Újautó

2009. augusztus 27. csütörtök, 16:42

Teszt: Peugeot 3008 1.6 VTi Premium - Egy test – egy lélek

Nem­csak a Pe­u­ge­ot-csa­lád­ban, de az al­só-kö­zép­ka­te­gó­ri­á­ban is új já­ték­te­ret nyit­hat a 3008-as.

Képekben

A ka­riz­ma­ti­kus meg­je­le­nés nagy bel- és cso­mag­te­ret, lo­gi­kus épí­tést (deformációtűrő mű­anyag el­ső sár­vé­dő­ket, kön­­nyű­fém gép­ház­te­tőt), ma­gas struk­tu­rá­lis és ki­vi­te­li mi­nő­sé­get vo­nul­tat fel

Nézze meg videón!

 
Meg­le­pő­en mi­nő­sé­gi és ere­de­ti beltér, a dra­bá­lis kardánbox egy ki­csit túlspilázott, de nagy ívű mun­ka. Az üveg­te­tő mo­to­ri­zált ro­ló­val ár­nyé­kol­ha­tó, a ve­ze­tő előtt a szél­vé­dő elé ve­tí­tett kijelző is lát­ha­tó, kö­zé­pen pe­dig a mul­ti­funk­ci­o­ná­lis (rá­dió, na­vi­gá­ció, fe­dél­ze­ti szá­mí­tó­gép stb.) meg­je­le­ní­tő
 
A vá­ro­si harc­ra is ki­ké­pez­ték, a kopósabb ré­szek mattfe­ke­ték. Jól ál­cáz­za a két rész­ben nyí­ló hát­só aj­tót
    

 

 

Jól for­má­zott, ké­nyel­mes ülés. Masz­­szív fal vá­laszt­ja el a két el­ső utast egy­más­tól
 
Jó­ko­ra a láb­tér, és ké­nyel­mes az ülés, no­ha ez a kép­ről nem jön vis­­sza
 
Az ülés egy­sze­rű­en hajt­ha­tó sík­ba. Lát­szik raj­ta a fel­ső Isofix be­kö­té­si pont is
    

 

 

 

Nagy a zseb, és ke­vés a tex­til az el­ső aj­tón. Ez nyers­sé­gé­hez passzol is
 
Szel­le­mes meg­ol­dás. A head-up (a ve­ze­tő fe­je elé) meg­je­le­ní­tő a ké­pet nem a szél­vé­dő­re, ha­nem a gyúj­tás­ra ki­emel­ke­dő át­lát­szó mű­anyag lap­ra ve­tí­ti. A na­vi­gá­ció, a se­bes­ség és a be­ál­lít­ha­tó kö­ve­té­si tá­vol­ság min­dig szem előtt van
 
Nagy a kesz­tyű­tar­tó fe­lü­le­te, de mély­sé­ge nem el­túl­zott
    

 

 

 

A szé­les ha­tá­rok kö­zött va­ri­ál­ha­tó cso­mag­tér. Be­já­ra­tá­nak jobb ol­da­lán lát­szik a jobb hát­só ülés lehajtókarja. Egy uj­jal meg­moz­dít­va az ülés ma­gá­tól csu­kó­dik össze…
 
Az al­só rész is le­nyit­va. Úgy mé­re­tez­ték, hogy rá le­hes­sen ül­ni
 
Az 1,6-os, 120 lo­vas mo­tor, ki­csit han­gos és iszá­kos
    

Bővebben az Az Autó 2009/8. számában olvashat a cikk témájáról!

Előnyei-hátrányai

Karosszéria, felfüggesztésMotor, erőátvitel
Kü­lön­le­ges, nagy utas- és cso­mag­te­rű, biz­ton­sá­gos ka­ros­­szé­ria
Pré­mi­um­ki­vi­tel, fi­nom anya­gok
Komfortos ülé­sek
Igé­nye­sen mű­kö­dő fel­füg­gesz­té­sek, ké­nyel­mes ru­gó­zás
Jó ka­nyar­sta­bi­li­tás és ka­nya­ro­dá­si tu­laj­don­sá­gok
Bel­ső, út- és szél­za­jok­tól men­tes utas­tér
Jó erők­kel dol­go­zó kor­mány és fék
Ve­tí­tős meg­je­le­ní­tő (jó fel­sze­relt­ség)
El­túl­zot­tan szé­les kö­zép­ső pult
Mo­tor­hang az utas­tér­ben
Ne­héz­kes jobb­ra te­kin­tés a szé­les má­so­dik osz­lop mi­att
 
Is­ko­lá­zot­tan for­gó, di­na­mi­kus mo­tor
Fi­nom vál­tó, csen­des erő­át­vi­tel
Ala­csony fo­gyasz­tás
Ked­ve­zőt­len el­in­du­lá­si haj­lam (kup­lung/gáz vi­szony)
Nincs ha­to­dik fo­ko­zat
Biztonság Költségek
Kap­csol­ha­tó kitörésgátló
 Ol­dal- és füg­gönylég­zsák
Fel­ső Isofix-pontok
Egyik tü­kör sem aszferikus
A kül­ső és bel­ső tük­rök na­gyí­tá­sá­nak za­va­ró kü­lönb­sé­ge
 
30 000 km-es olaj­cse­re
Józan ár
Kicsit magas mért fogyasztás

Bővebben az Az Autó 2009/8. számában olvashat a cikk témájáról!

Műszaki adatok

Motor: Fo­lya­dék­hű­té­ses, so­ros négy­hen­ge­res ben­zin­mo­tor. Két lánc­haj­tá­sú ve­zér­ten­gely, hen­ge­ren­kén­ti négy sze­lep. Kön­­nyű­fém hen­ger­fej és blokk. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1598 cm3, fu­rat: 77,0 mm, lö­ket: 85,3 mm. Sű­rí­té­si arány: 10,8:1. Tel­je­sít­mény: 120 LE/88 kW (6000/min). Nyo­ma­ték: 160 Nm (4250/min). Olaj­töl­tés: 4,25 l. Hű­tő­víz: 6,0 l. Ak­ku­mu­lá­tor: 12 V 60 Ah.

Erőátvitel: Öt­fo­ko­za­tú kéziváltó, hid­ra­u­li­kus mű­köd­te­té­sű ten­gely­kap­cso­ló. Elsőkerék-hajtás. Se­bes­ség 1000-es for­du­lat­szá­mon ötö­dik­ben: 33 km/h. Felfüggesztés: Elöl McPherson, há­tul csa­tolt hos­­szan­ti len­gő­ka­rok spi­rál­ru­gók­kal. Elöl-hátul tár­csa­fék. Fo­gas­lé­ces kor­mány­mű, elekt­ro­hid­ra­u­li­kus rá­se­gí­tés­sel.

Karosszéria: Öt­aj­tós, öt­ülé­ses ön­hor­dó acél­ka­ros­­szé­ria. Sa­ját tö­meg: 1399 kg-tól. Meg­en­ge­dett össztömeg: 2020 kg. Üzem­anyag­tar­tály: 60 l.

Menetteljesítmények: Gyor­su­lás (0–100 km/h): 11,8 s. Vég­se­bes­ség: 185 km/h. Fogyasztás: vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes: 10,0/5,8/7,3 l/100 km. Teszt­át­lag: 11,5 l/100 km.* CO2: 168 g/km. * Saját mé­rés, ve­gyes, de fő­kép­pen vá­ro­si hasz­ná­lat­ban, egy-két sze­mél­­lyel, 17–35 Cel­si­us-fok hő­mér­sék­le­ten

Garancia, szerviz: Ál­ta­lá­nos: 2 év km-kor­lá­to­zás nél­kül. Át­rozs­dá­so­dás el­le­ni: 12 év. Fé­nye­zé­si: 3 év. Vé­dő­szárny: 2 év. Szer­viz­pe­ri­ó­dus, olaj­cse­re: 30 000 km vagy 2 év.

Az alapváltozat (Comfort Pack 1.6 VTi 120 LE) lényegesebb szerelvényei: Kitörésgátló, pá­nik­fék, elekt­ro­ni­kus ké­zi­fék, vis­­sza­gu­ru­lás-gát­ló, hat lég­zsák, Isofix, két síkban állítható kormány, állítható vezetőülés-magasság, háromszintes cso­mag­tér, bő­rö­zött kor­mány, elekt­ro­mos tük­rök és üve­gek elöl, el­ső kö­nyök­tá­masz (hűt­he­tő tá­ro­ló­val), klí­ma, síalagút, aszim­met­ri­kus ülés­dön­tés, sö­té­tí­tett hát­só üveg, kor­mány­osz­lop­ról ve­zé­rel­he­tő rádió-CD-MP3, hat hang­szó­ró­val.

Ára: 5 190 000 Ft

A tesztautó (Premium) többlettartozékai: Köd­fény­szó­rók, rá­dió­ve­zé­relt köz­pon­ti zár, ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú utasülés, hő- és hang­szi­ge­telt szél­vé­dő, két­zó­nás au­to­ma­ti­kus klí­ma, au­to­ma­ta fény­szó­rók, ab­lak­tör­lők és ab­la­kok, sö­té­tí­tett hát­só ol­dal­ab­la­kok, ki­ve­he­tő zseb­lám­pa, hát­só ol­va­só­lám­pák, USB (ze­nei) csat­la­ko­zó, 17-es kön­­nyű­fém ke­re­kek.

Ára: 5 720 000 Ft

Bővebben az Az Autó 2009/8. számában olvashat a cikk témájáról!

Videó

Bővebben az Az Autó 2009/8. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás