Aktuális

2009. június 29. hétfő, 12:10

BMW 2800 Spicup - Szénapajtás

Pont negy­ven éve de­bü­tált a BMW el­ső ke­mény­te­tõs kabriója. Az év­ti­ze­de­kig elfe­le­dett Spicup az idei Vil­la d’Este au­tó-szép­ség­ver­se­nyen tar­tot­ta má­so­dik pre­mi­er­jét.

Fel­hajt­ha­tó szem­el­len­ző­vel ár­nyé­kolt iker­lám­pák, mű­bőr ve­sék jel­lem­zik a Spicup or­rát. A tel­je­sen egye­di pél­dány több mint 100 000 ki­lo­mé­te­res fu­tá­sá­val min­den bi­zon­­nyal vi­lág­baj­nok a ta­nul­mány­au­tók kö­zött

Míg 1969-ben az NDK-ban (Ke­let-Né­met­or­szág­ban) még kez­de­tén járt a Tra­bant fej­lesz­té­se, s a ke­let-eu­ró­pai jam­pe­cek Sko­da Feliciával hó­dí­tot­tak, a nyu­gatné­me­tek már a ku­pék szép­sé­gét kí­ván­ták öt­vöz­ni a kabriók él­mé­nyé­vel. A mün­che­ni­ek a ta­nul­mány ki­dol­go­zá­sá­val Nuccio Bertonét bíz­ták meg. A kon­cep­ci­ó­ról má­ra azon­ban vaj­mi ke­ve­set tud­ni, sem a meg­ren­de­lők, sem az olasz for­ma­ter­ve­zők nem őriz­ték meg a do­ku­men­tá­ci­ót.

Az utas­tér­ben csak zöld és fémszí­nű fe­lü­le­tek lát­ha­tók, az ab­la­ko­kat eredetileg is elekt­ro­mo­to­rok emel­ték a kül­ső tük­rök nél­kü­li ta­nul­mány­ban

Az azon­ban biz­tos, hogy az ala­po­kat egy BMW 2800-as ad­ta. A het­ve­nes évek szög­le­tes for­ma­vi­lá­gát hir­de­tő két­aj­tós az 1959-ig gyár­tott 507 Spider ele­gan­ci­á­já­ból és él­mény­ar­ze­nál­já­ból, va­la­mint a ket­tes so­ro­zat kom­pakt­sá­gá­ból és mo­dern­sé­gé­ből egy­aránt me­rí­te­ni kí­vánt. Az egyet­len Spicup épí­té­se­kor az ere­de­ti pad­ló­le­mez­nek nem csu­pán túl­nyú­lá­sai apad­tak, ten­gely­táv­ja is 2,34 m-re csök­kent. E mé­re­tek mi­att és a ko­ra­be­li épí­tés­mód­ból adó­dó­an ton­na alat­ti tö­meg­gel pá­ro­sult. Ezt tol­ta a 2,8 l-es, SOHC-vezérlésű, so­ros hat­hen­ge­res (170 LE) mo­tor; az 1969-es Gen­fi Au­tó­sza­lon­ra épí­tett Spicup így min­den bi­zon­­nyal több mint 200 km/órás vég­se­bes­sé­get és jócs­kán 10 má­sod­perc alat­ti (0–100 km/h) gyor­su­lást ígér­he­tett.

A karosszéria gyakorlatilag síkokkal határolt, ív csak a kerékjáratoknál lát­ható. A tetőoszlop bordázott alu­mí­nium­mal burkolt, a három lamel­lá­jával előrehúzódó targatetőhöz Nuc­cio Bertone nyitószerkezetet is tervezett
 
Az ere­de­ti­leg fá­ból fa­ra­gott hát­só lök­há­rí­tót a res­ta­u­rá­lás­kor fém­re cse­rél­ték. A cso­mag­tér hasz­nál­ha­tó mé­re­tű. Va­ló­szí­nű­leg so­kan irigy­lik az au­tó­val éve­kig fu­ri­ká­zó hol­land test­vér­párt
 
Az eu­ró­pai au­tó­sza­lo­nok so­rá­ban két­ség­te­le­nül a gen­fi az egyik leg­je­len­tő­sebb. Az idős au­tók össze­jö­ve­te­lei kö­zül a leg­ran­go­sabb a Vil­la d’Este ta­lál­ko­zó­ja. A Spicup 40 év el­té­rés­sel két­szer is szen­zá­ci­ó­nak szá­mí­tott
    

Bővebben az Az Autó 2009/7. számában olvashat a cikk témájáról!

Comments

comments

Címkék: , , , ,
nyomtatóbarát verzió

Hozzászólások

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Eseménynaptár

Friss anyagok

XVI. Lotus-Retro Mobil Concours d’Elegance, 2023 Hévíz

Nyáron újra csináljuk a fesztivált, találkozzunk Hévízen, a részletekért...

A gyújtógyertyák feladata

A gyújtógyertyák elsődleges feladata a levegő/üzemanyag keverék begyújtásához, valamint...

Megvan Európa legjobb vétele!

Az Autobest összeurópai zsűrije a Renault Austral-t választotta 2023...

Miért fontos az olajszűrő?

Ha a motorban az olaj hosszabb ideig szűretlenül marad,...

Hangos Az Autó! – 8. rész

Az 8. rész az első téma alatti lejátszóval indítható...

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás