­ot 22,8 cen­ti­vel rö­vi­debb ná­la. Még­is azo­nos cél­cso­por­tért ver­se­nyez­nek, de szin­te tel­je­sen el­té­rõ esz­kö­zök­kel. Mindhárman alapfelszereltséggel, de néhány pluszextrával mérkõztek. A Sanderóban olyan felszerelések is voltak, amelyek az alaphoz nem rendelhetők.

Képekben

A Da­cia és a Su­zu­ki 15, a Pe­u­ge­ot 14 co­los lemezfelniken gu­rul alap­áron. A bázis-Sandero kül­ső tük­re és ki­lin­cse a SX4-éhez ha­son­ló­an fé­nye­zet­len
 
A Da­ci­áé a leg­szé­le­sebb csomagtérnyílás, a Pe­u­ge­ot-ban kell a leg­ke­vés­bé ma­gas­ra emel­ni a pak­ko­kat, s a rak­tér­kü­szöb ott a leg­ala­cso­nyabb. Egye­dül a Su­zu­ki pót­ke­re­ke nem tel­jes ér­té­kű
 
El­té­rő ka­rak­te­rek, a Sandero és az SX4 me­re­dek fa­ra alatt jól hasz­no­sít­ha­tó a tér, egye­dül a Pe­u­ge­ot óv­ja fé­nye­zet­len be­tét­tel a mind­hár­muk­nál alap­áron fé­nye­zett lök­há­rí­tót
    
  
A leg­pu­ri­tá­nabb felszereltségű Sandero kor­má­nya alap­áron szer­vo nél­kü­li, s a Pe­u­ge­ot-éhoz ha­son­ló­an fix ma­gas­sá­gú. A pe­dál­rend nem hi­bát­lan, a gáz­pe­dál el­len­tar­tó ru­gó­ja túl gyen­ge, a jobb láb ha­mar el­fá­rad
 
A kor­mány­osz­lop­ról ve­zé­rel­he­tő CD-s rá­dió a Pe­u­ge­ot-ban sem alap, de a ké­nyel­mi fel­sze­relt­ség két­ségkí­vül itt a leg­jobb. A 207-esé­hez ha­son­ló mű­szer­fal tet­sze­tős, a szin­tén friss ülé­sek pu­ha tömetűek, még­sem ké­nyel­met­le­nek
 
Két­tó­nu­sú, még né­mi fé­mes be­té­tet is fel­vo­nul­tat a Su­zu­ki mű­szer­fa­la. Tük­rei csak kí­vül­ről ál­lít­ha­tók. A kor­mány ma­gas­sá­ga egye­dül itt sza­bá­lyoz­ha­tó, hely­kí­ná­lat­ban egy­ér­tel­mű­en győz­tes
    

 

 

A fej­tér­re nem le­het pa­nasz, de a nyú­lán­kab­bak­nak ke­vés le­het a Sandero hát­só láb­he­lye. A pad há­romsze­mé­lyes­re for­má­zott, ám a ké­zi­fék mö­göt­ti po­hár­tar­tós kon­zol csök­ken­ti a láb­te­ret
 
Cse­ne­vész a láb­tér, há­rom fel­nőtt­nek na­gyon kes­keny a hát­só pad a 206+-ban. Az SX4-gyel kö­zös jel­lem­ző az Isofix-csatlakozó és a hát­ra­lá­tást ja­ví­tó hát­tám­lá­ra tol­ha­tó hát­só fej­tá­masz­sor
 
Még 190 cen­ti­sek­nek is ele­gen­dő az SX4 hely­kí­ná­la­ta. Az ülés és a kö­zép­ső pad­ló­me­re­ví­tő szűkíti a lábteret, így öt fel­nőt­tel csak rövi­debb tá­vok­ra ajánl­ha­tó a Su­zu­ki
    
   
Még 190 cen­ti­sek­nek is ele­gen­dő az SX4 hely­kí­ná­la­ta. Az ülés és a kö­zép­ső pad­ló­me­re­ví­tő szűkíti a lábteret, így öt fel­nőt­tel csak rövi­debb tá­vok­ra ajánl­ha­tó a Su­zu­ki
 
A Pe­u­ge­ot-nál az ülő­lap és a tám­la is csak egy­ben bil­lent­he­tő elő­re, a rak­tér lép­cső­je mi­ni­má­lis, a pad­ló még­sem tö­rés­men­tes, a pót­ke­rék kí­vül­ről csim­pasz­ko­dik rá. A cso­mag­tér még­is a me­zőny leg­ki­sebb­je
 
Az ülé­sek osz­tott elő­re­haj­tá­sá­val az SX4-ben sík, de rö­vid rak­tér ala­kít­ha­tó ki. A cso­mag­tér­ben kéz­zel kap­csol­ha­tó lám­pa és tás­ka­akasz­tó is van
    
  
A hár­mas leg­iszá­ko­sabb­ja a Da­cia, mo­tor­ja egyen­le­te­sen húz, de me­cha­ni­kai za­jai már alap­já­ra­ton jól hall­ha­tók
 
A Pe­u­ge­ot mo­tor­já­nak tech­ni­kai szín­vo­na­la a Da­ci­á­é­hoz ha­son­ló, ám kul­tu­rált­sá­gá­val, ala­csony for­du­la­ton is érez­he­tő nyo­ma­ték­gaz­dag­sá­gá­val an­nál sok­kal kel­le­me­sebb ka­rak­te­rű
 
A me­zőny egyet­len 16 sze­le­pe­se a Su­zu­ki. Hang­ja kis­sé ér­ces, fogyasz­tá­sa vis­­sza­fo­gott
    

Bővebben az Az Autó 2009/7. számában olvashat a cikk témájáról!

Összehasonlító műszaki táblázat

A táblázat letöltése Microsoft Excel (xls) formátumban

Bővebben az Az Autó 2009/7. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás