Újautó

2009. augusztus 27. csütörtök, 17:02

Teszt: Mazda3 1.6 TX - Tovább a régi úton

Hat év után itt az új Mazda3, az alap­mo­tor mos­tan­tól 1,6-os ben­zi­nes.

Képekben

Kül­ső­re leg­in­kább az orr friss, va­ló­já­ban a tel­jes ka­ros­­szé­ria új. A fény­szó­rók ha­gyo­má­nyos ha­lo­gé­nek, de projektoros ki­ala­kí­tá­suk­kal fény­ere­jük át­la­gon fe­lü­li

 
A sok gomb el­le­né­re kön­­nyű el­iga­zod­ni a mű­szer­fa­lon. Hi­ba, hogy a kor­mány so­kat ta­kar. A meg­vi­lá­gí­tás ket­tős: az órák és a fe­dél­ze­ti szá­mí­tó­gép fe­hér, a rá­dió/klí­ma ki­jel­ző és a mű­sze­rek kö­zöt­ti kilo­méter-számláló/üzemanyagmennyiség-jelző bo­ros­tyánfén­­nyel vi­lá­gít
 
A hát­só üveg hang­sú­lyos V-be­tű­jét a hát­fal ge­rinc­vo­na­la is erő­sí­ti. Tetőspoiler mind­egyik öt­aj­tós Mazda3-ason van
    

 

 

Elöl-hátul van aj­tó­zseb, de az utób­bi csu­pán pa­lack­tar­tó. Mind­egyik elekt­ro­mos ab­lak is­me­ri az egy­érin­té­ses vé­gig­fu­tást, az üve­gek há­tul is tel­je­sen el­tün­tet­he­tők az aj­tók­ban
 
Nem túlzottan formázottak, mégis kényelmesek az első ülések
 
A szél­ső he­lyek há­tul is ké­nyel­me­sek, a láb­hely 180 cm fe­let­ti­ek­nek ke­vés, a kö­zép­ső ülés cse­ne­vész. A tám­la oszt­va, egy­sze­rű­en, a lap se­hogy sem dönt­he­tő
    

 

 

 

A nem nagy kesz­tyű­tar­tó­ hűtés nélküli
 
A bő­ví­tett rak­tér 1,6 m hos­­szú, de al­ja a fix ülő­lap mi­att lép­csős, a mély csomagtérpadló alatt szük­ség­ke­rék uta­zik
 
Mé­re­tes, bő 1,0 m szé­les, 0,8 hos­­szú és (a kalaptartóig) 0,65 ma­gas a cso­mag­tér, kü­szö­be vas­kos: 19 cm. A kár­pi­to­zás min­den­hol igé­nyes, az üreg bal ol­da­lán prak­ti­kus fe­de­les re­kesz nye­li el a kö­te­le­ző tar­to­zé­ko­kat
    

 

 

 

A mé­re­tes kül­ső tük­rök kö­zül csak a ve­ze­tőé osz­tott lá­tó­te­rű, az utasoldali kis­sé holt­te­res
 
Csen­des, ru­gal­mas és jó­zan fo­gyasz­tá­sú a vál­to­zó szí­vó­sze­lep-ve­zér­lé­sű 1,6-os ben­zi­nes. Az ab­lak­tör­lők a ko­ráb­bi­val el­len­ben nem aeroblade-lapátok, a mű­anyag ház­ba épí­tett ha­gyo­má­nyos gu­mik zajtalanul és ha­tá­so­san tö­röl­nek
 
Szel­lős a pe­dál­rend, ám a fék- és a gáz­pe­dál szint­kü­lönb­sé­ge ké­nyel­met­le­nül nagy
    

Bővebben az Az Autó 2009/9. számában olvashat a cikk témájáról!

Előnyei-hátrányai

Karosszéria, felfüggesztésMotor, erőátvitel
Ha­tá­sos zaj­szi­ge­te­lés
Biz­ton­sá­gos fu­tó­mű
Pre­cíz kor­mány
Ké­nyel­mes ülé­s
Ha­tá­sos fény­szó­rók
Jó fé­kek
Kor­lá­to­zott át­lós hát­ra­lá­tás
Szűk kö­zép­ső hely há­tu
Fix hát­só ülő­lap
Vas­tag csomagtérküszöb
Nagy szint­kü­lönb­ség a fék- és a gáz­pe­dál kö­zött
Vas­kos el­ső osz­lo­pok
Ne­he­zen zá­ró­dó csomagtérajt
 
Halk, re­zo­nan­cia­men­tes mo­tor
Pre­cíz vál­tó, át­la­gon fe­lü­li kap­cso­lá­si pon­tos­ság
Hang­ta­lan erő­át­vi­te­li lánc
Hiányzó hatodik fokozat
Biztonság Költségek
Kitörésgátló és hat lég­zsák alap­áron
 Fel­ső Isofix a hát­só szél­ső he­lye­ken
  
Hos­­szú ga­ran­cia
Jó­zan fo­gyasz­tás
Szer­viz­zel au­to­ma­ti­ku­san hos­­szab­bo­dó vé­dő­szárny-szolgál­ta­tás
 

Bővebben az Az Autó 2009/. számában olvashat a cikk témájáról!

Műszaki adatok

Motor: So­ros négy­hen­ge­res, fo­lya­dék­hű­té­ses ben­zin­mo­tor, elöl ke­reszt­ben be­épít­ve. Acél­blokk, kön­­nyű­fém hen­ger­fej. Két fe­lül­fek­vő ve­zér­mű­ten­gely, hen­ge­ren­ként négy sze­lep, vál­to­zó sze­lep­ve­zér­lés a szí­vó­ol­da­lon. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1598 cm3, fu­rat: 78,0, lö­ket: 83,6 mm. Sű­rí­té­si arány: 10,0:1. Tel­je­sít­mény: 105 LE/77 kW (6000/min). Nyo­ma­ték: 145 Nm (4000/min). Olaj­töl­tés: 3,9 l. Hű­tő­fo­lya­dék: 6,0 l. Ak­ku­mu­lá­tor: 52 Ah.

Erőátvitel: Öt­fo­ko­za­tú kéziváltó, elsőkerék-hajtás. Hid­ra­u­li­kus mű­köd­te­té­sű ten­gely­kap­cso­ló. Se­bes­ség 1000/ min. for­du­lat­szá­mon ötö­dik fo­ko­zat­ban: 34 km/h.

Felfüggesztés: Elöl McPherson-, há­tul multilink fel­füg­gesz­tés, kanyarstabilizátor elöl-hátul. Elöl-hátul tár­csa­fé­kek, elöl bel­ső hű­tés­sel, ESP. 2,9 for­du­la­tos fo­gas­lé­ces kor­mány­mű se­bes­ség­füg­gő elekt­ro­hid­ra­u­li­kus rá­se­gí­tés­sel.

Karosszéria: Öt­aj­tós, öt­ülé­ses ön­hor­dó acél­ka­ros­­szé­ria. Sa­ját tö­meg: 1245 kg-tól. Meg­en­ge­dett össztömeg: 1745 kg-ig. Üzem­anyag­tar­tály: 55 l.

Menetteljesítmények: Gyor­su­lás (0–100 km/h): 12,2 s. Vég­se­bes­ség: 188 km/h. Fogyasztás: vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes: 8,3/5,2/6,3 l/100 km. Teszt­át­lag: 6,9 l/100 km*. CO2: 149 g/km. * Saját mé­rés, ve­gyes hasz­ná­lat­ban, de zö­mé­ben or­szág­úton, 1–5 sze­mél­­lyel, 16 és 33 Cel­si­us-fok kö­zöt­ti hő­mér­sék­le­ten

Garancia, szerviz: Ál­ta­lá­nos ga­ran­cia: 3 év/100 000 km. Vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: 3 év, a kö­te­le­ző szer­vi­zek­kel 10 évig au­to­ma­ti­ku­san meg­hos­­szab­bo­dik. Át­rozs­dá­so­dás el­le­ni ga­ran­cia: 12 év. Szer­viz­pe­ri­ó­dus: 20 000 km vagy 1 év, olaj­cse­re és szer­viz.

Az alapkivitel érdemleges tartozékai: El­ső, ol­dal­só és füg­göny­lég­zsák­ok, ESP, Isofix-pontok a hát­só szél­ső he­lye­ken, ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú ve­ze­tő­ülés, négy irány­ban ál­lít­ha­tó kor­mány­osz­lop, MP3-lejátszós, négy hang­szó­rós CD-s rá­dió, elekt­ro­hid­ra­u­li­kus szer­vo­kor­mány, elekt­ro­mos el­ső ab­lak­moz­ga­tás, táv­irá­nyí­tós köz­pon­ti zár, elekt­ro­mo­san ál­lít­ha­tó kül­ső tük­rök, 60/40 arány­ban osz­tot­tan le­hajt­ha­tó hát­só támla.

Alap­ár: 4 279 900 Ft

A TX-kivitel további felszerelései: Köd­fény­szó­ró, elekt­ro­mos ab­lak elöl-hátul, két­zó­nás au­to­ma­ta lég­kon­di­ci­o­ná­ló, tempomat, to­la­tó­ra­dar, fűt­he­tő el­ső ülé­sek, eső- és lám­pa­szen­zor, elekt­ro­mo­san be­hajt­ha­tó, fűt­he­tő kül­ső tük­rök, fű­tő­szá­las szél­vé­dő, bőr­be­vo­na­tú kor­mány és vál­tó­gomb, hat hang­szó­rós, kor­mány­ról ve­zé­rel­he­tő audiorendszer, au­to­ma­ti­ku­san sö­té­te­dő bel­ső tü­kör, 17 co­los alufelnik.

Ára: 5 119 900 Ft

Bővebben az Az Autó 2009/9. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

Címkék:
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás