Aktuális

2009. október 6. kedd, 12:03

Pályaív: Peugeot 207 - Oroszlánkölykök

Há­rom éve ér­ke­zett, most fris­sült a Pe­u­ge­ot 207. A si­ke­res szé­ria ré­geb­bi és újabb ver­zi­ói egy­aránt ér­de­ke­sek.

Pon­to­san 80 éve, az­az 1929-ben de­bü­tált az el­ső „két­szá­zas” Pe­u­ge­ot. A rá­né­zés­re ma­gas­sá­ga mi­att kis­sé dra­bá­lis­nak tű­nő, ter­mé­sze­te­sen még al­vá­zas konst­ruk­ció azon­ban 3,8 m-es hos­­szá­val kom­pakt­nak szá­mí­tott. Ez és a rend­kí­vül sok­fé­le karoszszériakivitel ad­ta nép­sze­rű­ség­ét: a so­ro­zat na­gyob­bik fe­le négy­aj­tós­ként ké­szült, de a 142 309 pél­dány kö­zött két­aj­tós fer­de- és me­re­dek­há­tú, ku­pé-, vá­szon­te­tős nyi­tott, va­la­mint fur­gon- és te­her­au­tó ki­vi­te­lek is sze­re­pel­tek, sőt akadt né­hány ka­rosszé­ria­mű­hely, amely sa­ját fel­épít­ményt kre­ált a Pe­u­geot-al­váz­ra. Nem vé­let­len, hogy a 201-es az el­ső nagy­szé­ri­ás Pe­u­geot-nak szá­mí­tott. A me­net­tel­je­sít­mé­nyek­re nem le­he­tett pa­nasz: kez­de­ti, 1122 cm3-es, 23 ló­erős négy­hen­ge­re­sé­vel 80 km/órás tem­pó­val is ro­bog­ha­tott a 201-es, és az AFC fran­cia au­tó­klub egy Párizs–Bordeaux–Párizs-tú­rán 8 l/100 km-es fo­gyasz­tást mért. A mo­dell­cik­lus so­rán fo­lya­ma­to­san ér­kez­tek az ér­de­kes­sé­gek: az 1933-ban de­bü­tált C, az­az Comfort-kivitel a tö­meg­au­tók kö­zött el­ső­ként uta­zott füg­get­len elül­ső ke­rék­fel­füg­gesz­té­se­ken, ez­zel ké­nye­lem­ben és ve­zet­he­tő­ség­ben ala­po­san meg­előz­te kon­ku­ren­se­it, kor­mány­re­me­gé­se mi­ni­má­lis­nak szá­mí­tott. Egy év­vel ké­sőbb jött a friss 1,3 l-es, 28 ló­erős blokk, vé­gül az 1,5 l-es már 35 ló­erőt pro­du­kált. Lé­nye­gé­ben ez a tech­ni­kai ar­ze­nál se­gí­tet­te át a 30-as évek vál­sá­gán a fran­cia gyá­rat.

 

 

Az el­ső lök­há­rí­tók hang­sú­lyo­sabb víz­szin­tes bor­dá­i­ról és a köd­fény­szó­rók fész­ké­ről jól azo­no­sít­ha­tó a fris­sí­tett 207-es
 
Be­lül újak a kár­pi­tok, friss az akár kétzó­nás au­to­ma­ta légkondi ve­zér­lő­pult­ja és az op­ci­ós na­vi­gá­ci­ós rend­szer 7 co­los ki­jel­ző­je
 
A hát­só lám­pák a me­re­dek­há­tú és CC-verziókon LED-esek, az 5 mm-rel ül­te­tett HDi 99g egye­di hát­só lég­te­re­lőt, spe­ci­á­lis ab­ron­cso­kat és dísz­tár­csá­kat hord
    

A leg­több 201-es négy­aj­tós­ként ké­szült, az el­ső és a hát­só aj­tók egy­aránt a kö­zép­ső osz­lo­pon füg­gesz­ked­tek

 
A két- és négy­aj­tós, nyi­tott és zárt ka­ros­­szé­ri­á­val egy­aránt gyár­tott 202 véd­jegy­ének szá­mí­tott a hű­tő­rács mö­göt­ti (ter­mé­sze­te­sen sár­gás) fényszórópár
 
A há­bo­rú utá­ni 203-as ame­ri­kás vo­na­la­kat, a Pe­u­ge­ot kí­ná­la­tá­ban el­ső­ként ön­hor­dó ka­ros­­szé­ri­át és nem kom­pakt­mé­re­te­ket ho­zott
    

Mind­egyik 200-as­ból, így az elsőkerék-hajtású vo­lu­men­mo­del­lek kö­zött út­tö­rő 204-es­ből is lé­te­zett áru­szál­lí­tó ki­vi­tel, 1,3-as, 1,4-es dí­zel­jei a kor leg­ta­ka­ré­ko­sabb ha­szon­jár­mű­vé­vé tet­ték

 
A 205-ös leg­rit­kább ver­zi­ó­ja, a 200 lóerős T16 ki­zá­ró­lag há­rom­aj­tós­ként ké­szült
 
A 206-os 2001 és 2003 kö­zött Eu­rópa leg­ke­len­dőbb­jé­nek szá­mí­tott, Marcus Grönholm 2000-ben és 2002-ben vi­lág­baj­no­ki cí­met szer­zett a WRC-vel

Bővebben az Az Autó 2009/10. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás