Újautó

2009. július 23. csütörtök, 12:11

Teszt: Volkswagen Polo 1.6 CR TDI Trendline - Golfpályán

Elődjénél kedvezőbb, 2 790 000 forintos alapártól kapható a vadonatúj Volkswagen Polo. Gazdag alapellátmánya egyebek mellett 4 légzsákot, kitörésgátlót, szervokormányt, központi zárakat sorol. A paletta 1,2 (70, turbóval 105 LE) és 1,4 (85 LE) benzineseket, valamint 1,6 (75, 90 105 LE) közös nyomócsöves turbódízeleket kínál. A belépő dízelt teszteltük.

Képekben

Sciroccós, gol­fos orrdizájnt il­lesz­tet­tek a leg­ki­sebb, alig 1 ton­nás szá­raz tö­me­gű VW-ra. A lök­há­rí­tó­ba épí­tett lám­pák az egy­sze­rűbb vál­to­za­tok­ban csak nap­pa­li vi­lá­gí­tás­ként mű­köd­nek, de ka­nyar- és köd­fény­szó­rók is le­het­nek
 
A mé­re­tes (balol­dalt aszferikus la­pú) kül­ső tü­kör nem bos­­szant holt­tér­rel. Az el­ső aj­tó­osz­lop ka­nya­ro­dás­kor zavar a ki­lá­tás­ban, a C-oszlop kis abla­ka el­le­né­re so­kat ta­kar
 
A mű­szer­fal fel­ső ré­sze a drá­gább Polóknál ha­bo­sí­tott, pu­ha mű­anyag­ból ké­szül. A fel­áras, na­vi­gá­ci­ós mul­ti­mé­dia-­egy­ség jól ke­zel­he­tő, a fű­tés-szel­lő­zés kap­cso­lói az előd­ből jön­nek. Az ös­­sze­sze­re­lé­si mi­nő­ség ma­gas szín­vo­na­lú, a kö­zép­ső kon­zol szű­kí­ti a láb­te­ret
    

 

 

De­rék­tá­masz nincs, ol­dal­lég­zsák van az alap­ki­vi­tel­ben. Ext­ra­ként mind­két ülés alá ren­del­he­tünk fi­ó­kot és kö­zép­re tá­ro­lós kar­tá­maszt
 
Tág­ra nyíl­nak és fi­no­man zá­ród­nak az aj­tók, di­csé­re­tes, hogy há­tul is van zseb. A Comfortline-szintnél alap­áras elekt­ro­mos tü­kör ál­lí­tó­gomb­ja a kar­tá­masz vé­gé­nek te­te­jé­re köl­tö­zött
 
Át­la­gos mé­re­tű sofőr mö­gött jól el le­het fér­ni, a fej­tér­re még ma­ga­sab­bak sem pa­nasz­kod­hat­nak. A né­met pi­a­con fel­áras az első-hátsó füg­göny­lég­zsák, vár­ha­tó­an itt­hon is az lesz
    

  

A lám­pák kö­zött 90 cm-es tár­gyak is be­fér­nek. Öt­le­tes meg­ol­dás, hogy az ext­ra­ként adott ket­tős pad­ló fel­ső ele­mét meg­fog­ja a szél­ső bur­ko­lat kis fü­le
 
Ha le­dönt­jük a la­pot és a tám­lát, sík rak­tér­szint ke­let­ke­zik, csak­nem 1 m3-es ka­pa­ci­tás­sal; az el­ső tám­lá­kig tol­va 130 cm-es hosszú­sá­gú pog­­gyász is be­fér
 
Nem re­meg és nem za­jong az új dí­zel. A mo­tor­ház­te­tőt rúd­dal kell ki­tá­masz­ta­ni, az ab­lak­tör­lők aeroblade tí­pu­sú­ak
    

Bővebben az Az Autó 2009/7. számában olvashat a cikk témájáról!

Előnyei-hátrányai

Karosszéria, felfüggesztésMotor, erőátvitel
Tá­gas hely­kí­ná­lat elöl
Ké­nyel­mes el­ső ülé­sek
Biz­ton­sá­gos út­tar­tás
Jól ada­gol­ha­tó erős fék
Jól át­te­kint­he­tő mű­szer­fal
Szé­les, ke­mény kö­zép­kon­zol
Ma­gas, kö­zép­ső láb­te­ret szű­kí­tő pad­ló­me­re­ví­tés há­tul
Sok ko­po­gós mű­anyag az alap­vál­to­zat­nál
Kis­sé ma­ga­san ál­ló fék­pe­dál
 
Nyo­ma­té­kos, kész­sé­ges erő­for­rás
Pon­to­san, kön­­nye­dén kap­csol­ha­tó, jól át­té­te­le­zett vál­tó
Ta­ka­ré­kos üzem
El­in­du­lás­nál kön­­nyen le­ful­lad
Biztonság Költségek
Kitörésgátló alap­áron
  
3 év/150 000 km ga­ran­cia
Gaz­dag biz­ton­sá­gi alap­fel­sze­relt­ség
Ru­gal­mas szer­viz­pe­ri­ó­dus
 

Bővebben az Az Autó 2009/7. számában olvashat a cikk témájáról!

Műszaki adatok

Motor: Fo­lya­dék­hű­té­ses, négy­üte­mű so­ros négy­hen­ge­res, tur­bós, kö­zös csö­ves, köz­vet­len be­fecs­ken­de­zé­ses, ré­szecs­ke­szű­rős dí­zel­mo­tor, elöl ke­reszt­ben be­épít­ve. Két fe­lül­fek­vő ve­zér­mű­ten­gely, hen­ge­ren­ként négy sze­lep, 5 he­lyen csap­ágya­zott fő­ten­gely. Kön­­nyű­fém hen­ger­fej, acél­blokk. Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1598 cm3, fu­rat: 79,5 mm, lö­ket: 80,5 mm. Sű­rí­té­si arány: 16,5:1. Tel­je­sít­mény: 75 LE/55 kW (4000/min). Nyo­ma­ték: 195 Nm (1500–2000/min). Olaj­töl­tés: 4,3 l. Hű­tő­fo­lya­dék men­­nyi­sé­ge: n. a. Ak­ku­mu­lá­tor: 12 V 61 Ah.

Erőátvitel: Öt­fo­ko­za­tú kéziváltó, egy­tár­csás szá­raz ten­gely­kap­cso­ló. Elsőkerék-hajtás. Se­bes­ség 1000/min for­du­lat­szá­mon ötö­dik fo­ko­zat­ban: 60 km/h. Felfüggesztés: Elöl McPherson-, há­tul csa­tolt len­gő­ka­ros fel­füg­gesz­tés, spi­rál­ru­gók. Elöl hű­tött tár­csa-, há­tul dob­fék, ESP. 2,9 for­du­la­tos fo­gas­lé­ces kor­mány­mű, elekt­ro­hid­ra­u­li­kus szervorásegítéssel.

Karosszéria: Öt­aj­tós, öt­ülé­ses ön­hor­dó acél­ka­ros­­szé­ria. Sa­ját tö­meg: 1083 kg. Meg­en­ge­dett össztömeg: 1650 kg. Üzem­anyag­tar­tály: 45 l.

Menetteljesítmények: Gyor­su­lás (0–100 km/h): 14 s. Vég­se­bes­ség: 170 km/h. Fogyasztás: vá­ros/vá­ro­son kí­vül/ve­gyes: 5,1/3,6/4,2 l/100 km. Teszt­fo­gyasz­tás: 4,5 l/100 km*. CO2: 109 g/km. * Saját mé­rés, or­szág­úton, két sze­mél­­lyel, +25 és +30 Cel­si­us-fok kö­zöt­ti hő­mér­sék­le­ten

Garancia, szerviz: Ál­ta­lá­nos ga­ran­cia és fé­nye­zé­si jót­ál­lás 3 év/150 000 km, vé­dő­szárny-szol­gál­ta­tás: 2 év (meg­hosszab­bít­ha­tó), át­rozs­dá­so­dás el­le­ni ga­ran­cia: 12 év, fé­nye­zé­si ga­ran­cia: 3 év szer­viz­pe­ri­ó­dus, olaj­cse­re: ru­gal­mas (ma­xi­mum 30 000 km/2 év).

Trendline-kivitel lényegesebb felszerelései (a for­gal­ma­zó elő­ze­tes tá­jé­koz­ta­tá­sa alap­ján): ABS, ESP, elekt­ro­ni­kus fékerőelosztó, fék­as­­szisz­tens, vis­­sza­gu­ru­lás-gát­ló, kipörgésgátló, ve­ze­tő- és utasoldali lég­zsák, el­ső ol­dal­lég­zsák, há­rom­pon­tos öv és ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú fej­tám­la va­la­men­­nyi ülés­hez, négy irány­ban (ma­gas­ság és ten­gely) ál­lít­ha­tó szer­vo­kor­mány, ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú ve­ze­tő­ülés, elekt­ro­mos el­ső ab­lak­eme­lő, köz­pon­ti zár, hát­só Isofix-rögzítés, egy­ben dönt­he­tő hát­só ülés, 14 co­los acél ke­rék­tár­csák.

A tesztautó további felszerelései: 15 co­los kön­­nyű­fém ke­rék­tár­csa, elekt­ro­mos tü­kör­áll­ítás, elekt­ro­mos hát­só ab­lak­eme­lő, to­la­tó­ra­dar, MP3-as rá­dió, na­vi­gá­ci­ós rend­szer, osz­tot­tan dönt­he­tő hát­só ülés, me­cha­ni­kus klí­ma­be­ren­de­zés, dup­la pad­lós cso­mag­tar­tó, kö­zép­ső kar­tá­masz.

Bővebben az Az Autó 2009/7. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

Címkék: , , ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás